ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αύξηση κερδών για το εννεάμηνο του 2015

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Αύξηση κερδών για το εννεάμηνο του 2015

Αύξηση κατά 29,8% παρουσίασαν οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, στο εννεάμηνο του 2015, οι οποίες ανήλθαν στα 135,2 εκατ. ευρώ έναντι 104,1 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο του 2014.

Αναλυτικότερα, τα έσοδα από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής ανήλθαν στα 99,5 εκατ. ευρώ έναντι 76,8 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο του 2014, αυξημένα κατά 29,6%. Τα έσοδα από τον τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθαν στα 23,4 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας προς τρίτους διαμορφώθηκαν στα 12,3 εκατ. ευρώ έναντι 27,3 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο του 2014.

Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων, (EBITDA) ανήλθε στα 75,2 εκατ. ευρώ έναντι 48,2 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, αυξημένη κατά 56%, συνεπεία της αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος και των υψηλότερων ανεμολογικών δεδομένων που διαμορφώθηκαν στην Ευρώπη το φετινό εννεάμηνο έναντι του αντίστοιχου περυσινού. Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν στα 46,5 εκατ. ευρώ έναντι 26,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 76,8 %. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 25,2 εκατ. ευρώ έναντι 5,5 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο του 2014, αυξημένα κατά 358%. Τα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα 15,8 εκατ. ευρώ έναντι 3,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 393%.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τις μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης βελτιώθηκαν σημαντικά, καθώς διαμορφώθηκαν στα 75,8 εκατ. ευρώ έναντι 48,8 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο του προηγούμενου έτους. Η καθαρή δανειακή θέση του ομίλου (τραπεζικός δανεισμός μείον ταμειακά διαθέσιμα) στο τέλος του εννεαμήνου 2015 διαμορφώθηκε στα 260 εκατ. ευρώ έναντι 254 εκατ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου, ενώ οι επενδύσεις του ομίλου το φετινό εννεάμηνο ανήλθαν στα 40,6 εκατ. ευρώ κι αναμένεται να επιταχυνθούν σημαντικά στο τελευταίο τρίμηνο του 2015.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του ομίλου ανέρχεται σε 648 MW. Ο όμιλος έχει εγκαταστήσει 394 MW στην Ελλάδα, 138 MW στις ΗΠΑ, 86 MW στην Πολωνία και 30 MW στη Βουλγαρία. Ταυτόχρονα, ο όμιλος διαθέτει υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ ισχύος 269 MW στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Συνολικά, η εταιρεία λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 918 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ, στην Ευρώπη και την Αμερική. Στόχος της εταιρείας είναι, μέσα στα επόμενα χρόνια, να προσεγγίσει το μέγεθος των 1.000 MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία σε όλες τις χώρες δραστηριότητάς της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