Τον Μάιο η απόφαση του ΣτΕ για το καζίνο του Ελληνικού

Τον Μάιο η απόφαση του ΣτΕ για το καζίνο του Ελληνικού

Ολοκληρώθηκε πριν λίγο στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η συζήτηση της προσφυγής της Hard Rock International, κατά του αποκλεισμού της από τον διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για το καζίνο στο Ελληνικό. Το ανώτατο δικαστήριο έδωσε προθεσμία μέχρι την Πέμπτη για την υποβολή πρόσθετων υπομνημάτων περί ζητημάτων που δεν είχαν αναλυθεί στη δικογραφία, και η απόφασή του αναμένεται εντός του Μαΐου. Πρόκειται για μία απόφαση καθοριστικής σημασίας, τόσο για το καζίνο του Ελληνικού, όσο και την ίδια την εμβληματική επένδυση.

Και αυτό, καθώς, σε περίπτωση κατά την οποία απορριφθεί και αυτή η προσφυγή, ανοίγει ο δρόμος για το ξεμπλοκάρισμα της διαδικασίας, με το άνοιγμα του φακέλου τεχνικής και οικονομικής προσφοράς της κοινοπραξίας Inspire Athens (Mohegan Gaming – GEKTERNA). Η τελευταία είναι και ο μοναδικός διεκδικητής, μετά τον αποκλεισμό της Hard Rock από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού, την ΕΕΕΠ (Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων), όπως επίσης και μετά την απόρριψη της προσφυγής της από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) στην οποία η Hard Rock προσέφυγε σε πρώτη φάση κατά του αποκλεισμού της. 

Ουσιαστικά το ΣτΕ καλείται να αποφανθεί επί της απόφασης της ΑΕΠΠ η οποία απέρριψε 14 σημεία της προσφυγής της Hard Rock. Η ΑΕΠΠ στην απόφασή της σημείωνε ότι μεταξύ άλλων συντρέχει ουσιώδης πλημμέλεια στην έκδοση της εγγυητικής επιστολής της Hard Rock, ενώ απέρριψε και τις αιτιάσεις της ίδιας εταιρείας για αναρμοδιότητα της ΕΕΕΠ, "σύγκρουση συμφερόντων" και «ένωση προσώπων».

Υπενθυμίζεται ότι η Hard Rock προσέφυγε στην ΑΕΕΠ, μετά τον ομόφωνο αποκλεισμό της από τη διαδικασία, στο στάδιο αξιολόγησης του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων, λόγω σοβαρών παραλείψεων στο φάκελο της. Ο ομόφωνος αποκλεισμός έγινε τόσο από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού, όσο και σε δεύτερο στάδιο από την ΕΕΕΠ.

Με τρεις αποφάσεις σε βάρος της, Hard Rock, «παίζει» με την προσφυγή της στο ΣτΕ, το τελευταίο της «χαρτί», έχοντας όμως ήδη παρακωλύσει επί μακρόν τη διαδικασία μιας ζωτικής σημασίας επένδυσης.

Σε περίπτωση, που όπως εκτιμάται ότι θα συμβεί, δεν επιτύχει την έκδοση προσωρινής διαταγής από το ΣτΕ, τότε, η αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού (η ΕΕΕΠ) έχει το δικαίωμα να προχωρήσει στο άνοιγμα της τεχνικής προσφοράς της INSPIRE Athens και ακολούθως της οικονομικής προσφοράς. Εφόσον η προσφορά είναι σύμφωνη με τους όρους του διαγωνισμού στη συνέχεια μπορεί να ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος.