Intracom: O «Μεγάλος Ασθενής» επιστρέφει

Intracom: O «Μεγάλος Ασθενής» επιστρέφει

Οι επαναλαµβανόµενες ζηµίες, οι υψηλές υποχρεώσεις, καθώς και η «σχέση» της µε την πολύπαθη Intralot έχουν αποτυπωθεί στην πορεία της µετοχής, αλλά η κεφαλαιοποίησή της παραµένει σε αναντιστοιχία µε το µέγεθος του οµίλου.

Παρά το γεγονός ότι η πανδηµία συνεχίζεται ανεξέλεγκτη σε πολλές χώρες του πλανήτη, η αισιοδοξία για ανάκαµψη, κυρίως των δυτικών οικονοµιών λόγω των δηµοσιονοµικών και νοµισµατικών παρεµβάσεων, εξακολουθεί να αποτυπώνεται στους χρηµατιστηριακούς δείκτες των µεγάλων αγορών της Ευρώπης και των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής. Οσον αφορά το β’ τρίµηνο, ήδη έχει καταγραφεί µεγάλη συρρίκνωση οικονοµικών µεγεθών (πτώση του αµερικανικού ΑΕΠ κατά 33%, πτώση του εποχικά προσαρµοσµένου ΑΕΠ της ευρωζώνης κατά 12,1%), αλλά η αρνητική επίδραση στα χρηµατιστήρια ήταν ολιγοήµερη.

Στις ΗΠΑ οι µετοχές τεχνολογίας οδήγησαν την αγορά σε ένα ξέφρενο ανοδικό ράλι, αποσυνδέοντάς την από τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδηµίας. Η παραδοξότητα αυτή έχει ανοίξει µεγάλες συζητήσεις εκ µέρους των αναλυτών, αν και όλοι γνωρίζουν πως οι αγορές είναι προεξοφλητικοί µηχανισµοί και προφανώς η κίνησή τους εδράζεται είτε στην ταχεία έλευση ενός ασφαλούς εµβολίου, είτε στο γεγονός ότι ορισµένοι τεχνολογικοί κολοσσοί τηλεπικοινωνιακών και διαδικτυακών κλάδων έχουν ήδη ενισχυθεί στο διάστηµα της πανδηµίας, προεξοφλώντας ακόµα και µεταβολές στα εργασιακά µοντέλα και τις επικοινωνίες.

Είναι σαφές επιπροσθέτως ότι η διασφάλιση παροχής ρευστότητας στις ΗΠΑ, ύψους 100 δισ.$ µηνιαίως ώς στο τέλος του 2021, αλλά και οι ανάλογες παρεµβάσεις των Ευρωπαίων τύπου «whatever it takes» οδηγούν σηµαντικούς πρόδροµους δείκτες οικονοµικής δραστηριότητας για το γ’ τρίµηνο να καταγράφουν ανάκαµψη στον µεταποιητικό τοµέα και στις υπηρεσίες.

Η ελληνική αγορά, όµως, δεν δείχνει να συµπορεύεται µε τις διεθνείς, καθώς η «µονοκαλλιέργεια» του πιο πληττόµενου κλάδου παγκοσµίως, του τουρισµού, αφαιρεί σηµαντικά έσοδα, αλλά και γιατί η κρίση στην Ανατολική Μεσόγειο επιτείνει την αβεβαιότητα των ξένων ισχυρών χαρτοφυλακίων. Το έλλειµµα του προϋπολογισµού θα επιστρέψει στα πρώτα µνηµονιακά χρόνια και ο δείκτης χρέους/ΑΕΠ θα επιδεινωθεί περαιτέρω, όσο για το τελικό ύψος της ύφεσης της χρονιάς που διανύουµε θα εξαρτηθεί και από το µέγεθος των δηµοσιονοµικών παρεµβάσεων.

Το παρόν και το μέλλον της επιχείρησης

Στο πλαίσιο αυτό, θέτουµε στο µικροσκόπιο την Intracom, µια εµβληµατική εταιρεία του ελληνικού Χρηµατιστηρίου, έναν όµιλο που ανέκαθεν µαγνήτιζε κυρίως τους ιδιώτες επενδυτές. Η Intracom Holdings είναι ο κύριος µέτοχος ενός οµίλου κορυφαίων πολυεθνικών εταιρειών µε εξειδίκευση στους τοµείς των υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής υψηλής τεχνολογίας, των σύνθετων κατασκευαστικών έργων και των προηγµένων αµυντικών ηλεκτρονικών συστηµάτων. Στα χρόνια που µεσολάβησαν από την ίδρυσή της το 1977, η Intracom εξελίχθηκε σε κορυφαία εταιρεία παροχής τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων, αµυντικών ηλεκτρονικών εφαρµογών και υπηρεσιών πληροφορικής, µε πλήθος θυγατρικών σε 16 χώρες. Τον ∆εκέµβριο του 2005, η µητρική εταιρεία µετασχηµατίστηκε σε εταιρεία συµµετοχών υπό την επωνυµία Intracom Holdings.

Οι βασικές εταιρείες του Οµίλου Intracom Holdings είναι:

Η Intrasoft International, µία από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες παροχής προηγµένων υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής. Η Intrakat, µία από τις πέντε µεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα µε σταθερά αυξανόµενη διεθνή παρουσία. Η IDE (Intracom Defense), ένας από τους µεγαλύτερους προµηθευτές αµυντικών ηλεκτρονικών συστηµάτων, προηγµένων συστηµάτων επικοινωνίας και λογισµικού αµυντικών εφαρµογών. Η εταιρεία επεκτάθηκε πρόσφατα στον σχεδιασµό και την κατασκευή υβριδικών ενεργειακών συστηµάτων. Εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών από το 1990, η Intracom έχει ισχυρή παρουσία στην ελληνική και διεθνή αγορά, διατηρώντας 16 θυγατρικές στο εξωτερικό και η διεθνής της δραστηριότητα εκτείνεται σε 70 χώρες.

