Για πρώτη φορά, με ένα πρόστιμο «καθαρίζουν» οι παραβάτες

Για πρώτη φορά, με ένα πρόστιμο «καθαρίζουν» οι παραβάτες

Για πρώτη φορά κυβέρνηση ευνοεί τους παραβάτες της φορολογικής νομοθεσίας.

Η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου αφήνει «γυμνό» το οικονομικό επιτελείο, αφού ουσιαστικά με τις νέες διατάξεις, για πρώτη φορά, προτρέπονται ουσιαστικά όσοι ρέπουν στη φοροδιαφυγή να το πράξουν χωρίς να έχουν άγχος για τις κυρώσεις.

Και αυτό πολύ απλά διότι με τις νέες τροποποιήσεις που πέρασαν και πάλι από την «πίσω πόρτα», οι κατ' εξακολούθηση παραβάτες όχι μόνο δεν θα διώκονται, αλλά θα πληρώνουν ένα μόνο πρόστιμο καθώς στο εξής τα πρόστιμα για κάθε παράβαση στην οποία είχαν υποπέσει δεν θα προστίθενται.

Οι νέες τροποποιήσεις αφορούν ειδικότερα στον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (νόμο 4174/2013) και στο άρθρο που ορίζει τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περιπτώσεις παραβάσεων που σχετίζονται με τον ΦΠΑ, όπου το υπουργείο Οικονομικών έκανε μια ακόμη μεγάλη «κωλοτούμπα».

Συγκεκριμένα με τη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, επέρχονται τροποποιήσεις στο άρθρο 58Α το οποίο προστέθηκε μέσα στο 2015 με τον νόμο 4337/2015 και το οποίο προέβλεπε:

1. Σε περίπτωση μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου ή έκδοσης ή λήψης ανακριβούς στοιχείου για πράξη που επιβαρύνεται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα τοις εκατό (50%) επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο, ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα.

2. Σε κάθε περίπτωση όπου διαπιστώνεται, η υποβολή ανακριβών δηλώσεων ή η μη υποβολή δηλώσεων, με συνέπεια τη μη απόδοση ή τη μειωμένη απόδοση ή την επιπλέον έκπτωση ή επιστροφή ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ποσού του φόρου που θα προέκυπτε από την μη υποβληθείσα δήλωση ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα.

3. Σε περίπτωση άσκησης οικονομικής δραστηριότητας χωρίς να έχει υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών, παρά την ύπαρξη σχετικής υποχρέωσης, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ποσού του ΦΠΑ που θα έπρεπε να είχε αποδοθεί για όλη τη διάρκεια λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας.

4. Σε κάθε πρόσωπο μη υπόχρεο σε υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ που εκδίδει φορολογικά στοιχεία με ΦΠΑ, χωρίς να έχει τέτοια υποχρέωση, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του αναγραφόμενου φόρου που δεν αποδόθηκε.

Με την προσθήκη όμως που έγινε με την ΠΝΠ προστέθηκε νέα παράγραφος η οποία ορίζει τα εξής: «Στις περιπτώσεις που επιβάλλονται τα πρόστιμα για παραβάσεις των παρ. 1, 3 ή 4 για τις οποίες συντρέχει και περίπτωση παράβασης της παρ. 2 περί υποβολής ανακριβούς ή μη υποβολής δήλωσης, τα πρόστιμα αυτά αφαιρούνται από το πρόστιμο της παρ. 2».

Άρα στο απυρόβλητο οι παραβάτες αφού ό,τι κι αν κάνουν μόνο ένα πρόστιμο θα πληρώσουν…