Στα 640 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις της MIG στο εννεάμηνο του 2020

Στα 640 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις της MIG στο εννεάμηνο του 2020

Εύλογο είναι το πλήγμα της πανδημίας αλλά και όλων των επακόλουθων όπως τα δύο lockdown και το κλείσιμο της εστίασης που ο όμιλος έχει σημαντική παρουσία στα αποτελέσματα της MIG, όπως εξάγεται από την ανακοίνωση που έβγαλε την Τρίτη προς το ελληνικό χρηματιστήριο. 

Παρ’ όλη όμως την καταστροφική σεζόν για τον τουρισμό, που έχει παρουσία μέσω της Attica Group αλλά και της εστίασης μέσω των πολλών εταιρειών που διαθέτει, ο όμιλος MIG πέτυχε ενοποιημένες πωλήσεις 260 εκατ. ευρώ στο 3ο τρίμηνο του έτους, και 640 εκατ. ευρώ σε επίπεδο εννεαμήνου. Τα αντίστοιχα μεγέθη του 2019 ήταν πωλήσεις 339,4 εκατ. ευρώ (τρίμηνο) και 792,4 εκατ. ευρώ (εννεάμηνο), που σημαίνει ότι φέτος καταγράφει πτώση κατά 23% και 19% αντίστοιχα. 

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατήλθαν στα 59,6 εκατ. ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 και 72,9 εκατ. ευρώ σε επίπεδο 9μήνου, έναντι 85,5 εκατ. και 119,5 εκατ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε ευρώ 34,6 εκατ. κατά το γ' τρίμηνο 2020 και 8,0 εκατ. ευρώ στο 9μηνο, έναντι ευρώ 64,1 εκατ. και 57,4 εκατ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019.

Ειδικότερα οι επιπτώσεις της πανδημίας ανά λειτουργικό τομέα αναλύονται ως ακολούθως:

Μεταφορές (όμιλος Attica Group) 

Οι ενοποιημένες πωλήσεις κατήλθαν σε 113,6 εκατ. κατά το γ' τρίμηνο 2020 και 230,6 εκατ. για το 9μηνο, έναντι 163,0 εκατ. και ευρώ 327,0 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2019, σημειώνοντας μείωση σε ποσοστό 30% και 29% αντίστοιχα.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 36,9 εκατ. κατά το γ' τρίμηνο 2020 και ευρώ 38,8 εκατ. στο 9μηνο, έναντι 57,5 εκατ. και 73,0 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) διαμορφώθηκαν στα 24,5 εκατ. κατά το γ' τρίμηνο 2020 και 3,3 εκατ. στο 9μηνο, έναντι 46,2 εκατ. και 41,4 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019.

Τα περιοριστικά μέτρα που πρόσφατα έλαβε η πολιτεία για τη μετακίνηση των πολιτών θα επιφέρουν μείωση στο μεταφορικό έργο του ομίλου ATTICA, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Σε αυτό το συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, οι αρχικές εκτιμήσεις της διοίκησης του ομίλου ATTICA, όπως αποτυπώθηκαν στην Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2019, για μείωση του κύκλου εργασιών του Ομίλου το 2020 σε ένα εκτιμώμενο εύρος από 30% έως 40% σε σχέση με τη χρήση 2019, επιβεβαιώνονται και με τα σημερινά δεδομένα.

Κατά το γ' τρίμηνο του 2020, στο πλαίσιο των ενεργειών της διοίκησης του ομίλου ATTICA για ενίσχυση της ρευστότητας, αυξήθηκε ο μακροπρόθεσμος δανεισμός κατά ευρώ 20 εκατ. Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος ATTICA κάνει χρήση των μέτρων στήριξης που ανακοινώνει η πολιτεία για τις πληττόμενες επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας.

Η διοίκηση του ομίλου ATTICA, κινούμενη σε αυτό το πλαίσιο των έκτακτων και συνεχώς μεταβαλλόμενων καταστάσεων, εργάζεται σε καθημερινή βάση α) για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, των επιβατών και των συνεργατών, β) για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας του Ομίλου, γ) για τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας και την ενίσχυση της οικονομικής θέσης και ρευστότητας του Ομίλου, ενώ παράλληλα εξετάζει σχέδια για την κατά το δυνατό συντομότερη επάνοδο στον προ Covid-19 επιχειρηματικό σχεδιασμό, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της πανδημίας.

Τρόφιμα και Γαλακτοκομικά (όμιλος VIVARTIA)

Τα μέτρα περιορισμού της πανδημίας Covid-19 που ελήφθησαν από την Πολιτεία σε συνδυασμό με την επίδραση τους στην τουριστική κίνηση είχαν αρνητικό αντίκτυπο στον όμιλο VIVARTIA με αποτέλεσμα οι ενοποιημένες πωλήσεις να κατέλθουν σε 150,4 εκατ. ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο 2020 και 416,1 εκατ. κατά το 9μηνο, έναντι 182,3 εκατ. και 476,4 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019, καταγράφοντας μείωση σε ποσοστό 18% και 13% αντίστοιχα.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 20,6 εκατ. κατά το γ' τρίμηνο 2020 και 37,9 εκατ. το 9μηνο, έναντι 28,9 εκατ. και 50,4 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019. Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων (EBIT) μειώθηκαν στα 11,5 εκατ. κατά το γ' τρίμηνο 2020 και 10,2 εκατ. στο 9μηνο, έναντι ευρώ 19,3 εκατ. και ευρώ 21,8 εκατ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2019.

Αναφορικά με την πορεία των πωλήσεων του ομίλου VIVARTIA για τους επόμενους μήνες του 2020 εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να επηρεάζονται από την εξέλιξη της πανδημίας, ενώ τα επιπρόσθετα μέτρα που έλαβε η Πολιτεία αναμένεται ότι θα έχουν αρνητικές επιδράσεις κυρίως στις πωλήσεις του κλάδου Εστίασης αλλά και στις πωλήσεις των υπόλοιπων κλάδων που δραστηριοποιούνται στον τομέα HORECA business.

Η διοίκηση του ομίλου θεωρεί ότι η αρχική της πρόβλεψη για μείωση των πωλήσεων του κλάδου της Εστίασης κατά 30%-40% για τη χρήση 2020 σε σχέση με το 2019 αντικατοπτρίζει τις βέλτιστες εκτιμήσεις στη βάση των διαθέσιμων στοιχείων έως αυτή τη στιγμή. Η ρευστότητα του κλάδου Γαλακτοκομικών & Κατεψυγμένων διατηρείται σε επίπεδα που διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργική τους πορεία.

Ο κλάδος της Εστίασης, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας στις πωλήσεις και την λειτουργική του κερδοφορία, παρουσιάζει αυξημένες ταμειακές ανάγκες. Για την κάλυψη αυτών, βρίσκεται σε συνεχή διαπραγμάτευση με προμηθευτές και εκμισθωτές για την διευθέτηση τους ενώ παράλληλα έχει αιτηθεί από τις τράπεζες χρηματοδότηση μέσω δανείων που παρέχει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Παράλληλα, κάνει χρήση οποιουδήποτε άλλου μέτρου στήριξης που παρέχει η Πολιτεία στις πληττόμενες επιχειρήσεις και μπορεί να αξιοποιηθεί από τους κλάδους (Αναστολές συμβάσεων εργασίας, Μείωση Ενοικίων, Πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ κ.λπ.).

Η ανακοινωθείσα νέα περίοδος lockdown που ξεκίνησε αρχές Νοεμβρίου και αναμένεται να παραταθεί μέχρι αρχές Ιανουαρίου τουλάχιστον, εκτιμάται ότι θα επιδεινώσει περαιτέρω τα λειτουργικά αποτελέσματα και τις συνθήκες ρευστότητας του ομίλου VIVARTIA.