7ος χρόνος, ημέρα 2056η
Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021

Υποχρεωτική δημόσια πρόταση για τον ΟΛΘ από την Belterra του Ιβάν Σαββίδη

Υποχρεωτική δημόσια πρόταση για τον ΟΛΘ από την Belterra του Ιβάν Σαββίδη

Σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης θα προβεί η εταιρεία Belterra συμφερόντων του επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη, καθώς η συμμετοχή της υπερέβη το κρίσιμο όριο του 1/3 φτάνοντας να ελέγχει το 66,7% της εισηγμένης εταιρείας της οποίας η σημερινή κεφαλαιοποίηση ανέρχεται σε 282 εκατ. ευρώ.

Η υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης προέκυψε μετά από σειρά συναλλαγών που είχαν ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η έμμεση συμμετοχή της Belttera στο 67%.

Όπως ανακοίνωσε ο ΟΛΘ σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3556/2007 και σε συνέχεια των από 2/2/2021 και 23/3/2021 ενημερώσεων, γνωστοποιεί ενημέρωση που έλαβε την 4/6/2021 από το μέτοχό της «SOUTH EUROPE GATEWAY THESSALONIKISEGT Ltd.» (SEGT), σύμφωνα με την οποία η εταιρεία «Belterra Investments Ltd.» (Belterra), με έδρα την Κύπρο, βάσει του από 4/6/2021 Συμφωνητικού Μεταβίβασης Μετοχών (SΤA), και κατόπιν της εγκρίσεως της Επιτροπής Ανταγωνισμού δυνάμει της υπ’ αριθμ. 727/2021 αποφάσεώς της, προχώρησε στην απόκτηση από την εταιρία «Helanor Holdings Ltd.» (Helanor), του εναπομείναντος 70% των μετοχών της εταιρείας «Melbery Investments Ltd.» (Melbery) με έδρα την Κύπρο, σε εκτέλεση του από 1/2/2021 Συμφωνητικού Αγοραπωλησίας Μετοχών (SPA) μεταξύ της Belterra και της Helanor.

Προ του ανωτέρω Συμφωνητικού, η Αγοράστρια Belterra κατείχε αμετάβλητα από την 23/3/2018, ημερομηνία της ιδιωτικοποίησης της ΟΛΘ Α.Ε., έως σήμερα, το 30% των μετοχών της Melbery, η οποία κατέχει αμετάβλητα από την 23/3/2018, το 66,67% της SEGT, η οποία κατέχει αμετάβλητα από την 23/3/2018, το 67% των μετοχών της εισηγμένης ΟΛΘ Α.Ε. Στην SEGT συμμετέχει επίσης με το εναπομείναν 33,33%, αμετάβλητα από την 23/3/2018 έως σήμερα, η «Terminal Link Grèce SAS» (η οποία ανήκει κατά 100% στην «Terminal Link SAS»). Κατόπιν της ανωτέρω μεταβίβασης των μετοχών, η αγοράστρια Belterra κατέστη ο μοναδικός μέτοχος της Melbery και ταυτόχρονα ο μεγαλύτερος και ελέγχων μέτοχος της SEGT με άμεσο ποσοστό 66,67%. Συνεπεία των ανωτέρω, η Belterra απέκτησε έμμεσα ποσοστό 67% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΟΛΘ Α.Ε. και ως εκ τούτου κατέστη υπόχρεη για την υποβολή Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 του Ν. 3461/2006, καθώς υπερέβη το κρίσιμο όριο του ενός τρίτου (1/3) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.