Στα σηµαντικότερα γεγονότα για το 2019, η Intracom Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών (µητρική εταιρεία) µεταβίβασε ποσοστό 20% του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας Intrakat σε τρίτο εκτός εταιρείας και οµίλου πρόσωπο, έναντι του τιµήµατος των 8 εκατ.€ Τον Μάρτιο του 2019 η µητρική εταιρεία προχώρησε στην ίδρυση της εταιρείας Intracom Technologies Sarl µε έδρα το Λουξεµβούργο, µε εισφορά των θυγατρικών της Intrasoft International και Intracom Defense Electronics.

Τον ∆εκέµβριο του 2109 ολοκληρώθηκε η µεταβίβαση ποσοστού 13,33% από τη µητρική εταιρεία στη Μορέας Α.Ε., των 66.862.010 οµολογιών τής εν λόγω εταιρείας, καθώς και ποσοστού 13,33% στην εταιρεία Μορέας ΣΕΑ προς τη θυγατρική της Intrakat, σύµφωνα µε την από 29.6.2018 απόφαση της ΤΓΣ των µετόχων της µητρικής εταιρείας, καθώς και της αντίστοιχης από 28.6.2018 της θυγατρικής εταιρείας Intrakat, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των συµµετοχών της µητρικής εταιρείας εντός οµίλου.

Τον Ιούνιο του 2020 η εισηγµένη ανακοίνωσε την ολοκλήρωση µεταβίβασης της ενεργειακής θυγατρικής Κ-WIND στις εταιρείες Mount Kitheronas και 35Moront Corp, έναντι του ποσού των 18,37 εκατ.€.

Στα δηµοσιευµένα αποτελέσµατα του 2019 οι ενοποιηµένες πωλήσεις του οµίλου Intracom Holdings ανήλθαν σε 522,8 εκατ.€ έναντι 470,7 εκατ.€ το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 11,1%. Οι πωλήσεις του Οµίλου Ιntrakat το 2019 ανήλθαν σε 286 εκατ.€. έναντι 232,1 εκατ €. του προηγούµενου έτους, παρουσιάζοντας αύξηση 23% και προσδίδοντας στον όµιλο το 55% των συνολικών πωλήσεων. Ο όµιλος της Intrasoƒ International µε πωλήσεις 178,1 εκατ.€ καταγράφει αύξηση κύκλου εργασιών σε σχέση µε το 2018 κατά 4,8%. Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA του οµίλου το 2019 διαµορφώνεται σε 37,07 εκατ.€ Η Ιntrakat µε EBITDA 15,7 εκατ. € έχει τη σηµαντικότερη συνεισφορά στο ενοποιηµένο EBITDA (39%) και ακολουθεί η Intrasoƒ International µε EBITDA € 14,5 εκατ. Το αποτέλεσµα µετά φόρων ανέρχεται σε 0,5 εκατ. € έναντι ζηµίας -2,3 εκατ.€ το 2018. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του οµίλου ανέρχεται σε 259,8 εκατ.€ (31/12/2018: 263,1 εκατ.€).

Το σύνολο του τραπεζικού δανεισµού του οµίλου (εξαιρουµένων των χρηµατοδοτικών µισθώσεων) δεν παρουσίασε σηµαντική µεταβολή. Στις 31/12/2019 ανέρχεται σε 202 εκατ.€ έναντι 200,5 εκατ.€ την 31/12/2018. Ο καθαρός δανεισµός διαµορφώθηκε σε 147,1 εκατ.€ έναντι 124,6 εκατ.€ στις 31/12/2018.

Η σχέση ίδια κεφάλαια / σύνολο υποχρεώσεων βρίσκεται στο 52,6% και τα EBITDA / κύκλο εργασιών στο 7,1%. Η εταιρεία κατέχει Η δήλωση του Σ. Κόκκαλη, «οποιοσδήποτε τυχόν συσχετισµός Intracom και Intralot είναι αβάσιµος και αυθαίρετος», απελευθέρωσε τον τίτλο που είχε γράψει χαµηλό στις 16 Μαρτίου 587.848 ίδιες µετοχές, ποσοστό 0,77% του µετοχικού της κεφαλαίου. Οσον αφορά την πορεία της µετοχής, η δήλωση του Σωκράτη Κόκκαλη, «οποιοσδήποτε τυχόν συσχετισµός του οµίλου Intracom και του οµίλου Intralot είναι αβάσιµος και αυθαίρετος», απελευθέρωσε τον τίτλο που είχε γράψει χαµηλό στις 16 Μαρτίου στα 0,28€ και ο οποίος κινείται πλέον 120% υψηλότερα.

Οι επαναλαµβανόµενες ζηµίες, η αύξηση των άυλων και των υπεραξιών, οι υψηλές υποχρεώσεις, καθώς και η «σχέση» της µε την πολύπαθη Intralot έχουν αποτυπωθεί στην πορεία της µετοχής, αλλά η κεφαλαιοποίησή της που διαµορφώνεται στα 47 εκατ. ευρώ παραµένει σε αναντιστοιχία µε το µέγεθος του οµίλου.

*Αναδημοσίευση από τον Φιλελεύθερο που κυκλοφόρησε στις 29 Αυγούστου