Αυξημένα κέρδη και έσοδα για την Πλαστικά Θράκης το α' εξάμηνο

Αυξημένα κέρδη και έσοδα εμφάνισε ο όμιλος Πλαστικά Θράκης το πρώτο εξάμηνο του 2018, με τη διοίκηση του Ομίλου να αναμένει για το σύνολο του 2018 τα ίδια επίπεδα βελτίωσης σε σχέση με το 2017.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 165,2 εκατ. ευρώ έναντι 161,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο σημειώνοντας αύξηση 2,6%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν στα 5,3 εκατ. ευρώ από τα 4,6 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 16,4%. 

Παράλληλα, τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 34,4 εκατ. ευρώ από 34,5 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 0,04%. Τα ενοποιημένα ΕΒΙΤ ανήλθαν σε 9,6 εκατ. ευρώ από 8,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,6%, ενώ τα EBITDA ανήλθαν σε 16,3 εκατ. ευρώ από 15,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6%. Τα κέρδη προ φόρων (ΚΠΦ) διαμορφώθηκαν στα 7,6 εκατ. ευρώ από 6,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 16,2%.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, το γ' τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως ακολουθεί την πορεία του α' εξαμήνου τόσο σε επίπεδο Κύκλου Εργασιών όσο και σε επίπεδο Κερδών σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Η τάση αυτή προβλέπεται να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια του δ' τριμήνου του 2018. Για το σύνολο της χρήσης του 2018, η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι δεν θα υπάρχει σημαντική αλλαγή των συνθηκών σε σχέση με το α' εξάμηνο του έτους και αναμένει τα ίδια επίπεδα βελτίωσης σε σχέση με το 2017. Ωστόσο, οι παραπάνω εκτιμήσεις ενδέχεται να επηρεαστούν από κάποιο σημαντικό διεθνές γεγονός.

Ο Όμιλος, σε συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης του επενδυτικού προγράμματος της διετίας 2015-2016 συνολικού ύψους 52 εκατ. ευρώ, προχωράει στην περαιτέρω αξιοποίηση των επενδύσεων αυτών, ενώ συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου της διετίας 2017-2018 το οποίο εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 44 εκατ. ευρώ, με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και την ανάπτυξη νέων πιο καινοτόμων προϊόντων. Η διατήρηση της υγιούς κεφαλαιακής διάρθρωσης του Ομίλου, παρά το εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα της τελευταίας τετραετίας, σε συνδυασμό με τις υγιείς λειτουργικές και οργανωτικές δομές τις οποίες διαθέτει προσδίδουν στη Διοίκηση του Ομίλου τη δυνατότητα να συνεχίζει την επιδίωξη των στρατηγικών της στόχων.