field_kentriki_fotografia

ΕΧΑΕ: Αύξηση 112% στα καθαρά κέρδη μετά από φόρους 8,2 εκ. ευρώ

Το 2021 τέθηκε σε εφαρμογή η νέα στρατηγική λειτουργίας του Ομίλου. Συγκεκριμένα, υιοθετήθηκε ένα πλαίσιο δράσεων στοχεύοντας στην μεσοπρόθεσμη αύξηση των εσόδων ενώ παράλληλα έγινε διαχωρισμός των στόχων σε στρατηγικούς και λειτουργικούς. Αυτό, αφενός για την ουσιαστική παρακολούθησή τους και αφετέρου για την ευκολότερη προώθηση επόμενων στόχων με άξονα την καλύτερη δυνατή ανάπτυξη του Ομίλου.

  • Έσοδα από διαπραγμάτευση και μετασυναλλακτικές υπηρεσίες: EUR19,7 εκ, αύξηση 8,0% σε σχέση με το 2020
  • Έσοδα από εισαγωγές και υπηρεσίες εκδοτριών: EUR4,1 εκ, αύξηση 60,3%
  • Έσοδα από υπηρεσίες πληροφόρησης: EUR3,4 εκ., αύξηση 9,6%
  • Έσοδα από Τεχνολογικές & Ψηφιακές Υπηρεσίες: EUR7,1 εκ., αύξηση 36,6%

Σχολιασμός Αποτελεσμάτων

Ο κύκλος εργασιών της χρήσης 2021 για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών ανήλθε σε EUR36,13 εκ., έναντι EUR30,74 εκ. της αντίστοιχης χρήσης του 2020, σημειώνοντας αύξηση 17,5%. Το 55% του κύκλου εργασιών του Ομίλου προέρχεται από τα δικαιώματα από τη διαπραγμάτευση και τις μετασυναλλακτικές υπηρεσίες (κυρίως εκκαθάριση και διακανονισμό) των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το 11% προέρχεται από εισαγωγές και άλλες υπηρεσίες προς εισηγμένες εταιρείες, ενώ το 34% από τις υπηρεσίες πληροφόρησης, τις υπηρεσίες τεχνολογίας που περιλαμβάνουν ψηφιακές υπηρεσίες, υποδομές και τεχνολογικές λύσεις σε άλλες οργανωμένες αγορές στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και άλλες παρεπόμενες υπηρεσίες.

Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών και δαπανών για το 2021 ανήλθε σε EUR21,71 εκ έναντι EUR21,17 εκ το 2020, αυξημένο κατά 2,6% κυρίως λόγω της αύξησης του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας και των ασφαλίστρων.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2021 διαμορφώθηκαν σε EUR13,08 εκ έναντι των EUR8,34 εκ. του αντίστοιχου περσινού διαστήματος παρουσιάζοντας αύξηση κατά 56,8%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒIΤ) το 2021 διαμορφώθηκαν στα EUR8,59 εκ., έναντι EUR4,13 εκ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, σημειώνοντας αύξηση κατά 108%.

Για το 2021, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα EUR8,21 εκ. έναντι EUR3,87 εκ. το 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 112%.

Με βάση την κατευθυντήρια γραμμή για τους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε EUR0,138 έναντι EUR0,061 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Πρόταση μερίσματος

Στη σημερινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, ενέκρινε την Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση για το 2021 και αποφάσισε να προτείνει στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τη διανομή μερίσματος EUR0,15 ανά μετοχή έναντι EUR0,07 το 2020.

Οι ημερομηνίες αποκοπής και καταβολής του μερίσματος έχουν ανακοινωθεί στο από 13.01.2022 δημοσιευθέν οικονομικό ημερολόγιο.

Οι αναλυτικές οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.athexgroup.gr).

