Γ. Παπαδημητρίου: Τα πλεονεκτήματα των κοινών διατραπεζικών ESG ερωτηματολογίων για τις επιχειρήσεις
Οικονομικό φόρουμ Δελφών

Γ. Παπαδημητρίου: Τα πλεονεκτήματα των κοινών διατραπεζικών ESG ερωτηματολογίων για τις επιχειρήσεις

Τα βασικά πλεονεκτήματα των κοινών διατραπεζικών ESG ερωτηματολογίων για τις επιχειρήσεις, ανέλυσε ο επικεφαλής ESG της Eurobank Πάκη Παπαδημητρίου, μιλώντας στο Οικονομικό φόρουμ των Δελφών.

Συγκεκριμένα, ερωτηθείς για το εάν είναι ευρέως αποδεκτό ότι η πρόκληση δεδομένων είναι μία από τις πιο σημαντικές προκλήσεις στη μετάβαση του ESG και πώς αντιμετωπίζεται αυτή η πρόκληση από τις ελληνικές τράπεζες; (Διατραπεζική πρωτοβουλία μέσω κοινού ερωτηματολογίου ESG) απάντησε τα εξής:

Η βιώσιμη ανάπτυξη και η αντιμετώπιση των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής προϋποθέτουν τη συστηματική και πολυμερή συνεργασία σε διεθνές, εθνικό και κλαδικό επίπεδο. Με δεδομένη την ανάγκη για αξιόπιστα δεδομένα, η θεσμική πρωτοβουλία της Ένωσης Τραπεζών για κοινά διατραπεζικά ερωτηματολόγια και αποθετήριο δεδομένων ESG αποτελεί εφαλτήριο για την δημιουργία συναντίληψης στην επιχειρηματική κοινότητα για τη συμβολή των κριτηρίων βιωσιμότητας στη βελτίωση της απόδοσης των επιχειρήσεων, στην ενίσχυση της ελκυστικότητά τους και στη θωράκισή τους απέναντι στους σχετικούς κινδύνους.

Τα κοινά ESG ερωτηματολόγια, τα οποία υιοθετεί η ΕΕΤ, έχουν συνταχθεί στη βάση διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων, οδηγιών και βέλτιστων πρακτικών και έχουν αναπτυχθεί στη διατραπεζική πλατφόρμα “ESGr”. Η πλατφόρμα τέθηκε σε λειτουργία το Δεκέμβριο 2023 και εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς.

Τα πλεονεκτήματα των κοινών διατραπεζικών ESG ερωτηματολογίων για τις επιχειρήσεις συνοψίζονται, ενδεικτικά, στα ακόλουθα:

• Τυποποίηση και περιορισμός του όγκου της πληροφορίας η οποία ζητείται από τις επιχειρήσεις.

• Διευκόλυνση των εταιρειών μέσω της συμπλήρωσης ενός κοινού ερωτηματολογίου προς όλες τις Τράπεζες

• Ενιαίο ερωτηματολόγιο για επιχειρήσεις ίδιου μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας.

• Αυτοματοποιημένη λύση, που επιταχύνει τη διαδικασία καταγραφής και εξασφαλίζει την ορθή συμπλήρωση και ασφαλή τήρηση των δεδομένων.

• Εναρμόνιση των ζητούμενων δεδομένων με τα οριζόμενα, μεταξύ άλλων, στην Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD).

Στο απαιτητικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον που δημιουργούν οι απαιτήσεις αλλά και οι προσδοκίες των κριτηρίων ESG, οι τράπεζες διαδραματίζουν ένα κρίσιμο ρόλο στη βιώσιμη μετάβαση της οικονομίας. Από τη μια πλευρά, χρηματοδοτούν το βιώσιμο μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και μειώνουν την επίδραση του χαρτοφυλακίου στο κλίμα και το περιβάλλον.

Από την άλλη πλευρά, ως μεγάλοι οργανισμοί οι ίδιες, πραγματοποιούν τον δικό τους μετασχηματισμό βελτιώνοντας την επίδραση που έχουν στο φυσικό περιβάλλον, στην κοινωνία και στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η επίδρασης ESG των τραπεζών αφορά άμεσα στην πραγμάτωση των φιλόδοξων στόχων της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ και ειδικά το στόχο για κλιματική ουδετερότητα το 2050.

Στο ερώτημα, ποιες είναι οι βασικές πτυχές του λειτουργικού αντίκτυπου του ESG στη Eurobank; Ποιος είναι ο βασικός αντίκτυπος για τους συμμέτοχους σας σε όλη την αλυσίδα αξίας σημείωσε:

Η Eurobank δίνει μεγαλύτερη σημασία από ποτέ στη βιωσιμότητα. Συνδέουμε το Σκοπό μας που ορίζουμε ως «η ευημερία χρειάζεται πρωτοπόρους» με την Επίδραση.

