ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Από 8 έως 10 Δεκεμβρίου η δημόσια προσφορά των ομολογιών έως 300 εκατ. ευρώ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Από 8 έως 10 Δεκεμβρίου η δημόσια προσφορά των ομολογιών έως 300 εκατ. ευρώ

Από τις 8 έως τις 10 Δεκεμβρίου θα διεξαχθεί η δημόσια προσφορά των ομολογιών του νέου Κοινού Ομολογιακού Δανείου, 7ετούς διάρκειας, έως 300 εκατ. ευρώ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με ρήτρα αειφορίας, μετά και την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Στις 7 Δεκεμβρίου θα οριστεί το εύρος απόδοσης και στις 14 Δεκεμβρίου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της δημόσιας προσφοράς. Η διαπραγμάτευση των ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα αρχίσει στις 15 Δεκεμβρίου.

Η ανώτατη τιμή του εύρους της απόδοσης δύναται να υπερβαίνει την κατώτατη έως 150 μονάδες βάσης. Η τελική απόδοση και το Επιτόκιο θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθούν, στον διαδικτυακό τόπο της Εκδότριας και του Χ.Α. το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.

Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα καθορισθούν η τελική απόδοση και το Επιτόκιο περιλαμβάνουν τις συνθήκες της αγοράς 3 ομολόγων, το ύψος της ζήτησης ανά απόδοση από Ειδικούς Επενδυτές, το πλήθος και το είδος Ειδικών Επενδυτών, το ύψος της ζήτησης από τους Ιδιώτες Επενδυτές (στο βαθμό που η τελική κατανομή προς αυτούς ξεπεράσει το ελάχιστο ποσοστό κατανομής του 30%) και το κόστος εξυπηρέτησης της ομολογιακής έκδοσης που προτίθεται να αναλάβει η Εκδότρια. Ενδεικτικά, εάν η ζήτηση από Ειδικούς Επενδυτές καλύψει την Έκδοση μέχρι και το ανώτατο όριο του εύρους της απόδοσης αλλά ταυτόχρονα καλύπτεται σημαντικό τμήμα της Έκδοσης σε χαμηλότερο επίπεδο απόδοσης, δύναται να επιλεγεί η χαμηλότερη απόδοση, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα μικρότερο ύψος αντληθέντων κεφαλαίων και υπό την επιφύλαξη της κάλυψης της προϋπόθεσης έκδοσης των Ομολογιών. Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της τελικής απόδοσης, θα αποφασιστεί και η οριστική κατανομή των Ομολογιών.

Σε κάθε περίπτωση, το Επιτόκιο θα καθορισθεί εντός του ανακοινωθέντος δεσμευτικού εύρους της απόδοσης. Το Επιτόκιο και η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινά για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς Επενδυτές και Ιδιώτες Επενδυτές, που θα συμμετάσχουν στη διάθεση Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά. Εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς, θα εκδοθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους αναλυτική ανακοίνωση για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς, περιλαμβανομένου του Επιτοκίου, η οποία θα δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την τελική απόδοση και το Επιτόκιο παρέχονται στην ενότητα 4.3.3 «Καθορισμός Τελικής Απόδοσης και Επιτοκίου των Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά μέσω Βιβλίου Προσφορών» του Ενημερωτικού Δελτίου

Η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Είχε προηγηθεί η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας ενέκρινε το επταετές κοινό ομολογιακό δάνειο. Η έκδοση προβλέπει την προσαύξηση του επιτοκίου του Ομολογιακού Δανείου κατά 0,20% σε περίπτωση μη επίτευξης από την εταιρεία του στόχου αειφορίας (καθώς και σε περίπτωση μη προσήκουσας δημοσίευσης των πληροφοριών που οφείλει να δημοσιοποιεί) σύμφωνα με το πλαίσιο της έκδοσης.

Αναλυτικά, η Επ. Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε:

  • Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας με την επωνυμία  ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ για  τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων  Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών έως  300.000 άυλων, κοινών, ανώνυμων ομολογιών της με την έκδοση κοινού ομολογιακού  δανείου"