Το «oil bloom» εκτοξεύει την ακτοπλοΐα

Το «oil bloom» εκτοξεύει την ακτοπλοΐα

Της Αντιόπης Σχοινά

Το κόστος καυσίμων αποτελεί την πιο κρίσιμη παράμετρο στη διαχείριση και δρομολόγηση των πλοίων για τις εταιρίες της Ελληνικής ακτοπλοΐας, η οποία εξυπηρετεί ετησίως 1,6 εκατομμύρια νησιώτες και αντίστοιχα εκατομμύρια τουρίστες.

Υπό αυτό το πρίσμα  η  μείωση των τιμών του πετρελαίου σε χαμηλά πενταετίας, στην περιοχή των 40-42  δολάρια το βαρέλι, έχουν σημαντικά  θετικές επιπτώσεις σε ένα ευρύ φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα, ειδικά δε στην ακτοπλοΐα.

Η επιβάρυνση του κόστους καυσίμων και λιπαντικών στο συνολικό κόστος εκμετάλλευσης, διαμορφώθηκε σύμφωνα με στοιχεία του 2014  στο 49% από το περίπου 43% στο σύνολο του κλάδου το 2009, ωστόσο, είχε βρεθεί υψηλότερα στο 52% το 2013.

Είναι σαφές ότι σε λειτουργικό επίπεδο, οι εταιρίες, αν και καρπώνονται αυτή την περίοδο τις θετικές επιδράσεις του πετρελαίου, εξακολουθούν να εφαρμόζουν σειρά στρατηγικών αποφάσεων για την διατήρηση του κόστους σε χαμηλά επίπεδα.

Βασική στρατηγική είναι η μείωση των δρομολογίων η οποία επιτρέπει την αύξηση της πληρότητας, η μείωση του στόλου, αλλά και της ταχύτητας, ενώ η συνεννόηση και συνεργασία των ίδιων των εταιριών, βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Οι θετικές επιδράσεις των διεθνώς χαμηλών τιμών, κατάφεραν να κρατήσουν στον αφρό για το εννεάμηνο τις ακτοπλοϊκές εταιρείες οι οποίες είδαν τα έξοδα τους να μειώνονται σημαντικά με αποτέλεσμα είτε να επιστρέψουν στην κερδοφορία είτε να αυξήσουν τα κέρδη τους σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Και οι τρεις εισηγμένες ακτοπλοϊκές εταιρείες που ανακοίνωσαν αποτελέσματα εννεαμήνου παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στα οικονομικά τους αποτελέσματα.

Το όφελος όπως καταγράφηκε στο εννεάμηνο

Η Minoan Lines η οποία είχε περάσει στην κερδοφορία και από το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, σημείωσε αύξηση των καθαρών κερδών μετά από φόρους κατά 15,4 εκατ. ευρώ στα 17,6 εκατ., ενίσχυση των EBITDA στα 31,5 εκατ. ευρώ και άνοδο των πωλήσεων κατά 0,7 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι ενοποιημένες πωλήσεις της εταιρίας ανήλθαν σε 135,6 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 0,7 εκατ. σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 31,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 13,9 εκατ., ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 17,6 εκατ., ενισχυμένα κατά 15,4 εκατ. σε σχέση με το εννεάμηνο του 2014.

Σύμφωνα με την εταιρία, στα αποτελέσματα της περιόδου 1/1/2015 έως 30/9/2015 περιλαμβάνονται χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2 εκατ. ευρώ έναντι 3,7 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους (μείωση 46%) και συνολικές αποσβέσεις 11,8 εκατ. ευρώ έναντι 11,6 εκατ. το εννεάμηνο του 2014.

Επιπρόσθετα, κατά την 30ή/9/2015, τα συνολικά ίδια κεφάλαια της εταιρίας σε ενοποιημένο επίπεδο ανέρχονταν σε 259,4 εκατ. ευρώ (2,43 ευρώ ανά μετοχή). Επίσης, ο τραπεζικός δανεισμός της εταιρίας διαμορφώθηκε σε 205,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 20,9 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία σημειώνει στην σχετική ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ότι οι θετικές οικονομικές επιδόσεις όπως καταγράφηκαν στα αποτελέσματα εννεαμήνου του 2015, οφείλονται κυρίως στη μείωση του κόστους καυσίμων συνέπεια της πτώσης των διεθνών τιμών πετρελαίου καθώς και στη μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων.

Σημειώνεται ότι οι περιορισμοί στη κίνηση κεφαλαίων (capital controls) οι οποίοι επεβλήθησαν, επιβάρυναν περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα και τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα τόσο στις εισαγωγές όσο και τις εξαγωγές. Επιπρόσθετα, οι εν λόγω εξελίξεις είχαν αντίκτυπο και στον εσωτερικό τουρισμό επηρεάζοντας αρνητικά τα έσοδα της εταιρίας κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, το οποίο λόγω εποχικότητας είναι η περίοδος που καταγράφεται το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων.

Η ANEK ανακοίνωσε για το εννεάμηνο ενοποιημένο κύκλο εργασιών ύψους 125,8 εκατ. ευρώ έναντι 137,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της Μητρικής ανήλθε σε ευρώ 109,7 εκατ. έναντι ευρώ 120,6 εκατ. το εννεάμηνο του 2014. Μικτά Κέρδη Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη για το εννεάμηνο του 2015 ανήλθαν σε ευρώ 34,5 εκατ. έναντι ευρώ 24,1 εκατ. το εννεάμηνο του 2014, ενώ για την Εταιρεία ανήλθαν σε ευρώ 29,9 εκατ. έναντι ευρώ 19,5 εκατ. Το κόστος πωληθέντων του Ομίλου παρουσίασε σημαντική μείωση σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο, κυρίως λόγω της υποχώρησης των τιμών των καυσίμων, και διαμορφώθηκε σε ευρώ 91,3 εκατ. από ευρώ 113,4 εκατ., ενώ σε επίπεδο Εταιρείας μειώθηκε σε ευρώ 79,8 εκατ. από ευρώ 101,1 εκατ.

Σημαντική βελτίωση παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2015 τα οποία ανήλθαν σε ευρώ 23,7 εκατ. έναντι ευρώ 9,9 εκατ., ενώ για τη Μητρική διαμορφώθηκαν σε ευρώ 21,3 εκατ. έναντι ευρώ 8,9 εκατ. το εννεάμηνο του 2014.

Τέλος, τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για το εννεάμηνο του 2015 διαμορφώθηκαν σε κέρδη ευρώ 2,4 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 11,0 εκατ. το εννεάμηνο του 2014. Αντίστοιχα, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε κέρδη ευρώ 1,5 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 10,0 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο.

Η Attica Group, θυγατρική εταιρία του Ομίλου Marfin Investment Group (MIG), ανακοίνωσε για το εννεάμηνο του 2015 αύξηση κατά 4,1% των ενοποιημένων Πωλήσεων στα Ευρώ 222,47 εκατ. έναντι Ευρώ 213,69 εκατ. το εννεάμηνο 2014. Τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα Ευρώ 72,86 εκατ. έναντι κερδών Ευρώ 36,19 εκατ. το εννεάμηνο του 2014, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 34,49 εκατ. έναντι κερδών Ευρώ 6,11 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.