Βουτιά 5% στην μετοχή της Credit Suisse λόγω αδυναμιών πληροφόρησης
Shutterstock
Shutterstock

Βουτιά 5% στην μετοχή της Credit Suisse λόγω αδυναμιών πληροφόρησης

Οι «ουσιώδεις αδυναμίες» στις διαδικασίες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για το 2022 και το 2021 από την Credit Suisse οδηγούν σε περαιτέρω βουτιά της μετοχής της.

Συγκεκριμένα την Τρίτη δήλωσε ότι οι καθαρές εκροές περιουσιακών στοιχείων της μειώθηκαν αλλά «δεν έχουν ακόμη αντιστραφεί», δημοσιεύοντας την ετήσια έκθεση που ήταν προγραμματισμένη για την περασμένη Πέμπτη, η οποία καθυστέρησε λόγω καθυστερημένης κλήσης από την αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC).

Η εν λόγω συνομιλία αφορούσε μια «τεχνική αξιολόγηση των προηγουμένως γνωστοποιημένων αναθεωρήσεων των ενοποιημένων καταστάσεων ταμειακών ροών για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και 2019, καθώς και των σχετικών ελέγχων».

Στην ετήσια έκθεση, η Credit Suisse αποκάλυψε ότι είχε εντοπίσει «ορισμένες ουσιώδεις αδυναμίες στον εσωτερικό μας έλεγχο της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης» για τα έτη 2021 και 2022.

Τα ζητήματα αυτά αφορούσαν την «αποτυχία σχεδιασμού και διατήρησης μιας αποτελεσματικής διαδικασίας εκτίμησης κινδύνου για τον εντοπισμό και την ανάλυση του κινδύνου ουσιωδών ανακριβειών» και διάφορες αδυναμίες στον εσωτερικό έλεγχο και την επικοινωνία.

Παρόλα αυτά, η τράπεζα δήλωσε ότι ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ότι οι οικονομικές καταστάσεις της για τα εν λόγω έτη «παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την ενοποιημένη οικονομική κατάσταση [της]».

Η Credit Suisse επιβεβαίωσε τα αποτελέσματα του 2022 που ανακοίνωσε στις 9 Φεβρουαρίου, τα οποία έδειξαν καθαρή ζημία 7,3 δισεκατομμυρίων ελβετικών φράγκων (8 δισεκατομμυρίων δολαρίων) για το σύνολο του έτους.

Η μετοχή της τράπεζας υποχώρησε σήμερα περαιτέρω κατά 5% σε νέο ιστορικό χαμηλό, ενώ το τελευταίο πενθήμερο κατέγραψε συνολική βουτιά της τάξεως του 19,45%.

Κίνδυνος ρευστότητας

Στα τέλη του 2022 η τράπεζα γνωστοποίησε ότι παρατηρούσε «σημαντικά υψηλότερες αναλήψεις καταθέσεων μετρητών, μη ανανέωση προθεσμιακών καταθέσεων που λήγουν και καθαρές εκροές περιουσιακών στοιχείων σε επίπεδα που ξεπερνούσαν σημαντικά τα ποσοστά που σημειώθηκαν το τρίτο τρίμηνο του 2022».

Η Credit Suisse είδε πελάτες να αποσύρουν περισσότερα από 110 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα το τέταρτο τρίμηνο, καθώς μια σειρά από σκάνδαλα, κινδύνους κληρονομιάς και αποτυχίες συμμόρφωσης συνέχισαν να την ταλαιπωρούν.

«Οι εκροές αυτές σταθεροποιήθηκαν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, αλλά δεν είχαν ακόμη αντιστραφεί κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης. Αυτές οι εκροές μας οδήγησαν στη μερική χρήση των αποθεμάτων ρευστότητας σε επίπεδο ομίλου και νομικών οντοτήτων και πέσαμε κάτω από ορισμένες κανονιστικές απαιτήσεις σε επίπεδο νομικών οντοτήτων».

Η Credit Suisse αναγνώρισε ότι οι συνθήκες αυτές «επιδείνωσαν και ενδέχεται να συνεχίσουν να επιδεινώνουν» τους κινδύνους ρευστότητας. Η μείωση των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους και των επαναλαμβανόμενων προμηθειών και αμοιβών, επηρεάζοντας με τη σειρά της τους στόχους της τράπεζας για την κεφαλαιακή της θέση.

«Η αποτυχία να αντιστρέψουμε αυτές τις εκροές και να αποκαταστήσουμε τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία και τις καταθέσεις μας θα μπορούσε να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στα αποτελέσματα των εργασιών και την οικονομική μας κατάσταση», αναφέρεται στην έκθεση.

Η Credit Suisse επανέλαβε ότι έχει λάβει «αποφασιστική δράση» για τα ζητήματα κληρονομιάς στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης μαζικής στρατηγικής αναθεώρησης, η οποία αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω «σημαντική» οικονομική ζημία το 2023.

Το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας παραιτήθηκε συλλογικά από μπόνους για πρώτη φορά μετά από 15 και πλέον χρόνια, όπως επιβεβαίωσε η ετήσια έκθεση, ενώ εισέπραξε συνολική σταθερή αποζημίωση 32,2 εκατ. ελβετικών φράγκων.