Εθνική Τράπεζα: Στις 28 Ιουλίου η Γ.Σ. για έγκριση της διάσπασης δι' απόσχισης κλάδου

Εθνική Τράπεζα: Στις 28 Ιουλίου η Γ.Σ. για έγκριση της διάσπασης δι' απόσχισης κλάδου

Στις 28 Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση της διάσπασης της τράπεζας δι’ απόσχισης του κλάδου αποδοχής πράξεων πληρωμής και εισφοράς του στην υφιστάμενη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "NBG PAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".

Αναλυτικά, όπως σημειώνει η Εθνική Τράπεζα σε σχετική ανακοίνωση καλούνται οι Μέτοχοι της εδρεύουσας στην Αθήνα (Αιόλου 86) ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία "Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε." για συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε Τακτική Γενική Συνέλευση ("ΤΓΣ" ή "Γενική Συνέλευση") την 28η Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου, που αφορούν την εταιρική χρήση 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021), καθώς και υποβολή της αντίστοιχης Έκθεσης των Ελεγκτών προς ενημέρωση.

2. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021).

3. Υποβολή της Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σχετικά με τις δράσεις της το έτος 2021 σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017, η οποία περιλαμβάνεται, ως διακριτή ενότητα, στις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου για την εταιρική χρήση 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021).

4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021), σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018. 

5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου για τη χρήση 2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.

6. Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

7. (α) Έγκριση: (i) της διάσπασης της Τράπεζας δι’ απόσχισης του κλάδου αποδοχής πράξεων πληρωμής και εισφοράς του στην υφιστάμενη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "NBG PAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" κατ’ εφαρμογή των άρθρων 54 παρ. 3, 57 παρ. 2, 58-73 , 83-87 και 140 παρ. 3 του ν. 4601/2019, του άρθρου 16 παρ. 18 του ν. 2515/1997, καθώς και των οικείων διατάξεων του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, η οποία θα λάβει άδεια λειτουργίας ιδρύματος πληρωμών, σύμφωνα με το ν. 4537/2018, όπως ισχύει, και (ii) του από 31.05.2022 Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης.

(β) Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

8. (α) Έγκριση συμψηφισμού α) του ειδικού αποθεματικού του άρθρου 31, παρ. 2, Ν. 4548/2018 (πρώην ειδικό αποθεματικό του άρθρου 4, παρ. 4α, Ν. 2190/1920) €5.014.165.089,90 και β) μέρους της Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο €10.323.602.529,78, με συσσωρευμένες λογιστικές ζημιές €15.337.766.619,68, σύμφωνα με τα άρθρα 31, παρ. 2 και 35 παρ. 3, περίπτωση β) του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.

(β) Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

9. Αύξηση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από δώδεκα (12) σε δεκατρία (13) και εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου για την πλήρωση νέας θέσης στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ορισμός του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού μέλους ΔΣ.

10. Επαναπροσδιορισμός του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

11. Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανωτάτων Στελεχών σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.

12. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2021 και προσδιορισμός των αμοιβών τους μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2023 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018. 

13. Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

14. Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής και της Διαδικασίας Αξιολόγησης της Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά τη Γενική Συνέλευση της 28ης Ιουλίου 2022, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την 3η Αυγούστου 2022, ώρα 11.00 π.μ.