Αύξηση μεριδίου και επέκταση μέσω εξαγορών και νέων προϊόντων για την Epsilon Net

Αύξηση μεριδίου και επέκταση μέσω εξαγορών και νέων προϊόντων για την Epsilon Net

Με εξασφαλισμένη την πρόσβαση σε γραμμές χρηματοδότησης, λόγω της υγιούς οικονομικής διάρθρωσης που διαθέτει η Epsilon NET και αποτελώντας πλέον μια τεχνολογική εταιρεία με κρίσιμο μέγεθος που μπορεί να αποτελέσει τεχνολογικό άρμα για μικρότερες εταιρείες που δρουν συμπληρωματικά προς αυτήν, σχεδιάζει την αύξηση του μεριδίου αγοράς της αλλά και τον επενδυτικό της προσανατολισμό.

Με δεδομένο ότι στα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία δεν έχουν ενσωματωθεί οι οικονομίες κλίμακας από τις πρόσφατες εξαγορές,  και δεν έχει συνυπολογιστεί η προσθήκη άνω των 40.000 πελατών στην φαρέτρα της, η διοίκηση της εταιρείας σύμφωνα με πληροφορίες, αποσκοπεί σε διαρκώς αυξανόμενα μεγέθη στηριζόμενη στην στρατηγική ανάπτυξης που μέχρι τώρα έχει ακολουθήσει. Σημειώνεται δε ότι,  η εταιρεία έχει ιδιοπαραγώμενα  προϊόντα και με την αύξηση του μεριδίου αγοράς και των πωλήσεων στοχεύει να παρουσιάζει διψήφια αύξηση μεγεθών και τα επόμενα χρόνια 

Η στρατηγική ανάπτυξης που ακολουθεί. βασίζεται στο επιχειρηματικό μοντέλο της πώλησης τυποποιημένου προϊόντος καθώς και web & cloud λύσεων βάσει του μοντέλου SaaS, μοντέλο που δεν δημιουργεί σημαντικό μεταβλητό κόστος για κάθε νέο πελάτη και έτσι επιτυγχάνεται πολλαπλασιαστική δημιουργία κερδοφορίας σε σχέση με την αύξηση του τζίρου. Η στρατηγική αυτή μεγιστοποιεί τα οφέλη από την αύξηση του κύκλου εργασιών, επιτυγχάνοντας συνεχή βελτίωση του περιθωρίου κέρδους και της καθαρής κερδοφορίας.

Ταυτόχρονα το μέγεθος του Ομίλου και η στρατηγική τοποθέτησή του στην αγορά τον καθιστούν πρωταγωνιστή στην πρόκληση της μετάβασης των επιχειρήσεων αλλά και των πελατών στην ψηφιακή εποχή.

Βασικοί παράγοντες για την αύξηση των μεγεθών και τη φιλόδοξη πορεία ανάπτυξης στο μέλλον είναι η συνεχής διεύρυνση του μεριδίου αγοράς, αποτέλεσμα των στρατηγικών επενδύσεων σε τεχνολογίες αιχμής Web και Cloud συστημάτων που εξασφαλίζουν την εργασία από απόσταση, η κυρίαρχη θέση της εταιρείας στο κομμάτι της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και των ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA της ΑΑΔΕ καθώς και οι σημαντικές εξαγορές που δημιουργούν μεγάλες συνέργειες και οικονομίες κλίμακας.

Όπως αναφέρουν πηγές του Liberal, ήδη μετά τις κινήσεις συμμετοχής σε Singular και Data Communicationη, η Epsilon Net, βολιδοσκοπεί σχήματα εταιρειών που διαθέτουν συμπληρωματικό αντικείμενο, η και πελατολόγιο και μπορούν να συνεισφέρουν στην αύξηση του μεριδίου αγορας του Ομίλου που σήμερα από πηγές της αγοράς εκτιμάται σε άνω του 30%,

Επιπλέον με την ολοκλήρωση των δύο εξαγορών εντός του 2020 ο όμιλος ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την εξωστρέφεια τους καθώς έχει πλέον μεγαλύτερη και εις βάθος πρόσβαση σε όλη την Νοτιοανατολική Ευρώπη και εξετάζει και νέες αγορές.

Όσον αφορά στα αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο όμιλος ο κύκλος εργασιών του το 2020 ανήλθε σε 21,70 εκατ. € έναντι 17,98 εκατ. € το 2019, σημειώνοντας αύξηση 20,69%, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)  ανήλθαν σε 5,14 εκατ. € έναντι 3,26 εκατ. € το 2019, σημειώνοντας αύξηση 57,55%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 132,86% ανερχόμενα σε 3,28 εκατ. € έναντι 1,41 εκατ. € το 2019.

Αντίστοιχα, το 2020 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 14,62 εκατ. € έναντι 13,65 εκατ. € το 2019, σημειώνοντας αύξηση 7,08%, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 3,30 εκατ. € έναντι 2,63 εκατ. € το 2019, σημειώνοντας αύξηση 25,41%, ενώ τα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 79,24% ανερχόμενα σε 1,88 εκατ. € έναντι 1,05 εκατ. € το 2019.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου το 2020 διαμορφώθηκαν σε 20,79 εκατ. €, ο μακροπρόθεσμος δανεισμός ανέρχεται σε 10,86 εκατ. €, ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός σε 4,19 εκατ. € και το θετικό καθαρό ταμείο σε 3,18 εκατ. €. Τα δε ίδια κεφάλαια του ομίλου το 2020 ανήλθαν σε 22,21 εκατ. €.