Intralot: ΑΜΚ 135 εκατ., είσοδος Γ. Μουνδρέα και Intracom, στα €0,58 η τιμή διάθεσης

Intralot: ΑΜΚ 135 εκατ., είσοδος Γ. Μουνδρέα και Intracom, στα €0,58 η τιμή διάθεσης

Σε αύξηση κατά 135 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 15 εκατ. σε σχέση με την αρχικώς σχεδιαζόμενη των 120 εκατ., με την είσοδο νέων μετόχων και εφοπλιστικών κεφαλαίων, σύμφωνα με απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες προχωρά η Intralot.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες στην αύξηση αναμένεται να συμμετέχει με 2 εκατ. ευρώ ο Πρόεδρος Σωκράτης Κόκκαλης, με 25 εκατ. ευρώ η Intracom και με 16,8 εκατ. ευρώ ο εφοπλιστής Γιώργος Μουνδρέας. Την ίδια ώρα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι και η συμμετοχή του  fund Standard General που ανήκει στον Αμερικανό διαχειριστή κεφαλαίων κορεατικής καταγωγής, Σου Κιμ θα ανέλθει πάνω από τα 20 εκατ ευρώ.

Οι συναλλαγές θα γίνουν με την διαχείριση του ποσοστού της εταιρείας του Σωκράτη Κόκκαλη Alpha Choice από όπου θα προκύπτει πως θα δοθεί χώρος σε νέους μετόχους, καθώς τα Road Show που πραγματοποιήθηκαν έχουν δημιουργήσει ισχυρό ενδιαφέρον για το turnaround story της εταιρείας.

Προς ώρας αναμένεται η κατάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου σήμερα με στόχο να εγκριθεί την Πέμπτη και η ανακοίνωση για τις προθέσεις των βασικών μετόχων.

Η εταιρεία θα προχωρήσει σε αύξηση των ιδίων κεφαλαίων έως 135 εκατ. ευρώ με την έκδοση έως 232.758.621 νέων μετοχών και τιμή διάθεσης τα 0,58 ευρώ ανά μετοχή. Η αναλογία θα είναι per;ipoy0,62 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά.

Τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από την Αύξηση προορίζονται για την ως άνω χρήση να δρομολογηθούν προς την Intralot Capital Luxembourg SA ως ακολούθως:

Ποσό € 126 εκατ. για την αποπληρωμή υφισταμένου ενδοομιλικού ομολογιακού δανείου μηδενικού επιτοκίου από την Εταιρία προς την Intralot Finance UK Ltd. και στη συνέχεια ποσό € 126 εκατ. για την αποπληρωμή υφισταμένου ενδοομιλικού δανείου από την Intralot Finance UK Ltd. προς την Intralot  Capital Luxembourg S.A. εντός δώδεκα (12) μηνών από την πιστοποίηση της πληρωμής των κεφαλαίων από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

2) Το υπολειπόμενο ποσό θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς κεφαλαίου κίνησης, εντός δώδεκα (12) μηνών από την πιστοποίηση της πληρωμής των κεφαλαίων από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου θα δοθεί προτεραιότητα στην 1 ως άνω χρήση και μόνον εφόσον αυτή καλυφθεί πλήρως το υπολειπόμενο ποσό θα χρησιμοποιηθεί για την 2 ως άνω χρήση, δηλαδή για σκοπούς κεφαλαίου κίνησης.

Κύριος Ανάδοχος της έκδοσης είναι η Ambrosia Capital Hellas ΑΕΠΕΥ η  Euroxx Securities ΑΕΠΕΥ Ανάδοχος και η Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. Σύμβουλος Έκδοσης.

Η ανακοίνωση:

Η Intralot ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά τη συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε στις 02.10.2023, ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018 και δυνάμει της εξουσίας που του χορηγήθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 30.08.2023, μεταξύ άλλων, τα εξής:

• Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, κατά ποσό έως εξήντα εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα έξι Ευρώ και τριάντα λεπτά (€69.827.586,30) με την έκδοση έως 232.758.621 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας.

• Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 0,626812359123923 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλιά μετοχή της Εταιρίας. Σε περίπτωση που η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, θα υπάρξει δυνατότητα μερικής κάλυψης.

• Τον ορισμό της τιμής διάθεσης των Νέων Μετοχών σε πενήντα οκτώ λεπτά του Ευρώ (€0,58) ανά Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»). Η Τιμή Διάθεσης θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Η συνολική διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης αυτών, ποσού (σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης) εξήντα πέντε εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων δέκα τριών Ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (€65.172.413,88), θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

• Να μην εκδοθούν κλάσματα των Νέων Μετοχών και οι Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την Αύξηση να δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης (01.01.2023-31.12.2023) και εφεξής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρίας, εφόσον η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας αποφασίσει τη διανομή μερίσματος για την εν λόγω χρήση και, επιπλέον, εφόσον οι Νέες Μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων που προσδιορίζονται μέσω του Συστήματος Άυλων Τίτλων το «Σ.Α.Τ.») που διαχειρίζεται η εταιρία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρία» (η «ΕΛ.Κ.Α.Τ»), κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος απόληψης μερίσματος.

• Τον ορισμό προθεσμίας καταβολής της Αύξησης που δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα καταχώρισης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την Αύξηση στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

• Τον ορισμό προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση των Νέων Μετοχών στην Αύξηση θα έχουν: (α) όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο ΣΑΤ, κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού Χ.Α., εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους, και (β) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

• Να παρασχεθεί δικαίωμα προεγγραφής (το «Δικαίωμα Προεγγραφής») στα πρόσωπα που άσκησαν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που κατείχαν, για την απόκτηση από κάθε ασκήσαντα, στην Τιμή Διάθεσης, Νέων Μετοχών που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης (οι «Αδιάθετες Μετοχές»). Το Δικαίωμα Προεγγραφής δύναται να ασκηθεί για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών που δε θα υπερβαίνουν σε αριθμό το 200% των Νέων Μετοχών που προκύπτουν από τα ασκηθέντα δικαιώματα προτίμησης του ασκήσαντα αυτού.

• Σε περίπτωση που μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και των Δικαιωμάτων Προεγγραφής, εξακολουθούν να υφίστανται Αδιάθετες Μετοχές, αυτές (οι «Μετοχές Ιδιωτικής Τοποθέτησης») δύνανται να διατεθούν στην Τιμή Διάθεσης, κατά την κρίση του Δ.Σ., μέσω διαδικασίας ιδιωτικής τοποθέτησης (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση») σε συνεργασία με τον Κύριο Ανάδοχο (ως ορίζεται κατωτέρω).

• Τον ορισμό της Ambrosia Capital Hellas ΑΕΠΕΥ ως Κύριο Ανάδοχο (ο «Κύριος Ανάδοχος»), της Euroxx Securities ΑΕΠΕΥ ως Ανάδοχο και της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. ως Σύμβουλο Έκδοσης.

• Την αντίστοιχη με τα ανωτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, για την αποτύπωση της σχετικής μεταβολής του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

• Την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 22 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020, η οποία θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις εν λόγω διατάξεις.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο παρείχε σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρίας εξουσιοδοτήσεις για τις αναγκαίες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Αύξησης και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.