Εξέλιξη Στρατηγικών Στόχων

Tο 2021 καταγράφηκε ρεκόρ 20ετίας όσον αφορά στην άντληση κεφαλαίων (με εξαίρεση το 2007 - MIG EUR5,2δις και τα έτη ανακεφαλαιοποιήσεων των τραπεζών 2013 – 2015), ενώ ολοκληρώθηκαν επιτυχώς μεγάλες ΑΜΚ (ΔΕΗ, Πειραιώς, Alpha). Ιδιαιτέρως σημαντικό κρίνεται ότι πραγματοποιήθηκαν επτά νέες εκδόσεις ομολόγων, με την εμφατική παρουσία εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ελληνικής ναυτιλίας, γεγονός που καταδεικνύει την καθιέρωση της αγοράς ομολόγων στο πεδίο άντλησης κεφαλαίων, ενώ πραγματοποιήθηκαν και τρεις νέες εισαγωγές εταιρειών: μία στην Κύρια Αγορά (Interlife) και δύο στην ΕΝ.Α (Real Consulting, Phoenix Vega). Παράλληλα, διερευνήθηκε η εισαγωγή νέων προϊόντων ελκυστικών στην αγορά και ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αναβάθμιση της αγοράς παραγώγων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην εξοικείωση της αγοράς με τις δράσεις ESG [Περιβάλλον-Κοινωνία-Εταιρική Διακυβέρνηση] και την αξία δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Στα σημαντικά επιτεύγματα του 2021 καταγράφεται η δημιουργία του ATHEX ESG Index (49 εταιρείες) και η προετοιμασία δημιουργίας του ATHEX BONDS GREENet, μίας πληροφοριακής ενότητας στην επίσημη ιστοσελίδα ATHEX, με σκοπό την προβολή των ESG ομολόγων που διαπραγματεύονται στις αγορές του Χρηματιστηρίου.

Στον τομέα της βελτίωσης, ανάπτυξης και προώθησης υπηρεσιών επιτεύχθηκε σημαντική αύξηση εσόδων με πολλές υπηρεσίες του Ομίλου να συνεισφέρουν σε αυτό, με τα έσοδα από Τεχνολογικές & Ψηφιακές Υπηρεσίες να ανέρχονται στα EUR7,1 εκ. το 2021 παρουσιάζοντας αύξηση 36%.

Το 2021 ολοκληρώθηκε επιτυχώς και η αδειοδότηση της ATHEXCSD από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υπό CSDR, η οποία σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τις μετασυναλλακτικές δραστηριότητες και πραγματοποιήθηκαν οι αναγκαίες προσαρμογές στις υπηρεσίες διακανονισμού της ATHEXCSD καθώς και στις επηρεαζόμενες υπηρεσίες/λειτουργίες της ATHEXClear και της ATHEX, στους κανόνες Settlement Discipline. Ως αποτέλεσμα ο στόχος της ομαλής μετάβασης της αγοράς στο νέο κανονιστικό περιβάλλον με το ελάχιστο δυνατό κόστος προσαρμογής επετεύχθη.

Στο διεθνές περιβάλλον υλοποιήθηκαν όσα προβλέπονταν στις συμφωνίες συνεργασιών με το Boursa Kuwait, το ΧΑΚ [Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου], το EnEx καθώς και το ΔΕΣΦΑ. Ιδιαίτερα σημαντικό επίτευγμα αποτέλεσαν και οι νέες συνεργασίες με τα Χρηματιστήρια των Βαλκανίων (BELEX, ALPEX, BuSE) που εκτός από το στρατηγικό όφελος άνοιξαν τον δρόμο για εισροή νέων εσόδων στον Όμιλο.

Εξέλιξη Λειτουργικών Στόχων

Το 2021, η ολοκλήρωση του 5ετούς έργου αναβάθμισης των κεντρικών υποδομών με σημαντικά οφέλη στην ασφάλεια, απόδοση, λειτουργικότητα, έλεγχο αλλά και παρακολούθηση των κεντρικών υποδομών, επέτρεψε να ξεκινήσει η επόμενη φάση αναβάθμισης των συστημάτων με στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Επιπλέον, ο Όμιλος από 1.1.2021 καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται κατά 100% από ανανεώσιμες πηγές για τη λειτουργία του, μέσω της ΔΕΗ Α.Ε. Η μετάβαση σε κατανάλωση πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της πολιτικής βιωσιμότητας (Sustainability policy) του Ομίλου, στο πλαίσιο της οποίας επανεξετάζει όλες τις πτυχές της λειτουργίας του με στόχο τη μείωση του αποτυπώματός του.