Πρότυπο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης στο υπερσύγχρονο μεταλλείο των Σκουριών
Ελληνικός Χρυσός

Πρότυπο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης στο υπερσύγχρονο μεταλλείο των Σκουριών

Η Ελληνικός Χρυσός υλοποιεί μία από τις μεγαλύτερες άμεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα, με πολλαπλά οφέλη για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον και ως μια σύγχρονη μεταλλευτική εταιρεία, ενσωματώνει στην πράξη τις πλέον υπεύθυνες πρακτικές του κλάδου.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, σχεδιάζει και δρομολογεί ένα έργο με σύγχρονες προδιαγραφές, στοχεύοντας στην περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Η υιοθέτηση διεθνώς αναγνωρισμένων πρακτικών στην προστασία του περιβάλλοντος βελτιστοποιούν τη βιομηχανική δραστηριότητα, ούτως ώστε να αφήνει μόνο θετικό οικονομικό αποτύπωμα στις περιοχές όπου λειτουργεί. Μερικές από αυτές περιγράφονται παρακάτω. 

Νέες τεχνολογίες για 40% μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Tα μεταλλευτικά έργα της Ελληνικός Χρυσός υιοθετούν τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνολογίες για την προστασία του περιβάλλοντος, με σημαντικότερη την τεχνολογία Ξηρής Απόθεσης, της πλέον σύγχρονης και ασφαλούς μεθόδου διαχείρισης των μεταλλευτικών καταλοίπων που απομένουν από την επεξεργασία του μεταλλεύματος.

Πέραν της εντυπωσιακής εξοικονόμησης νερού που επιτυγχάνεται από την αφύγρανση των καταλοίπων, η εν λόγω τεχνολογία συμβάλει καθοριστικά και στη μείωση του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματός του, λόγω του μειωμένου όγκου προς αποθήκευση, καθώς επίσης και στην αύξηση της γεωτεχνικής ασφάλειας μιας και η στερεή μορφή των καταλοίπων βελτιώνει τη γεωστατική τους συμπεριφορά έναντι της αρχικά υγρής.

Από την εφαρμογή της εν λόγω τεχνολογίας στο έργο των Σκουριών, μειώνονται οι απαιτούμενοι χώροι απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων από δύο σε έναν, κάτι που μεταφράζεται στην πράξη στην απελευθέρωση ενός ρέματος και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του έργου κατά 40%

Το νέο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων και Υδάτων του μεταλλείου των Σκουριών, θα κοστίσει περί τα 130 εκατ. ευρώ και πέραν της ασφαλούς απόθεσης των μεταλλευτικών καταλοίπων θα εγγυάται και τη μέγιστη προστασία και αξιοποίηση των υδάτων.

Περιβαλλοντική λογοδοσία και διαφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταλλευτικής δραστηριότητας 

Η Ελληνικός Χρυσός, με αυξημένο αίσθημα λογοδοσίας έναντι της τοπικής κοινωνίας, έχει σχεδιάσει κι εφαρμόζει το βραβευμένο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, ένα από τα πιο εξελιγμένα αντίστοιχα προγράμματα στην Ευρώπη, το οποίο παρακολουθεί και καταγράφει μεταξύ άλλων δείκτες όπως η ποιότητα των υδάτων και του αέρα, του εδάφους και άλλων παραμέτρων, σε περισσότερα από 400 σημεία ελέγχου, δημοσιοποιώντας σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα σε προσβάσιμη από όλους ειδική online πλατφόρμα.

Παράλληλη αποκατάσταση στην πράξη

Ως πρεσβευτής της υπεύθυνης μεταλλευτικής δραστηριότητας, η Ελληνικός Χρυσός εφαρμόζει στην πράξη την Παράλληλη Αποκατάσταση, υλοποιώντας εργασίες εξυγίανσης και επαναφοράς της γης στην πρότερη φυσική της κατάσταση όπου ολοκληρώνεται η μεταλλευτική δραστηριότητα.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία πραγματοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα περιβαλλοντικής αποκατάστασης περιοχών από προγενέστερη μεταλλευτική δραστηριότητα, έχοντας έως σήμερα απομακρύνει 3 εκ. τόνους μεταλλευτικών καταλοίπων. Ένας από αυτούς τους χώρους έχει δώσει τη θέση του σε ένα από τα μεγαλύτερα φυτώρια στην Ευρώπη, το οποίο βρίσκεται σε αποκατεστημένη περιβαλλοντικά έκταση εντός του μεταλλείου της Ολυμπιάδας και φιλοξενεί 1.000.000 φυτά ενδημικών και τοπικών ειδών. Μέσω αυτού, πέραν των αναγκών στα έργα περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων, καλύπτονται και ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και των οικείων δήμων. 

Στις Σκουριές, όπου προβλέπεται συνδυασμός υπόγειας και επιφανειακής εκμετάλλευσης, τα μεταλλευτικά κατάλοιπα θα ανακυκλώνονται και θα επαναχρησιμοποιούνται τόσο για την πλήρωση των υπόγειων στοών μέσω της τεχνολογίας της λιθογόμωσης, όσο και του ανοιχτού ορύγματος το οποίο θα έχει ολοκληρώσει νωρίτερα την αποστολή του και θα αποκατασταθεί πλήρως ως προς τη φυσική του κατάσταση.