Έμφαση στην εξωστρέφεια από την Profile

Έμφαση στην εξωστρέφεια από την Profile

Ο όμιλος Profile διευρύνει την εξωστρέφεια του με νέες αναθέσεις έργων εκτός συνόρων όπως αποτυπώνεται και στα οικονομικά μεγέθη του εννεαμήνου, διατηρώντας ικανοποιητική κερδοφορία. Αναφέρεται ενδεικτικά, ότι ο όμιλος παρουσίασε τις λύσεις του στις αγορές της Ασίας και της Αφρικής μέσω στοχευμένων εκδηλώσεων και παρουσιάσεων, από τις οποίες προσδοκά σημαντικά οφέλη.

Συγκεκριμένα, το εννεάμηνο ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε σε €5,9 εκατ., από €6,6 εκατ. το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2014. Η μικρή μείωση αποδίδεται στις έκτακτες συνθήκες επιβράδυνσης που επικράτησαν στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα, επηρεάζοντας ιδιαίτερα και τον χρηματοοικονομικό τομέα.

Τα Κέρδη προ Αποσβέσεων, Τόκων και Φόρων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €1,7 εκατ. έναντι €1,9 εκατ. το εννεάμηνο του 2014, διατηρώντας το περιθώριο EBITDA στα ικανοποιητικά επίπεδα του 29%, όσο και στο αντίστοιχο διάστημα του 2014, ως αποτέλεσμα της ορθολογικής διαχείρισης του λειτουργικού κόστους, της συνεισφοράς των ίδιων προϊόντων στον κύκλο εργασιών και της απόκτησης νέων πελατών στη διεθνή αγορά. Τα  κέρδη μετά φόρων (αναλογία ομίλου) διαμορφώθηκαν στις €515 χιλ. από €504 χιλ. το 2014.

Το επενδυτικό πρόγραμμα του ομίλου συνεχίζει να υλοποιείται εντατικά, με έμφαση στις αγορές της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της Ασίας αλλά και με παράλληλη ενίσχυση της παρουσίας και των δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης, όπου ενδυναμώνεται με νέο στελεχιακό δυναμικό η εταιρεία που διαθέτει ο όμιλος στην  Ελβετία, καθώς και οι δραστηριότητες στη Μεγάλη Βρετανία. Οι συγκεκριμένες επενδυτικές ενέργειες αποτυπώνονται  στην αύξηση των δαπανών διάθεσης,  έρευνας και ανάπτυξης,  αντισταθμίζονται όμως, από την απόκτηση νέων πελατών, καθώς  οι πωλήσεις εξωτερικού ενισχύονται σημαντικά ως ποσοστό  των συνολικών πωλήσεων, συνεισφέροντας τα  μέγιστα στον κύκλο εργασιών.

Ο όμιλος εξακολουθεί να διατηρεί την οικονομική ευρωστία του, μειώνοντας περαιτέρω τον δανεισμό σε σχέση με τις 31/12/2014. Επιπλέον, τα ιδία κεφάλαια αυξήθηκαν σε €16,2 εκατ. έναντι €15,7 εκατ. στις 31/12/2014 και €15,6 εκατ. στις 30/09/2014. Συνεπώς ο δείκτης ξένων προς ιδία κεφάλαια βελτιώθηκε σε 0,70x, έναντι 0,78x στις 31/12/2014, και ο δείκτης γενικής ρευστότητας ξεπέρασε το 1,67x.

Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €3,8 εκατ. το εννεάμηνο του 2015, ενώ το EBITDA σε €754 χιλ. και τα αποτελέσματα μετά φόρων σε €-242 χιλ.

Δεδομένου του στρατηγικού σχεδιασμού του ομίλου για ενίσχυση της διεθνούς δραστηριότητας του σε χώρες και περιοχές με παράδοση στον χρηματοοικονομικό τομέα, η Profile επενδύει στην εδραίωση αποτελεσματικών συνεργασιών με έμπειρο προσωπικό και αντιπροσώπους, για την βέλτιστη εξυπηρέτηση του αυξανόμενου πελατολογίου στις αγορές που δραστηριοποιείται. Παράλληλα, ενισχύει τις πλατφόρμες που αναπτύσσει για τις συγκεκριμένες αγορές με νέα και ανταγωνιστική λειτουργικότητα προσφέροντας περισσότερες δυνατότητες στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθώς και στους πελάτες τους.

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι εμπλουτίστηκε το IMSplus και FMS.next με νέες λειτουργίες, και έλαβε διεθνείς αναγνωρίσεις από καταξιωμένους οίκους αναλυτών. Επιπλέον, το Axia βραβεύτηκε ως «Innovative Client Solution» από τα WealthBriefing GCC καθώς και η εταιρεία συνολικά,  ενώ  το IMSplus απέσπασε την διάκριση «Innovative Use of Technology» από τα Hedge Funds Awards.

Η διοίκηση της Profile, παραμένει αισιόδοξη για την περαιτέρω επίτευξη των στόχων της, με επίκεντρο την αύξηση των μεγεθών, μέσω νέων επενδύσεων και περαιτέρω ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας της.