Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Η Βασ. Λαζαράκου, εξελέγη μέλος του ΔΣ στην Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή ESMA

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Η Βασ. Λαζαράκου, εξελέγη μέλος του ΔΣ στην Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή ESMA

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής ESMA (ESMA Management Board) που λειτουργεί ως «μητρική» και ιθύνων νους και για τις 27 Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς της Ε.Ε. εξελέγη η κα Βασιλική Λαζαράκου, πρόεδρος της ελληνικής εποπτικής αρχής. 

Η εκλογή της έγινε την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου, ενώ εξελέγη ομόφωνα από το Συμβούλιο Εποπτών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA Board of Supervisors που αποτελείται από τους προέδρους των 27 εποπτικών αρχών της Ε.Ε., με τη θητεία της να λήγει τον Ιούνιο του 2023. 

Το Management Board της ESMA έχει κύριο ρόλο να διασφαλίζει την πιστή εκτέλεση της αποστολής της σύμφωνα με τον Κανονισμό της και επιβλέπει τα θέματα διαχείρισης και συντονισμού της ευρωπαϊκής Αρχής. 

Η εκλογή της κ. Λαζαράκου στο Διοικητικό Συμβούλιο της ESMA αποτελεί θετική εξέλιξη για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς αναγνωρίζεται η συμβολή της στον ευρωπαϊκό θεσμικό φορέα, σε μία περίοδο που είναι σε εξέλιξη σημαντικές διεργασίες στις ευρωπαϊκές και διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ/ESMA) European Securities and Markets Authority με σύντμηση ESMA) είναι μία ανεξάρτητη αρχή της E.E.σκοπός της οποίας είναι η βελτίωση της προστασίας των επενδυτών και η προώθηση της σταθερής και εύρυθμης λειτουργίας των χρηματιστηριακών αγορών. Ιδρύθηκε με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) αριθ. 1095/2010 του Συμβουλίου το Νοέμβριο του 2010 και ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2011, ενώ η έδρα της βρίσκεται στο Παρίσι. 

Η ESMA αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ), όπως η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. 

Μεταξύ των καθηκόντων του ESMA είναι η διασφάλιση της καλύτερης εξυπηρέτησης των καταναλωτών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και ενίσχυση των δικαιωμάτων τους ως επενδυτών, με παράλληλη αναγνώριση των υποχρεώσεών τους, η διαφάνεια και η εύρυθμη λειτουργία των αγορών και η εξασφάλιση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Επίσης, η ESMA είναι αρμόδια για τον συντονισμό των μέτρων που λαμβάνονται από τις εποπτικές αρχές του τομέα των κινητών αξιών και για τη λήψη μέτρων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση κρίσης.