ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Κατά 4,9% αυξήθηκαν οι ενοποιημένες πωλήσεις το εννεάμηνο του 2015

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Κατά 4,9% αυξήθηκαν οι ενοποιημένες πωλήσεις το εννεάμηνο του 2015

Στα 666,7 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, στο εννεάμηνο του 2015, έναντι 640,6 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο του 2014, αυξημένες κατά 4,1%.

Η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσαρμοσμένη για μη ταμειακά αποτελέσματα, ανήλθε σε 92,1 εκατ. ευρώ έναντι 71,6 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, αυξημένη κατά 28,6%, θετικά επηρεασμένη, κυρίως, από τον τομέα των ΑΠΕ. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 11,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 5,5 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο του 2014, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε ζημίες 11,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,5 εκατ. ευρώ, το περυσινό εννεάμηνο. Οι συνολικές επενδύσεις του ομίλου, το εννεάμηνο του 2015, ανήλθαν σε 50,3 εκατ. ευρώ και αφορούν, κυρίως, στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τον τομέα Βιομηχανίας Μαγνησίας.

Ο συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 294 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 136 εκατ. ευρώ το γ'' τρίμηνο του 2015, σε σχέση με το β'' τρίμηνο του 2015. Τα χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του γ'' τριμήνου 2015 ανέρχονταν σε 420 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός δανεισμός σε 714 εκατ. ευρώ.

Τα συνολικά ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 563 εκατ. ευρώ.

Στις επιμέρους δραστηριότητες: Στον τομέα των κατασκευών, το τρέχον κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του ομίλου παραμένει στο υψηλό επίπεδο των περίπου 3 δισ. ευρώ, ενισχύοντας τις προοπτικές κερδοφορίας και δημιουργίας ικανών ταμειακών ροών στα επόμενα τρίμηνα.

Ο κατασκευαστικός τζίρος για τρίτους διαμορφώθηκε σε 533 εκατ. ευρώ έναντι 559 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο του 2014, σημειώνοντας πτώση κατά 4,6%, ενώ τα λειτουργικά αποτελέσματα προ αποσβέσεων (EBITDA - προσαρμοσμένα για μη ταμειακά έξοδα) του τομέα διαμορφώθηκαν σε 16,3 εκατ. ευρώ έναντι 26,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014, μειωμένα κατά 38,4%.

Στον τομέα του real estate, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 4,5 εκατ. ευρώ, ενώ υπήρξε 2,8 εκατ. λειτουργική ζημία προ αποσβέσεων.

Στον τομέα των Παραχωρήσεων, δεδομένης της ενοποίησης του τομέα σχεδόν στο σύνολό του με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, τα καθαρά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε 2,4 εκατ. ευρώ έναντι 5,1 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο του 2014. Υπενθυμίζεται ότι στον κλάδο των Παραχωρήσεων, ο όμιλος έχει πλέον αναλάβει ένα ικανό χαρτοφυλάκιο τριών μεγάλων οδικών έργων, στα δύο εκ των οποίων (Ιόνια Οδός και Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας) θα αυξήσει σημαντικά τη συμμετοχή του στο προσεχές διάστημα (το τρίτο έργο αφορά τη συμμετοχή του ομίλου στην Ολυμπία Οδό). Συνολικά, ο όμιλος θα έχει επενδυμένα ίδια κεφάλαια περίπου 185 εκατ. ευρώ στα εν λόγω τρία έργα.

Στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από θερμικές πηγές και της εμπορίας ηλεκτρικης ενεργειας, τα καθαρά αποτελέσματα για τον όμιλο διαμορφώθηκαν σε -0,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 3,7 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο του 2014. Σημειώνεται ότι ο τομέας της παραγωγής ενέργειας από θερμικές πηγές ενοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, ενώ ο τομέας της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας ενοποιείται ολικά.

Στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ο όμιλος, μέσω της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, λειτουργεί 648 MW εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές στην Ελλάδα, τις ΗΠΑ, την Πολωνία και τη Βουλγαρία. Επιπλέον, 269 MW είτε κατασκευάζονται είτε είναι έτοιμα, ώστε να ξεκινήσει η κατασκευή τους.

Τα έσοδα από την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ ανήλθαν σε 99,5 εκατ. ευρώ έναντι 76,8 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αυξημένα κατά 29,6%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 75,9 εκατ. ευρώ έναντι 49,5 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο του 2014, αυξημένα κατά 53,4%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