«Άτρωτη» η Πλαστικά Θράκης από την πανδημία

«Άτρωτη» η Πλαστικά Θράκης από την πανδημία

Από τις επιχειρήσεις που – τελικά – έχουν βγει άτρωτες από την επίδραση της πανδημίας είναι η Πλαστικά Θράκης, καθώς η διαφοροποίηση του προϊοντικού μείγματος και οι εν γένει ισχυρές «άμυνες» του ομίλου, έφεραν βελτίωση μεγεθών το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Σε απάντηση της εταιρείας ύστερα από ερώτηση της Επ. Κεφαλαιαγοράς, σημειώνεται ότι ο όμιλος κατάφερε όχι μόνο να μην υποστεί μείωση των εσόδων του, αλλά αντιθέτως να διατηρήσει τις πωλήσεις του σε επίπεδα προ πανδημίας, καθώς η μειωμένη ζήτηση σε ορισμένους τομείς δραστηριοποίησης αντισταθμίστηκε και υπερκαλύφθηκε από την σημαντική αύξηση των πωλήσεων σε άλλους.

Πιο συγκεκριμένα παρατηρήθηκε:

Σημαντική αύξηση της ζήτησης στα προϊόντα που σχετίζονται με την ατομική προστασία και υγεία και ειδικότερα τεχνικών υφασμάτων, που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές προσωπικής προστασίας και υγείας. Ανάπτυξη νέων προϊόντων και δραστηριοτήτων σχετιζόμενες με προϊόντα ατομικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης και της εγκατάστασης και έναρξης λειτουργίας γραμμών παραγωγής χειρουργικών μασκών σε Ελλάδα, Σκωτία και Ιρλανδία.

Αύξηση της ζήτησης για προϊόντα που απευθύνονται στον τομέα της συσκευασίας τροφίμων, αλλά μείωση της ζήτησης σε προϊόντα συσκευασίας που σχετίζονται με τον τουρισμό και την εστίαση, ως αποτέλεσμα της περιορισμένης δραστηριότητας του συγκεκριμένου κλάδου, ειδικότερα στην Ελλάδα.

Σταθερές οι πωλήσεις – Αύξηση 125% στα κέρδη

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο όμιλος κατάφερε να διατηρήσει το ύψος των πωλήσεων του, με αποτέλεσμα ο κύκλος εργασιών του πρώτου εξαμήνου να διαμορφωθεί σε 155,4 εκατ. ευρώ, οριακά αυξημένος κατά 0,1%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Τα κέρδη προ φόρων (EBT) εκτοξεύτηκαν στα 16,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 125%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του έτους πραγματοποιήθηκαν έκτακτα έξοδα, που σχετίζονται κυρίως με τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, όπως αυξημένα έξοδα για μέτρα προστασίας των εργαζομένων, τεστ ανίχνευσης του ιού, κόστη προληπτικής απολύμανσης, κλπ., τα οποία ανήλθαν σε 593 χιλ. ευρώ. Σημειώνεται ωστόσο, ότι ο περιορισμός άλλων κατηγοριών λειτουργικών εξόδων, σχετιζόμενα κυρίως με συμμετοχή σε εκθέσεις και εταιρικά ταξίδια, αντιστάθμισε μέρος των έκτακτων εξόδων που πραγματοποιήθηκαν.

Ως προς τα επίπεδα ρευστότητας του Ομίλου και το συναλλακτικό κύκλο των εταιρειών, δεν παρουσιάστηκε οιαδήποτε αρνητική επίδραση από τις δυσμενείς συνθήκες συνολικά στον Όμιλο.

Μεγάλη μείωση δανεισμού κατά 36,6 εκατ. ευρώ

Όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της η Πλαστικά Θράκης, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ο Όμιλος πέτυχε την ενίσχυση της ρευστότητας και τη μείωση του Καθαρού Δανεισμού κατά 36,6 εκατ. ευρώ, με πρωταρχικό σκοπό την περαιτέρω ισχυροποίηση της οικονομικής του θέσης.

Σημειώνεται ότι, ως αποτέλεσμα των μέτρων κρατικής ενίσχυσης, ο Όμιλος αντιμετώπισε καθυστέρηση στην αποπληρωμή επιταγών πελατών του στην Ελλάδα, λόγω μετάθεσης της ημερομηνίας πληρωμής αυτών, μέγιστου ύψος 800 χιλ. € περίπου, το δε χρηματοδοτικό κενό που δημιουργήθηκε (το οποίο πλέον δεν υφίσταται) καλύφθηκε εξ’ ολοκλήρου από τα υφιστάμενα ρευστά διαθέσιμά του.

