8ος χρόνος, ημέρα 2279η
Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2022

Δημόσια πρόταση της Oaktree για το Ιασώ

Δημόσια πρόταση της Oaktree για το Ιασώ

Προαιρετική δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Ιασώ, με τιμή 1,50 ευρώ ανά μετοχή, πρόκειται να υποβάλλουν επιχειρηματικά κεφάλαια που τελούν υπό τη διαχείριση του Oaktree Capital Management L.P. («Oaktree») και εταιρείες συνδεδεμένες με την Oaktree Λουξεμβούργου. 

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας συνεδρίασε στις 30.3.2019, αξιολόγησε την υποβληθείσα προσφορά και την έκρινε συμφέρουσα για τους μετόχους της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, όταν υποβληθεί η δημόσια πρόταση, το διοικητικό συμβούλιο προτίθεται να διατυπώσει θετική γνώμη σχετικά με αυτήν και να συστήσει στους μετόχους να την αποδεχτούν.

Παράλληλα, το διοικητικό συμβούλιο θα ζητήσει έκθεση περί του δίκαιου και εύλογου του τιμήματος από χρηματοοικονομικό σύμβουλο.

Σημειώνεται πως μέτοχοι της εταιρείας έχουν ήδη υπογράψει προσύμφωνα αποδοχής της δημόσιας πρότασης για μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 35% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Η ανωτέρω δημόσια πρόταση πρέπει να έχει υποβληθεί, κατά τους όρους της υποβληθείσας προσφοράς το αργότερο μέχρι τις 15 Απριλίου 2019. Η υποβολή της δημόσιας πρότασης τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης των σχετικών χρηματοδοτικών συμβάσεων.

Η δημόσια πρόταση θα τελεί υπό την αίρεση ότι ο προτείνων θα έχει συγκεντρώσει μέχρι τη λήξη της δημόσιας πρότασης το 50% συν 1 μετοχή του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κ. Γεώργιος Σταματίου δήλωσε ότι αυτή η συναλλαγή προσφέρει σημαντική υπεραξία στους μετόχους, ενώ ανοίγει μία καινούρια σελίδα για το μέλλον του ομίλου διασφαλίζοντας και ενισχύοντας τη θέση του στην αγορά υγείας προς όφελος των ποιοτικών υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες του, καθώς και προς όφελος των εργαζομένων του και των συνεργαζόμενων ιατρών.

Αναφορικά με την απόκτηση μετοχών της Εταιρείας, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές, κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με νεότερη επιστολή τους προς την Εταιρεία, επιβεβαίωσαν ότι έχουν λάβει έγκριση για τη χρηματοδότηση της εν λόγω συναλλαγής και η δημόσια προσφορά θα υποβληθεί μόλις οριστικοποιηθούν τα σχετικά έγγραφα χρηματοδότησης. Η οριστικοποίησή τους αναμένεται να ολοκληρωθεί στις ή περί τις 8 Απριλίου 2019.

Η δημόσια πρόταση θα αφορά στο σύνολο των μετοχών της Εταιρείας σε τιμή 1,50 ευρώ ανά μετοχή υπό τον όρο ότι η προσφορά θα οδηγήσει (είτε μέσω της διαδικασίας της αποδοχής της δημόσιας πρότασης είτε μέσω παράλληλων αποκτήσεων) στην απόκτηση ποσοστού τουλάχιστον 50% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας πλέον μίας μετοχής.