ΓΔ: 907,08 7,66 (0,85 %)

Τζίρος: 81,54 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 2024η
Δευτέρα, 17 Μαΐου 2021

ΓΔ: 907,08 7,66 (0,85 %)

Τζίρος: 81,54 εκατ. €   RT

Είκοσι εμβληματικές μεταρρυθμίσεις θα φέρουν έκρηξη ανάπτυξης στην Ελλάδα

Είκοσι εμβληματικές μεταρρυθμίσεις θα φέρουν έκρηξη ανάπτυξης στην Ελλάδα

Συστηματική αύξηση του κατά κεφαλήν πραγματικού εισοδήματος και ισχυρή αύξηση της παραγωγικότητας, προκειμένου να επιτευχθεί μια ετήσια αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 3,5% μέσον όρο την επόμενη δεκαετία, είναι οι στόχοι που βάζει η έκθεση Πισσαρίδη.

Εργαλεία της μεταξύ άλλων η μείωση του φορολογικού και ασφαλιστικού βάρους στην εργασία, οι επενδύσεις σε υποδομές, οι τρεις πυλώνες στο ασφαλιστικό, η επιτάχυνση στην απονομή δικαιοσύνης, ο εκσυγχρονισμός της δομής του συστήματος εκπαίδευσης, η αναδιάρθρωση του συστήματος υγείας, η ριζική αναβάθμιση του συστήματος κατάρτισης για ανέργους και για εργαζόμενους, η διευκόλυνση της πληρέστερης ένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας και της αύξησης των αμοιβών τους, η βελτίωση της δημόσιας διοίκησης, η ταχεία ολοκλήρωση του κτηματολογίου.

Εφόσον τα παραπάνω πάρουν σάρκα και οστά, τότε στο θετικό σενάριο, η Ελλάδα θα καταφέρει να γνωρίζει μια ανάπτυξη 3,5% ετησίως για την περίοδο 2020-2030, ενώ η αύξηση της παραγωγικότητας στην εργασία θα φτάνει το 2,5% το χρόνο και οι εξαγωγές θα εκτιναχθούν από 37,2% στο 50,5% του ΑΕΠ στα τέλη της επόμενη δεκαετίας.

Σαν αποτέλεσμα των παραπάνω το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ως ποσοστό του μέσου όρου της ΕΕ από 67% σήμερα θα φτάσει στο 81%. Διαφορετικά, το ΑΕΠ θα αυξάνεται με έναν ετήσιο ρυθμό 1,7% για την δεκαετία 2020-2030, η παραγωγικότητα με 1,5%, οι εξαγωγές θα ανέλθουν στο 44,5%, ενώ το κατά κατά κεφαλήν ΑΕΠ ως ποσοστό του μέσου όρου της ΕΕ θα διατηρηθεί στα ίδια με τα σημερινά επίπεδα, δηλαδή στο 68% έναντι 67% του 2019.

Τα 20 σημεία

1. Φορολογία: Μείωση του βάρους στη μισθωτή εργασία

• Μείωση συντελεστών (μετά τα πρώτα κλιμάκια - ενδεικτικά, απάλειψη «εισφοράς αλληλεγγύης»).
•Ενίσχυση διαφάνειας στις συναλλαγές με θετικά στοχευμένα κίνητρα για χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών.
•Ενσωμάτωση εισοδημάτων σε ενιαία κλίμακα φορολογίας, ανεξάρτητα από την πηγή.

2. Ασφαλιστικό: Κίνητρα για εργασία και αποταμίευση

• Μείωση ασφαλιστικών εισφορών (ενδεικτικά, μέσω σταθερών εισφορών υγείας) και ανώτατου ορίου ασφαλιστέου εισοδήματος.
• Ενίσχυση αναλογικότητας δημόσιου διανεμητικού πυλώνα ασφάλισης. Ανάπτυξη δεύτερου και τρίτου πυλώνα με κίνητρα με ιδιωτικές αποφάσεις.
• Μετάβαση από διανεμητικό σε κεφαλαιοποιητικό σύστημα επικουρικής σύνταξης, με άμεση εφαρμογή για όσους εισέρχονται στην αγορά εργασίας και εθελοντικά για όσους άλλους εργαζόμενους το επιθυμούν.
• Πλαίσιο εποπτείας για ασφαλιστικά ταμεία, συμπεριλαμβανομένου και ενός δημόσιου ταμείου.

3. Δημόσια διοίκηση: Βελτίωση της διακυβέρνησης

•Συνέχιση και εμβάθυνση των διαδικασιών αξιολόγησης και κωδικοποίησης της νομοθεσίας.
•Θεσμική ενίσχυση των ανώτερων διοικητικών θέσεων, μέσω αύξησης της θητείας και της κινητικότητας.
•Αναβάθμιση του ΑΣΕΠ σε διεύθυνση διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.
•Μείωση του φορμαλισμού στις διαδικασίες προσλήψεων και καθολική εφαρμογή αξιολόγησης.
•Συνέχιση των διαδικασιών ψηφιοποίησης.

4. Δικαιοσύνη: Μείωση χρόνου εκδίκασης υποθέσεων

• Επέκταση των ειδικών τμημάτων στα δικαστήρια για οικονομικές υποθέσεις που απαιτούν εξειδίκευση.
• Διεύρυνση και υποστήριξη των μηχανισμών εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.
• Συστηματική υποβοήθηση των δικαστών μέσω της πρόσληψης δικαστικών υπαλλήλων και της εισαγωγής του θεσμού των επίκουρων.
• Βέλτίωση του συστήματος εκπαίδευσης, κατάρτισης, αξιολόγησης και εξέλιξης των δικαστών.

5. Χρηματοδότηση: Ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς

• Ενίσχυση του συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας στον τομέα της προστασίας των επενδυτών.
• Βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης και της διαφάνειας στην αγορά πίστεως.
• Στοχοθεσία για ταχύτερη μείωση των προβληματικών δανείων από τις τράπεζες.
• Έμφαση στην αποτελεσματική εφαρμογή του νέου πτωχευτικού κώδικα.
• Φορολογικά κίνητρα για εισαγωγή επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο και για μακροχρόνια αποταμίευση μέσω αυτού.

6. Χωροταξία: Καθορισμός ιδιοκτησίας και χρήσεων γης

• Ταχεία ολοκλήρωση του κτηματολογίου, των δασικών χαρτών και του καθορισμού χρήσεων γης μέσω των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων.
• Περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης.
• Βελτίωση της διαφάνειας για χωροταξικά και περιβαλλοντικά δεδομένα.
• Αναβάθμιση της Επιθεώρησης Περιβάλλοντος σε Ανεξάρτητη Αρχή.

7. Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων

• Μεταφορά αρμοδιοτήτων σε τοπικό επίπεδο σε τομείς όπως η εκπαίδευση και η χωροταξία.
• Συγχώνευση και απλούστευση όλων των φόρων για την ακίνητη περιουσία και μεταφορά μέρους τους σε τοπικό επίπεδο.
• Μεταφορά πόρων, ανάλογα με τις αρμοδιότητες, με βάση διαφανείς διαδικασίες και παραμέτρους.

8. Εκπαίδευση: Εκσυχρονισμός του συστήματος σε όλες τις βαθμίδες

• Ανάπτυξη συστήματος προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης με καθολική πρόσβαση.

• Αύξηση του μέσου μεγέθους σχολικών μονάδων, προετοιμασία ενόψει δημογραφικών πιέσεων, ουσιαστική αυτονομία και αξιολόγηση, ψηφιακές υποδομές και περιεχόμενο.

• Εκσυγχρονισμός συστήματος διακυβέρνησης στην ανώτατη εκπαίδευση, διασύνδεση με οικονομία, διασπορά και ιδρύματα της αλλοδαπής και ευρύτερη κοινωνία.

9. Υγεία: Αναδιάρθρωση του συστήματος

• Ανάπτυξη ενιαίου συστήματος ψηφιακού φακέλου ασθενούς για διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.
• Ενίσχυση πρωτοβάθμιας φροντίδας και πρόληψης.
• Εξορθολογισμός δαπάνης προμηθειών, με αύξηση όγκου γενόσημων φαρμάκων, πρωτόκολλα συνταγογράφησης, και διασύνδεση των επιστροφών με καινοτομία και επενδύσεις.

10. Κατάρτιση: Ριζική αναβάθμιση του συστήματος

• Αύξηση χρηματοδότησης, ευθυγράμμιση κινήτρων και επιβράβευση των παρόχων σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα της κατάρτισης.
• Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ με στροφή προς ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.

11. Συμμετοχή στην αγορά εργασίας: Πληρέστερη ένταξη των γυναικών

• Αυστηρή εφαρμογή των νόμων κατά των διακρίσεων.
• Ανάπτυξη συστήματος προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης με καθολική πρόσβαση από ηλικία 6 μηνών.
• Ενίσχυση του συστήματος φροντίδας των ηλικιωμένων.

12. Κοινωνική πρόνοια: Βελτίωση της δομής και της στόχευσης επιδομάτων

• Βελτίωση της δομής και της στόχευσης των επιδομάτων ώστε να μη λειτουργούν ως αντικίνητρο για εργασία.
• Εξειδικευμένα προγράμματα ενσωμάτωσης για άτομα με ειδικές ανάγκες.
• Προγράμματα κατάρτισης και ενσωμάτωσης μεταναστών.

13. Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων: Εκσυγχρονισμός του συστήματος

• Εκσυχρονισμός του συστήματος σχεδιασμού και υλοποίησης δημόσιων έργων.
• Ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών με επιτάχυνση βασικών επενδύσεων και διασύνδεσης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

14. Πράσινη ανάπτυξη: Ενεργειακός μετασχηματισμός & κυκλική οικονομία

• Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων.
• Στροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
• Άμβλυνση του κόστους μετάβασης κατά τη διαδικασία απολιγνιτοποίησης.
• Ανάπτυξη συστημάτων κυκλικής οικονομίας και διαχείρισης απορριμμάτων.

15. Μεταφορές: Δημιουργία αποτελεσματικών εμπορευματικών διαδρόμων

• Βελτίωση των σιδηροδρομικών και οδικών προσβάσεων στα σύνορα.
• Αναβάθμιση των εξαγωγικών λιμανιών και της διασυνδεσιμότητάς τους με τις λοιπές υποδομές μεταφορών.
• Αναβάθμιση του κεντρικού σιδηροδρομικού δικτύου.

16. Μεταποίηση: Μείωση του κόστους παραγωγής

• Επιταχυνόμενες φορολογικές αποσβέσεις για επενδύσεις σε εξοπλισμό.
• Μεγαλύτερη ευελιξία αναφορικά με το χρόνο εργασίας.
• Μείωση του κόστους ενέργειας.
• Συστηματική καταγραφή και απάλειψη εμποδίων σε κλάδους με υψηλότερο δυναμικό για εξαγωγές.

17. Τουρισμός: Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών

• Προγράμματα ενίσχυσης των βασικών υποδομών και της ψηφιοποίησης υπηρεσιών,

• Προγράμματα ενίσχυσης της εκπαίδευσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού, και της
διεθνούς εικόνας και αναγνωρισιμότητας.

• Έμφαση στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

18. Αγροδιατροφή: Μεγέθυνση και εκσυγχρονισμός

• Μεγέθυνση και εκσυχρονισμός των εκμεταλλεύσεων.
• Κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού.
• Ενίσχυση της συμβολής της τεχνολογίας και της έρευνας, για υψηλότερη προστιθέμενη αξία προϊόντων.

19. ΜμΕ: Προγράμματα ενίσχυσης με έμφαση σε καινοτομία και εξωστρέφεια

• Εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης ΜμΕ, κυρίως ως προς την πρόσβαση σε
χρηματοδότηση.

• Ενισχύσεις για επενδύσεις που αφορούν ψηφιακή αναβάθμιση, καινοτομία ή εξωστρέφεια, ή που προάγουν την κοινωνική συνοχή ή την  προστασία του περιβάλλοντος.

20. Έρευνα και καινοτομία: Άρση αγκυλώσεων και αύξηση δαπανών

• Ενίσχυση βασικής έρευνας μέσω άρσης αγκυλώσεων για πανεπιστήμια και
ερευνητικά κέντρα.

• Δημιουργία σταθερού χρηματοδοτικού φορέα βασικής έρευνας με μακροπρόθεσμη ερευνητική στρατηγική και διαφανή κριτήρια χρηματοδότησης.

• Ενίσχυση καινοτομίας με κίνητρα για έρευνα στις επιχειρήσεις σε μεταποίηση, αγροδιατροφή και αλλού.

• Ανάπτυξη μέσω έξυπνης εξειδίκευσης.