Δημοπρασία εντόκων τρίμηνης διάρκειας στις 4 Οκτωβρίου - Ποσό 625 εκατ. ευρώ

Δημοπρασία εντόκων τρίμηνης διάρκειας στις 4 Οκτωβρίου - Ποσό 625 εκατ. ευρώ

Διενέργεια δημοπρασίας εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων του ελληνικού δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 625 εκ. ευρώ, λήξεως 5 Ιανουαρίου 2024, θα πραγματοποιήσει την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ). 

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα εί­ναι η Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023 (Τ+2). 

Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360. 

Η δη­μο­πρα­σία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη δια­δικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα της μίας (1) εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ.

Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.

Για τα έντοκα γραμμάτια δε θα δοθεί καμία προμήθεια.