Πώς θα υπολογίζονται τα μόρια για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Πώς θα υπολογίζονται τα μόρια για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Τον νέο τρόπο υπολογισμού των μορίων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, έκανε γνωστό με υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, χθες, Τετάρτη, το υπουργείο Παιδείας. Αν και οι αλλαγές που επέφερε ο νόμος Κουράκη στη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι γνωστές από το Μάιο, εκκρεμούσε παρά ταύτα ο ακριβής αλγόριθμος, με βάση τον οποίο οι υποψήφιοι θα υπολογίσουν φέτος τα μόριά τους.

Με τον νέο τρόπο υπολογισμού, «ξεχωρίζει» η διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το απολυτήριο Λυκείου, καθώς οι «ενδοσχολικοί» βαθμοί των υποψηφίων στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, δεν προσμετρώνται μαζί μ' εκείνους των εξετάσεων. Ακόμη, τα δύο μαθήματα βαρύτητας του κάθε επιστημονικού πεδίου, φαίνεται να «πριμοδοτούνται» επιπλέον, αφού η βαθμολογία τους προσμετράται και δεύτερη φορά μέσα στον αλγόριθμο, πέραν του υπολογισμού με τον συντελεστή βαρύτητας.

Πιο αναλυτικά, με βάση τα όσα αναφέρει η υπουργική απόφαση, ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού των μορίων γίνεται ως εξής:

Το α?θροισμα των γραπτω?ν βαθμω?ν (σε εικοσα?βαθμη κλι?μακα με προσε?γγιση δεκα?του) των τεσσα?ρων πανελλαδικα? εξεταζομε?νων μαθημα?των, τα οποι?α προβλε?πονται στην Ομα?δα Προσανατολισμου? ο?που ανη?κει ο υποψη?φιος για το συγκεκριμε?νο Επιστημονικο? Πεδι?ο πολλαπλασια?ζεται επι? δυ?ο (2).

Στη συνε?χεια, στο γινο?μενο αυτο? προστι?θενται τα γινο?μενα των γραπτω?ν βαθμω?ν των δυ?ο μαθημα?των με τους αντι?στοιχους συντελεστε?ς βαρυ?τητας, τα οποι?α προβλε?πονται στην Ομα?δα Προσανατολισμου? ο?που ανη?κει ο υποψη?φιος για το συγκεκριμε?νο Επιστημονικο? Πεδι?ο. Το τελικο? α?θροισμα πολλαπλασια?ζεται με το εκατο? (100).

Για σχολε?ς η? τμη?ματα για τα οποι?α απαιτει?ται εξε?ταση ειδικου? μαθη?ματος η? πρακτικω?ν δοκιμασιω?ν, ο υπολογισμο?ς του συνολικου? αριθμου? μορι?ων κα?θε υποψηφι?ου γι?νεται ως εξη?ς:

Στο συ?νολο μορι?ων, προστι?θενται τα μο?ρια που προκυ?πτουν απο? τον πολλαπλασιασμο? με το εκατο? (100), του γινομε?νου του βαθμου? του υποψηφι?ου στο απαιτου?μενο ειδικο? μα?θημα η? στις πρακτικε?ς δοκιμασι?ες, με τον αντι?στοιχο συντελεστη? κατα? περι?πτωση (επί 1 ή επί 2).

Σε περι?πτωση που ο υποψη?φιος εξεταστει? πανελλαδικα? και σε πε?μπτο μα?θημα, προκειμε?νου να ε?χει προ?σβαση σε δευ?τερο Επιστημονικο? Πεδι?ο, το?τε ο υπολογισμο?ς των μορι?ων του για κα?θε ε?να απο? τα δυ?ο επιστημονικα? πεδι?α όπου ε?χει δικαι?ωμα να δηλω?σει προτι?μηση, γι?νεται με βα?ση τα αντι?στοιχα τε?σσερα πανελλαδικα? εξεταζο?μενα μαθη?ματα.

