7ος χρόνος, ημέρα 2062η
Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021

AS Company: Αύξηση κεφαλαίου κατά 3 εκατ. ευρώ

AS Company: Αύξηση κεφαλαίου κατά 3 εκατ. ευρώ

Αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά συνολικά 3.018.984 ευρώ ανακοίνωσε η AS Company, με την αξία του τίτλου της να διαμορφώνεται πλέον στα 0,66 λεπτά. Οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο χρηματιστήριο με τη νέα ονομαστική τους αξία από 09.02.2021.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: 

«Ανακοινώνεται από την εταιρία με την επωνυμία “AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.” και το διακριτικό τίτλο “AS COMPANY S.A.” (εφεξής "η Εταιρία") ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 22ας Δεκεμβρίου 2020, αποφάσισε:

α) την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 74.509,17 € με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,00568 λεπτά, η αξία της οποίας διαμορφώθηκε έτσι, από 0,43 € σε 0,43568 € η κάθε μία και

β) την αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 2.944.475,43 €, με κεφαλαιοποίηση κερδών προηγουμένων χρήσεων συνολικού ύψους 3.099.447,82 €, αφαιρουμένου εκ του ποσού αυτού της παρακράτησης φόρου 5%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4646/2019, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,22432 λεπτά, η αξία της οποίας διαμορφώθηκε έτσι, από 0,43568 € σε 0,66 € η κάθε μία.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων εκατόν εβδομήντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (8.663.173,20 €), διαιρούμενο σε δεκατρία εκατομμύρια εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες και είκοσι (13.126.020) μετοχές, με ονομαστική αξία 0,66 € έκαστη.

Την 11.01.2021 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η υπ' αριθμ.2302250/11.01.2021 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του ΧΑ ενημερώθηκε στη συνεδρίαση της, την 04.02.2021 για: α) την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 74.509,17 € με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,00568 λεπτά, η αξία της οποίας διαμορφώθηκε έτσι, από 0,43 € σε 0,43568 € η κάθε μία και β) την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 2.944.475,43 €, με κεφαλαιοποίηση κερδών προηγουμένων χρήσεων, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,22432 λεπτά, η αξία της οποίας διαμορφώθηκε έτσι, από 0,43568 € σε 0,66 € η κάθε μία.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 09.02.2021, οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία 0,66 € ανά μετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 2310 572000) στις εργάσιμες ημέρες, από 10:00 έως 16:00.»