Οραματιζόμαστε να είμαστε η κορυφαία τράπεζα που δημιουργεί ευημερία για τους πελάτες, τους εργαζόμενους, τους μετόχους και το κοινωνικό σύνολο, μέσα από πρωτοποριακές λύσεις. Το όραμά μας στοιχειοθετείται σε μια στρατηγική με δύο διαστάσεις Επίδρασης ESG (δλδ χρηματοοικονομική επίδραση του χαρτοφυλακίου και επιχειρησιακή επίδραση της λειτουργίας), ένα μακρόπνοο και φιλόδοξο σχέδιο με βάση το οποίο ξανασχεδιάζουμε τις δραστηριότητες και την λειτουργία μας την επόμενη δεκαετία προς ένα μέλλον με χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα, ένα καινοτόμο ψηφιακό περιβάλλον, μια πολύμορφη, συμπεριληπτική και ισότιμη κοινωνία, και ένα περιβάλλον ισχυρής διακυβέρνησης που ενισχύει την εμπιστοσύνη της αγοράς.

Θα ήθελα να σταθώ στο παράδειγμα της επίδρασης του κτιριακού χαρτοφυλακίου. Η σημασία της επίδρασης των κτιρίων - κατασκευή και λειτουργία - στην καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης και γενικότερα στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος είναι πολύ σημαντική, καθώς αποτελούν την πηγή για το 35%-40% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της Eurobank προβλέπει μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και αντίστοιχη μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, υπηρετώντας το στόχο για επίτευξη Ουδέτερου Επιχειρησιακού Αποτυπώματος (Operational Net Zero) έως το 2033. Μέρος της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Eurobank είναι η ανάπτυξη, βελτίωση και διαχείριση ενός κτηριακού χαρτοφυλακίου που να συμμορφώνεται και να πιστοποιείται με τα πλέον σύγχρονα πρότυπα πράσινων κτιρίων και βιώσιμης λειτουργίας.

Ένα ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί το νέο Κτήριο Διοίκησης που εγκαινιάσαμε πρόσφατα στη συμβολή των οδών Σταδίου και Ομήρου στο ιστορικό κέντρο. Από τη μετάβαση στο νέο κτήριο – σύντομα πιστοποιημένο κατά LEED Gold - είχαμε 80% συνολική μείωση στη κατανάλωση ενεργείας, 76% μείωσης στις εκπομπές αέριων του θερμοκηπίου. Και σε όρους έντασης ενεργείας αυτό ισοδυναμεί με μείωση κατανάλωσης ενέργειας κατά 37% ανά θέση εργασίας και 47% ανά τετραγωνικό μέτρο.

Σε σχέση με τη δημιουργία επιχειρησιακής επίδρασης στην αλυσίδα αξίας της Τράπεζας, θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο παραδείγματα:

Στην ανάντη διάσταση της επιρροής μας (upstream) ετοιμαζόμαστε για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου διαχειριστικού συστήματος βιώσιμων προμηθειών, με την ενσωμάτωση κριτηρίων ESG στις διαγωνιστικές διαδικασίες και στην συστηματική ενημέρωση των προμηθευτών μας για θέματα βιωσιμότητας. Αυτή το έργο περιλαμβάνει και μια ουσιαστική επίδραση εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς ο Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας επεκτείνεται και στους κύριους προμηθευτές μας, έτσι ώστε το σύστημα εταιρικών αρχών που υπηρετούμε να διέπει και την εφοδιαστική μας αλυσίδα.

Αντίστοιχα, στην κανάντη διάσταση της επιρροής μας (downstream), θα ήθελα να εστιάσω στην πρωτοβουλία του Digital Academy που έχει σκοπό είναι να ενημερώνει τις επιχειρήσεις και να τις προετοιμάζει για την έγκαιρη και αποτελεσματική μετάβαση στις νέες απαιτήσεις. Το 2023, το Digital Academy for ESG τράβηξε το ενδιαφέρον των πελατών μας που παρακολούθησαν ένα εργαστήριο για ενεργειακά αποδοτικά κτίρια καθώς και ένα εργαστήριο Βιώσιμου Τουρισμού – σε συνεργασία με τον ΣΕΤΕ - όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν πώς οι τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης ενσωματώνοντας τις βέλτιστες πρακτικές ESG στο μοντέλο λειτουργίας τους. Συνολικά, για το 2023, 324 πελάτες της Τράπεζας παρακολούθησαν τις δραστηριότητες του Digital Academy for ESG._