Κάνοντας μία σύνθεση των παραπάνω, ο αλγόριθμος, με βάση τον οποίο θα μπορούν οι υποψήφιοι να υπολογίσουν τα μόριά τους, είναι ο εξής:

Μ = {[(α+β+γ+δ) · 2] + [(α · 1,3) + (β · 0,7)]} · 100

Για παράδειγμα, ένας υποψήφιος της ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών που έχει δώσει για τις σχολές του 2ου επιστημονικού πεδίου Μαθηματικά (α), Φυσική (β), Χημεία (γ) και Νεοελληνική Γλώσσα (δ), θα υπολογίσει το άθροισμα των βαθμών του και θα το πολλαπλασιάσει επί δύο. Στη συνέχεια, θα πολλαπλασιάσει τη βαθμολογία των Μαθηματικών με τον συντελεστή βαρύτητας 1,3 και τη βαθμολογία της Φυσικής με τον συντελεστή βαρύτητας 0,3. Τα δύο αυτά γινόμενα θα τα προσθέσει και το άθροισμά τους, θα το προσθέσει με το πρώτο γινόμενο. Το συνολικό άθροισμα που θα βγει, πολλαπλασιάζεται επί 100, για τον τελικό αριθμό μορίων.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος θέλει να έχει επιλογή και στο 3ο επιστημονικό πεδίο των επιστημών Υγείας, θα δώσει και πέμπτο μάθημα, τη Βιολογία (ε). Σε αυτή την περίπτωση, τα μόριά του για τις σχολές του 3ου πεδίου θα υπολογιστούν υπολογίζοντας τις βαθμολογίες Βιολογίας (ε), Φυσικής (β), Χημείας (γ) και Νεοελληνικής Γλώσσας (δ), αφήνοντας εκτός τα Μαθηματικά, και με συντελεστή βαρύτητας 1,3 στη Βιολογία και 0,7 στη Φυσική.

Όσον αφορά τους συντελεστές βαρύτητας, η μόνη εξαίρεση αφορά στο 3ο επιστημονικό πεδίο, Επιστημών Υγείας και Ζωής, όπου οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων είναι 0,9 και 0,4, από τις ομάδες προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

Αναλυτικά, τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας που προβλέπονται στις Ομάδες Προσανατολισμού για κάθε Επιστημονικό Πεδίο, έχουν ως εξής:

A. Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών

α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Ιστορία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

 

3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής

α) Βιολογία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα εννιά (0,9)

β) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή μηδέν κόμμα τέσσερα (0,4)

 

4ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης

α) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Μαθηματικά Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

 

Β. Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

2ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Φυσική Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

 

3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής

α) Βιολογία Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Χημεία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

 

4ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης

α) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Ιστορία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

 

Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής

α) Βιολογία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα εννιά (0,9)

β) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή μηδέν κόμμα τέσσερα (0,4)

 

4ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης

α) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Ιστορία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

 

5ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής

α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

 

Μόνη εξαίρεση για το 3ο επιστημονικό πεδίο, Επιστημών Υγείας και Ζωής, οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων είναι 0,9 (για τη Βιολογία γενικής παιδείας) και 0,4 (για τη Νεοελληνική Γλώσσα), αντί 1,3 και 0,7, που είναι στα άλλα πεδία.

Οι συντελεστε?ς του ειδικου? μαθη?ματος η? των πρακτικω?ν δοκιμασιω?ν κατα? περι?πτωση ει?ναι:

 

1. Δυ?ο (2) για τα Τμη?ματα για τα οποι?α απαιτει?ται εξε?ταση στα ειδικα? μαθη?ματα:

«Ελευ?θερο Σχε?διο» και «Γραμμικο? Σχε?διο»

«Αρμονι?α» και «Ε?λεγχος Μουσικω?ν Ακουστικω?ν Ικανοτη?των».

2. Δυ?ο (2) για τα τμη?ματα:

Ξε?νων Γλωσσω?ν και Φιλολογιω?ν,

Ξε?νων Γλωσσω?ν Μετα?φρασης και Διερμηνει?ας του

Ιονι?ου Πανεπιστημι?ου Επιστη?μης Φυσικη?ς Αγωγη?ς και Αθλητισμου?.

3. Ε?να (1) για το τμη?μα Πλαστικω?ν Τεχνω?ν και Επιστημω?ν της Τε?χνης Παν. Ιωαννι?νων για το οποι?ο απαιτει?ται εξε?ταση στο ειδικο? μα?θημα «Ελευ?θερο Σχε?διο» και για ο?λες τις λοιπε?ς σχολε?ς και τμη?ματα για τα οποι?α απαιτει?ται εξε?ταση σε ειδικο? μα?θημα ξε?νης γλω?σσας, με την επιφυ?λαξη των περιπτω?σεων 1 και 2.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