«Κλείδωσε» η συμφωνία πώλησης της Singular από τη MIG στις Epsilon Net και Space Hellas

«Κλείδωσε» η συμφωνία πώλησης της Singular από τη MIG στις Epsilon Net και Space Hellas

Ανακοινώθηκε και επίσημα σήμερα το πρωί η υπογραφή συμφωνίας για την πώληση του συνόλου των μετοχών της Singular Logic από την MIG και συγκεκριμένα από την θυγατρική της Tower Technology Holdings, στις εταιρείες Epsilon Net και Space Hellas. Το συνολικό αντάλλαγμα της συναλλαγής, περιλαμβανομένου του τιμήματος για τη μεταβίβαση των μετοχών και του τιμήματος για τη μεταβίβαση δανειακών υποχρεώσεων της SINGULARLOGIC προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, θα ανέλθει στο ποσό των €18.050.000. Από το συμφωνημένο τίμημα προκαταβλήθηκε ήδη στη MIG το ποσό των €1.805.000. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα λάβει χώρα μετά από την διενέργεια επιβεβαιωτικού νομικού και λογιστικού ελέγχου από τις αγοράστριες και την έγκριση από τα αρμόδια όργανα της MIG.

Σύμφωνα με ξεχωριστή ανακοίνωση της Epsilon Net το συνολικό αντάλλαγμα για την εξαγορά του 99,61% της Singular Logic ύψους 18,05 εκατ. ευρώ και θα εξοφληθεί με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, με αναλογία 50% για την καθεμία εκ των Epsilon Net  και Space Hellas. Οι δύο εταιρείες κατέβαλαν ήδη με την ίδια αναλογία προκαταβολή 1,805 εκατ. ευρώ.

Η Singular Logic μεταβιβάζεται απαλλαγμένη από το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων της, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων κονδυλίων παθητικού που σχετίζονται με δανειακές υποχρεώσεις της Τράπεζας Πειραιώς και της MIG.

Στόχος της συνεργασίας των δύο εταιρειών για την εξαγορά της Singular Logic είναι να καταστήσουν την εταιρεία κεντρικό πυλώνα στο χώρο του επιχειρηματικού λογισμικού και του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων.