ΕΛΤΟΝ: Κέρδη μετά από φόρους στα 2,8 εκατ σε ενοποιημένο επίπεδο

ΕΛΤΟΝ: Κέρδη μετά από φόρους στα 2,8 εκατ σε ενοποιημένο επίπεδο

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους της ΕΛΤΟΝ ανήλθαν σε 2,88 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο μειωμένα κατά 15,15% έναντι των 3,40 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2014. Τα κέρδη μετά από φόρους της μητρικής παρουσίασαν μείωση 33,62%.
 
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Ελτον ΕΛΤΟΝ -4,90% την περίοδο 01/01/2015- 30/09/2015 ανήλθε σε 79,02 εκατ. ευρώ από 75,57 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014, σημειώνοντας αύξηση κατά 4,57%.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρίας ανήλθε σε 54,65 εκατ. ευρώ από 53,32 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αυξημένος κατά 2,49%.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 12,41 εκατ. ευρώ έναντι 12,07 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014, αυξημένα κατά 2,83%,ενώ τα μικτά κέρδη της μητρικής ανήλθαν σε 8,51 εκατ. ευρώ έναντι 8,46 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014, αυξημένα κατά 0,60%.

Το μικτό περιθώριο κέρδους του Ομίλου της περιόδου 01/01-30/09/2015 βρίσκεται στο 15,70% (έναντι 15,97% της αντίστοιχης περιόδου του 2014) και της Εταιρείας στο 15,58% (έναντι 15,87% αντίστοιχης περιόδου του 2014).

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) της περιόδου έφτασαν τα 5,18 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 8,47% έναντι των 5,66 εκατ. ευρώ αντίστοιχης της περιόδου 2014. Μείωση κατά 18,30% παρουσίασαν τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) της μητρικής εταιρίας που διαμορφώθηκαν την περίοδο 01/01- 30/09/2015 σε 3,24 εκατ. ευρώ έναντι 3,97 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2014.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) του Ομίλου Ελτον ΕΛΤΟΝ -4,90%ανήλθαν σε 4,55 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 10,26% έναντι των 5,07 εκατ. ευρώ της περιόδου 01/01-30/09/2014, ενώ της μητρικής ανήλθαν σε 2,77 εκατ. ευρώ και μειώθηκαν κατά 21,49% από τα 3,53 εκατ. ευρώ της περιόδου 01/01-30/09/2014.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους της περιόδου ανήλθαν σε 2,88 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 15,15% έναντι των 3,40 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2014.

Τα κέρδη μετά από φόρους της περιόδου 01/01-30/09/2015 της μητρικής παρουσίασαν μείωση 33,62% και διαμορφώθηκαν στην περίοδο σε 1,53 εκατ. ευρώ έναντι 2,31 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Οι μεταβολές στα μεγέθη των EBITDA, EBIT, κερδών προ φόρων και κερδών μετά από φόρους έχουν ενσωματώσει και αντανακλούν αποσβέσεις νέων στοιχείων πάγιου Ενεργητικού και το αυξημένο κόστος μισθοδοσίας, λόγω νέων προσλήψεων προσωπικού για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου και της εταιρείας για επέκταση σε νέες αγορές και κλάδους.

Η άμεση ρευστότητα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, 187% για τον Όμιλο και 181% για την Εταιρία, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου την 30/9/15 ανήλθε σε 15,752 εκ. ευρώ από 14,782 στο τέλος της προηγούμενης χρήσης 31/12/2014 αυξημένος κατά 0,97 εκ. ευρώ ( +6,56%) ενώ ο καθαρός δανεισμός της Εταιρείας την 30/9/2015 ανήλθε σε 12,900 εκ. ευρώ από 13,333 την 31/12/2014 μειωμένος κατά 0,43 εκ. ευρώ (-3,24%).

- Μεταβολές βασικών μεγεθών Κατάστασης Οικονομικής Θέσης χρήσης 30.09.2015

Το συνολικό ενεργητικό του Ομίλου και της εταιρείας την 30η Σεπτεμβρίου 2015 ανήλθε σε 88.161.533 ευρώ και 74.593.066 ευρώ ντίστοιχα έναντι 78.316.517 ευρώ και 68.214.240 ευρώ αντίστοιχα της 31/12/2014 παρουσιάζοντας αύξηση 12,57% και 9,35% αντίστοιχα.

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου και της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 3.001.926 ευρώ και 1.556.281 ευρώ αντίστοιχα ήτοι ποσοστό 6,74% και 3,74% αντίστοιχα. Η αύξηση οφείλεται στη συνεχιζόμενη κερδοφορία τόσο του Ομίλου όσο και της εταιρείας, αναφέρεται στην ανακοίνωση.