Φωτογραφία αρχείου
field_kentriki_fotografia
Φωτογραφία αρχείου
Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα Εθνικά Λιπάσματα

Η κυκλοφορία λιπασμάτων παλαιών προδιαγραφών επιτρέπεται, χωρίς επιμέρους αδειοδότηση από την Τεχνική Γνωμοδοτική Επιτροπή Λιπασμάτων (ΤΕΓΕΛ). Αυτό αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τα Εθνικά Λιπάσματα, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ΚΥΑ θα έχει ισχύ έως τις 15 Δεκεμβρίου, οπότε και θα αξιολογηθούν το ρυθμιστικό πεδίο εφαρμογής και η περαιτέρω ισχύς της.

Στην ΚΥΑ τονίζεται επίσης ότι ο παρασκευαστής θα πρέπει να είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, και είναι υπεύθυνος για συμμόρφωση του λιπάσματος. Σε περίπτωση που ο παρασκευαστής δεν είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, τότε υπεύθυνος για την συμμόρφωση του προϊόντος είναι το πρώτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού στην ελληνική αγορά.

Αναφορικά με τα λιπάσματα παλαιών προδιαγραφών μεταξύ άλλων θα πρέπει να διατίθενται συσκευασμένα και οι αναγνωριστικές ενδείξεις αυτών να αναγράφονται στη συσκευασία ή σε προσαρτημένη ετικέτα. Επιπλέον, οι πρώτες ύλες των λιπασμάτων μπορούν να διακινούνται χύμα και οι αναγνωριστικές ενδείξεις αυτών πρέπει να αναγράφονται στα συνοδευτικά έγγραφα.

Τέλος, σχετικά με εξασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των λιπασμάτων ο παρασκευαστής θα πρέπει να την εξασφαλίζει με τη σήμανση «λίπασμα παλαιών προδιαγραφών» που διατίθενται στην ελληνική αγορά και να τηρεί αρχεία της προέλευσης των λιπασμάτων. Τα αρχεία τίθενται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών για έλεγχο για όσο διάστημα διατίθεται το λίπασμα με σήμανση «λίπασμα παλαιών προδιαγραφών» στην ελληνική αγορά, καθώς και για επιπλέον διάστημα δέκα ετών αφότου ο παρασκευαστής παύσει να το θέτει σε κυκλοφορία στην ελληνική αγορά.