ΣΕΒ: "Ο νέος χρόνος να φέρει δουλειές"

ΣΕΒ: "Ο νέος χρόνος να φέρει δουλειές"

Το βασικό πρόβλημα που πρέπει να λύσει σήμερα η χώρα μας είναι από πού και πώς θα βρεθούν νέες θέσεις εργασίας, όπως σημειώνει στο εβδομαδιαίο δελτίο του ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανίων, με τίτλο: "Ο Νέος Χρόνος να φέρει… δουλειές!".

Μια σύγκριση με την Ευρώπη δείχνει ότι οι κλάδοι με το μεγαλύτερο έλλειμμα απασχόλησης και πιθανώς με τη μεγαλύτερη δυνατότητα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας εντοπίζονται στην παραγωγική οικονομία, όπως είναι η βιομηχανία και οι υποστηρικτικές προς αυτή δραστηριότητες. Η ανάπτυξή τους αποτελεί και την προϋπόθεση, για να βελτιώσει η χώρα κοινωνικές υπηρεσίες τόσο μέσω της ιδιωτικής οικονομίας όσο και μέσω του δημοσίου που θα αξιοποιεί πιο αποδοτικά τους πόρους που έχει στη διάθεσή του, τις οποίες άλλες ευρωπαϊκές χώρες ήδη συντηρούν ακριβώς, διότι έχουν ισχυρότερη παραγωγική βάση. Αντίστοιχα, κλάδοι, όπως το εμπόριο, που σε ποσοστά απασχόλησης βρίσκονται κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, εμφανίζονται σχετικά υπερτροφικοί, ακριβώς λόγω της συγκριτικής αδυναμίας της παραγωγικής βάσης. Αυτό το έλλειμμα απασχόλησης στην Ελλάδα επηρεάζει τόσο τους νέους όσο και την απασχόληση των γυναικών.

Επιπλέον, η εξέλιξη της απασχόλησης στα χρόνια της κρίσης αναδεικνύει συγκεκριμένες αδυναμίες του εκπαιδευτικού συστήματος που κρίνεται σημαντικό, από το ΣΕΒ, να αντιμετωπιστούν άμεσα, ώστε να ισχυροποιηθεί η ανάκαμψή της.

Ακόμη, στο δελτίο σημειώνεται ότι η ήπια αποδυνάμωση της οικονομίας, μετά το καλοκαίρι του 2015, συνεχίζεται, μέχρι και σήμερα. Αυτή είναι εμφανής ειδικά σε δραστηριότητες στις οποίες η διατήρηση των capital controls αποθαρρύνει την εισροή κεφαλαίων στη χώρα, όπως αποτυπώνει η εξέλιξη των εισπράξεων από ναυτιλία και τουρισμό, των εξαγωγών, της βιομηχανικής παραγωγής και της χωρητικότητας του εμπορικού στόλου με ελληνική σημαία.

Επιπλέον, ο ΣΕΒ σημειώνει ότι η μετάβαση της χώρας μας σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος μπορεί να έχει ισχυρό αναπτυξιακό πρόσημο, αρκεί να υπάρξει θεσμική εγρήγορση και σωστός ενεργειακός προγραμματισμός με τη βέλτιστη δυνατή χρήση των διαθέσιμων ενεργειακών πόρων.

Αναπτυξιακές ευκαιρίες διαμορφώνονται και στο πεδίο της ενεργειακής εξοικονόμησης, δηλαδή τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων, την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω έξυπνων δικτύων, έξυπνων μετρητών και πρακτικών τηλε-ελέγχου, την ανάπτυξη αποκεντρωμένων συστημάτων παραγωγής-κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, την αύξηση της διείσδυσης φυσικού αερίου στην οικονομία μέσω των προγραμματισμένων νέων διασυνδέσεων και την κατασκευή νέων σταθμών υγροποιημένου φυσικού αερίου και, τέλος, την παραγωγή και διανομή οικονομικά βιώσιμης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τέλος, στον τομέα της περιβαλλοντικής βιομηχανίας υπάρχουν ανεκμετάλλευτες επιχειρηματικές ευκαιρίες που η αξιοποίησή τους προϋποθέτει την αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης και εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων, που στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι σχετικά περιορισμένες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