Υψηλά αποθέματα και νέες επενδύσεις

Παράλληλα, ο Όμιλος αύξησε και διατηρεί υψηλότερα επίπεδα αποθεμάτων στις βασικές πρώτες ύλες, σε σύγκριση με το μέσο ύψος αποθεμάτων (μέση αύξηση κατά 31% σε επίπεδο ποσοτήτων), διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την απρόσκοπτη παραγωγική του λειτουργία, σε επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τους απέναντι στους πελάτες του.

Αναφορικά με το επενδυτικό πλάνο, πέραν των προγραμματισμένων ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν, ο Όμιλος έως και σήμερα προέβη σε έκτακτες επενδύσεις, οι οποίες συνοψίζονται ως ακολούθως:

Έκτακτη επένδυση συνολικού ύψους 3 εκατ. ευρώ για την εγκατάσταση γραμμών παραγωγής χειρουργικών μασκών στις παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, στη Σκωτία και στην Ιρλανδία, επιτυγχάνοντας την πλήρη καθετοποίηση στην παραγωγή χειρουργικών μασκών. (περισσότερες λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στην από 01/10/20 σχετική Εταιρική Ανακοίνωση). Έως την 30/06/20, είχαν λάβει χώρα σχετικές επενδύσεις ύψους 400 χιλ. ευρώ.

Η επένδυση 5,1 εκατ. ευρώ στη Σκωτία

Επίσης, έγινε έκτακτη 5,1 εκατ. ευρώ στη Σκωτία, για την εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού για την παραγωγή υλικού «Meltblown», το οποίο θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή όλων των τύπων μασκών, από χειρουργικές μάσκες μέχρι και μάσκες τύπου FFP2 και FFP3. Για την υλοποίηση της επένδυσης, η θυγατρική εταιρεία Don & Low ήρθε σε συμφωνία με τον κρατικό φορέα Scottish Enterprise για τη χρηματοδότηση του 80% της επένδυσης.

Η χρηματοδότηση θα επιστραφεί στο Scottish Enterprise εντός των επόμενων πέντε ετών σε αναλογία με το ύψος των πωλήσεων της εταιρείας σε αυτό το διάστημα. (περισσότερες λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στην από 04/05/20 σχετική Εταιρική Ανακοίνωση).

Εκτιμήσεις για τη συνέχεια

Αναφορικά με τις προοπτικές έως το τέλος του τρέχοντος έτους, η διοίκηση της Πλαστικά Θράκης εκτιμά ότι τα οικονομικά μεγέθη θα εξακολουθήσουν να παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσεως, τόσο σε επίπεδο κερδοφορίας, όσο και σε επίπεδο ρευστότητας.

Η προσήλωση στην ενίσχυση των ελεύθερων ταμειακών ροών διαμορφώνει συνθήκες ακόμα μεγαλύτερης βελτίωσης των οικονομικών μεγεθών. Η αυξημένη ζήτηση για προϊόντα που απευθύνονται σε κλάδους της οικονομίας που παρουσιάζουν ανάπτυξη (συνεπεία μεταξύ άλλων και της εν εξελίξει πανδημίας), η αμετάβλητη ζήτηση για μεγάλο μέρος του προϊοντικού χαρτοφυλακίου σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, η διευρυμένη πελατειακή βάση, η ενισχυμένη ρευστότητα και η εφαρμογή αυστηρών μέτρων προστασίας αποτελούν τα βασικά εφόδια για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών της τρέχουσας κατάστασης.

Σε κάθε περίπτωση, η διοίκηση της Πλαστικά Θράκης σημειώνει πως μολονότι το δεύτερο κύμα της πανδημίας και τα περιοριστικά μέτρα καθιστούν οποιαδήποτε εκτίμηση αναφορικά με την πιθανή επίδραση στην εμπορική δραστηριότητα και στα οικονομικά αποτελέσματα επισφαλή και αβέβαιη, εντούτοις η εκτίμηση είναι ότι καμιά δραστηριότητα δεν αντιμετωπίζει θέμα διακοπής της.