Ικανοποίηση Κομισιόν για τις ΑΜΚ των Alpha Bank και Eurobank

Ικανοποίηση Κομισιόν για τις ΑΜΚ των Alpha Bank και Eurobank

Την ικανοποίησή της για την άντληση αποκλειστικά ιδιωτικών κεφαλαίων για την Alpha Bank και τη Eurobank, εκφράζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα.

“Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποι?ηση? της για το γεγονο?ς ο?τι τα απαιτου?μενα κεφα?λαια για την κα?λυψη των ελλει?ψεων που εντο?πισε ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (EEM) κατα? τη συνολικη? αξιολο?γηση της Alpha Bank και της Eurobank προη?λθαν αποκλειστικα? απο? ιδιω?τες επενδυτε?ς. Ως εκ του?του, δεν θα χρειαστου?ν εισφορε?ς κεφαλαι?ων απο? το κρα?τος”, αναφέρει συγκεκριμένα η ανακοίνωση.

Η Επιτροπη? διαπιστώνει επι?σης ο?τι τα τροποποιημε?να σχε?δια αναδια?ρθρωσης της Alpha Bank και της Eurobank ει?ναι συ?μφωνα με τους κανο?νες κρατικω?ν ενισχυ?σεων της ΕΕ. Συ?μφωνα με την Επιτροπη?, τα με?τρα που ε?χουν η?δη υλοποιηθει? στο πλαι?σιο των υφιστα?μενων σχεδι?ων αναδια?ρθρωσης των δυ?ο τραπεζω?ν, καθω?ς και εκει?να που προβλε?πονται στα τροποποιημε?να σχε?δια, θα δω?σουν τη δυνατο?τητα στην Alpha Bank και τη Eurobank να αποκαταστη?σουν τη βιωσιμο?τητα? τους συ?μφωνα με τους κανο?νες της ΕΕ για τις κρατικε?ς ενισχυ?σεις.

Η επι?τροπος Ανταγωνισμου? Μαγκρε?ιτε Βε?στει?γιερ δη?λωσε: «Προ?κειται για ε?να σημαντικο? βη?μα προς τη σωστη? κατευ?θυνση για την οικονομικη? ανα?καμψη της Ελλα?δας. Η α?ντληση αποκλειστικα? ιδιωτικω?ν κεφαλαι?ων το?σο για την Alpha Bank ο?σο και για τη Eurobank ει?ναι σαφη?ς ε?νδειξη της ενι?σχυσης της εμπιστοσυ?νης στη βιωσιμο?τητα των δυ?ο τραπεζω?ν και του ελληνικου? τραπεζικου? συστη?ματος».

H Επιτροπή υπενθυμίζει ότι στις 31 Οκτωβρι?ου 2015, κατα? τη συνολικη? αξιολο?γηση που διενη?ργησε ο EEM της Ευρωπαι?κη?ς Κεντρικη?ς Τρα?πεζας για να εξετα?σει αν οι τε?σσερις συστημικε?ς ελληνικε?ς τρα?πεζες διαθε?τουν επαρκη? κεφα?λαια, διαπιστω?θηκε κεφαλαιακο? ε?λλειμμα υ?ψους 2,74 δισ. ευρω? για την Alpha Bank και 2,12 δισ. ευρω? για τη Eurobank.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η α?ντληση ιδιωτικω?ν κεφαλαι?ων για την Alpha Bank και τη Eurobank διευκολυ?νθηκε απο? το συ?στημα προστασι?ας του Ελληνικου? Ταμει?ου Χρηματοπιστωτικη?ς Σταθερο?τητας (ΕΤΧΣ), το οποι?ο δεσμευ?τηκε να καλυ?ψει ο?λες τις κεφαλαιακε?ς ανα?γκες που δεν θα καλυ?πτονταν απο? ιδιω?τες επενδυτε?ς η? απο? τους υφιστα?μενους κατο?χους ομολο?γων. “Αυτο? αποτελει? σαφη? ε?νδειξη της εμπιστοσυ?νης της αγορα?ς στην αποκατα?σταση της μακροπρο?θεσμης βιωσιμο?τητας των δυ?ο τραπεζω?ν. Επι?σης, δει?χνει ο?τι οι συνεισφορε?ς κατο?χων ομολο?γων μειωμε?νης η?/και αυξημε?νης εξασφα?λισης μπορου?ν να μειω?σουν σημαντικα? η? ακο?μη και να εξαλει?ψουν εντελω?ς την ανα?γκη χρησιμοποι?ησης των χρημα?των των φορολογουμε?νων για τη στη?ριξη των τραπεζω?ν, με ταυτο?χρονη διατη?ρηση της χρηματοπιστωτικη?ς σταθερο?τητας”, αναφέρει η Επιτροπή.

Η Επιτροπή καταλήγει στο συμπε?ρασμα ο?τι το συ?στημα προστασι?ας που παρε?χει το ΕΤΧΣ, καθω?ς και τα τροποποιημε?να σχε?δια αναδια?ρθρωσης συμβαδι?ζουν με τους κανο?νες κρατικω?ν ενισχύ?σεων της ΕΕ.