Από 4/12/2015 έως και 10/12/2015 η άσκηση δικαιώματος της Attica Bank

Από 4/12/2015 έως και 10/12/2015 η άσκηση δικαιώματος της Attica Bank

Από 01/12/2015, παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των 1.364.362.467 μετοχών της Attica Bank, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ευρώ και διαγράφονται από το ΟΑΣΗΣ, προκειμένου να αντικατασταθούν από 69.327.361 μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 5,90400001090479000 ευρώ στα πλαίσια του Reverse Split των μετοχών της τράπεζας.

Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της τράπεζας δεν ενσωματώνουν το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, με έκδοση 2.495.784.996 νέων (ΚO) μετοχών, σε τιμή διάθεσης μετοχής 0,30 ευρώ. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 4/12/2015 έως και 10/12/2015 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χ.Α. ορίζεται από 04/12/2015 έως και 07/12/2015.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