field_kentriki_fotografia

Ολοκληρώνεται η συγχώνευση - Πώς θα είναι το νέο σχήμα

Την απορρόφηση του 100% των μετοχών της Nova και των θυγατρικών της (Nova Τηλεπικοινωνίες ΑΕ, Nova Broadcasting, NetMed) από την Wind και την μετονομασία της απορροφώσης σε Nova προβλέπει το σχέδιο συγχώνευσης με απορρόφηση των δύο εταιρειών που γνωστοποιήθηκε σήμερα.

Ειδικότερα, οι εταιρείες του Ομίλου NOVA θα μεταβιβάσουν στην Wind, το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό), ενώ στο πλαίσιο της Συγχώνευσης δεν προβλέπεται  αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Wind, καθώς  οι προαναφερόμενες εταιρείες του Ομίλου Nova αποτελούν 100% θυγατρικές εταιρείες αυτής.

Βάσει του σχετικού χρονοδιαγράμματος οι διαδικασίες απορρόφησης θα έχουν ολοκληρωθεί στις αρχές του νέου έτους οπότε και θα ξεκινήσει και τυπικά η λειτουργία της νέας ενοποιημένης εταιρείας, με στόχο να προσφέρει ολιστικές υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, internet και συνδρομητικής τηλεόρασης.

Σύμφωνα με το ίδιο σχέδιο, στο πλαίσιο της συγχώνευσης, θα μεταφερθεί στη Wind ως περιουσιακό στοιχείο και η άδεια συνδρομητικής τηλεόρασης που είχε εξασφαλίσει η Nova Broadcasting (πρώην Forthnet Media) με απόφαση του ΕΣΡ καθώς και η σύμβαση Παραχώρησης Παροχής Συνδρομητικών Τηλεοπτικών και Ραδιοφωνικών Υπηρεσιών που είχε συναφθεί με το Ελληνικό Δημόσιο. 

Αντίστοιχα η νέα εταιρεία θα αποτελεί και το πάροχο Καθολικής Υπηρεσίας για το 2023, κατόπιν σχετικού διαγωνισμού της ΕΕΤΤ, παρέχοντας για πρώτη φορά όχι μόνο υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας αλλά και Internet.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Wind ανέρχεται σε 45.393.762 ευρώ, διαιρούμενο σε σαράντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες επτακόσιες εξήντα δύο ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ η καθεμία. 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Νova Τηλεπικοινωνίες Μονοπρόσωπη ΑΕ ανέρχεται σε 112.074.767,40 ευρώ και είναι διαιρεμένο σε τριακόσια εβδομήντα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες πενήντα οκτώ κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (0,30€) η καθεμία. 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Nova Broadcasting Μονοπρόσωπη ανέρχεται σε 73.896.288 ευρώ, διαιρούμενο σε εβδομήντα τρία εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες διακόσιες ογδόντα οκτώ μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€1,00) η καθεμία. 

Το μετοχικό κεφάλαιο της NetMed Διαχειριστικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη ανέρχεται σε 2.969.532 ευρώ, διαιρούμενο σε εννιακόσιες ογδόντα εννιά χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα τέσσερις (989.844) ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας τριών (€3,00) ευρώ η καθεμία.

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και δεδομένου ότι η Wind θα κατέχει το σύνολο των μετοχών των λοιπών εταιρειών, δεν θα υπάρξει ανταλλαγή εταιρικών συμμετοχών με τις θυγατρικές και το μετοχικό κεφάλαιο της δεν θα μεταβληθεί. Επιπλέον η Wind δεν υποχρεούται να προβεί σε έκδοση νέων μετοχών ενώ οι μετοχές των θυγατρικών που θα απορροφηθούν θα ακυρωθούν με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

Υπενθυμίζεται ότι για τη χρήση του 2021, η Wind είχε συνολικά έσοδα 570,4 εκατ. έναντι 537,4 (αύξηση 6,1%) ενώ η Nova είχε έσοδα 247,5 εκατ. μειωμένα σε σχέση με ένα χρόνο πριν κατά 10,4%.

Οι ζημιές προ φόρων της Wind ανέρχονταν σε 41,3 εκατ. έναντι επίσης ζημιών 32 εκατ. και οι καθαρές ζημιές του 2021 έφτασαν τα 48,23 εκατ., έναντι ζημιών 42,56 εκατ. το 2020. Στα τέλη του προηγούμενου έτους οι μοναδικοί πελάτες της Nova αιρθμούσαν τους 655.669 (αύξηση 0,3% σε ετήσια βάση) ενώ το σύνολο των συνδρομητών τηλεόρασης έφτασε τους 393.736 πελάτες, καταγράφοντας μείωση 15,1% με την μεγαλύτερη μείωση να καταγράφεται στους συνδρομητές χονδρικής (48,4%).

Όπως είχε γράψει πρόσφατα το Liberal,  η Nova, υπό το νέο σχήμα, θα αρχίσει σύντομα να εκτελεί ένα επενδυτικό σχέδιο, συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ, με στόχο την ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς.

Για τον σκοπό αυτό θα αξιοποιήσει τους πόρους χρηματοδότησης που εξασφάλισε μέσω δανεισμού από το Ταμείο Ανάκαμψης και από τις τράπεζες Eurobank και Εθνική, ενώ ένα μέρος ύψους 20 εκατ. ευρώ θα το καλύψει από ίδιους πόρους.

Το σύνολο των επενδύσεων της Nova-Wind για τεχνολογίες νέας γενιάς πρόκειται να ξεπεράσει τα 1,3 δισ. ευρώ, μέχρι το 2026 και αφορά κυρίως στην επέκταση του δικτύου οπτικών ινών στο σπίτι (FTTH) και στην εθνική κάλυψη του δικτύου 5G, αλλάζοντας την αγορά σταθερής, κινητής τηλεφωνίας και ίντερνετ και αναβαθμίζοντας, παράλληλα, την τηλεοπτική εμπειρία των πελατών της μέσω του περιεχομένου της EON , της κορυφαίας πλατφόρμας συνδρομητικής τηλεόρασης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Σημειώνεται ότι η Wind διαθέτει 3.379 χιλιόμετρα υποδομής οπτικών ινών από τα οποία τα 595 χλμ. είναι σε φάση σχεδιασμού.