ΟΛΘ: Στα 13,5 εκατ. ευρώ τα κέρδη μετά φόρων

ΟΛΘ: Στα 13,5 εκατ. ευρώ τα κέρδη μετά φόρων

Τα κέρδη μετά φόρων του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. διαμορφώθηκαν στα 13.527.477€ έναντι των 15.838.566€ του 2014, σημειώνοντας πτώση κατά 14,59%. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας, ο κύκλος εργασιών της εταιρίας για το εννεάμηνο του 2015 ανήλθε στα 38.111.535€ έναντι των 39.897.608€ του αντίστοιχου εννεάμηνου του 2014 με μείωση 4,48%.

Πιο αναλυτικά, ο κύκλος εργασιών της εταιρίας για το εννεάμηνο του 2015 ανήλθε στα 38.111.535€ έναντι των 39.897.608€ του αντίστοιχου εννεάμηνου 2014 με μείωση 4,48%, σημειώνοντας μείωση των πωλήσεων του ΣΕΜΠΟ κατά 1,08%, στο Συμβατικό λιμάνι κατά 9,62%  στην Εκμετάλλευση χώρων 4,79% και στο Επιβατικό λιμάνι 7,73%.

Στη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 διακινήθηκαν 252.127 Ε/Κ (σε TEUς), με αύξηση 1,03%, συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα  του 2014, μείωση στο γενικό συμβατικό φορτίο κατά 31,23% και μείωση στο  χύμα συμβατικό φορτίο κατά 1,57%. Συνολικά τα έσοδα στο εξεταζόμενο εννεάμηνο 2015 μειώθηκαν  κατά 6,41% από το αντίστοιχο του  2014, εξαιτίας  της μείωσης των πωλήσεων αλλά και με  μείωση των χρηματ/κών εσόδων κατά 45,42%, λόγω σημαντικής πτώσης των επιτοκίων και των επενδυμένων διαθεσίμων της εταιρείας. Το σύνολο των εξόδων μειώθηκε κατά 2,09% από το  αντίστοιχο εννεάμηνο του  2014, κυρίως από τη μείωση των αμοιβών του προσωπικού κατά 5,28%, λόγω αποχώρησης εργαζομένων για συνταξιοδότηση. Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 18.383.975€ έναντι των 18.995.289€ του 2014, σημειώνοντας μείωση 3,22%. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) για το εννεάμηνο 2015  διαμορφώθηκαν στα 20.315.627€ έναντι των 21.664.422 το αντίστοιχο διάστημα  του 2014 σημειώνοντας μείωση 6,23%. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 18.686.655€ έναντι των 21.038.703€ του 2014, άρα μειώθηκαν κατά 11,18%, ενώ μετά από φόρους τα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν στα 13.527.477€ έναντι των 15.838.566€ του 2014, σημειώνοντας μείωση κατά 14,59%.