7ος χρόνος, ημέρα 2183η
Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2021

Έκτακτα μέτρα από τη Λ. Μενδώνη στο ΥΠΠΟΑ

Έκτακτα μέτρα από τη Λ. Μενδώνη στο ΥΠΠΟΑ

Επείγουσες εντολές να ξεκινήσει η εκ περιτροπής εργασία στο υπουργείο Πολιτισμού έδωσε το πρωί η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη προς τις αρμόδιες γενικές διευθύνσεις του υπουργείου. Σε συνάντηση που είχε το πρωί η κα Μενδώνη με την ηγεσία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΥΠΠΟ (ΠΟΕ- ΥΠΠΟ) και εκπροσώπους πρωτοβάθμιων σωματείων, η υπουργός πληροφορήθηκε πως η γενική διεύθυνση αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς δεν έχει ακόμα αποστείλει τα στοιχεία που ήταν υποχρεωμένη να συγκεντρώσει και ζήτησε από την γενική διευθύντρια Πολυξένη Βελένη να ολοκληρωθεί η διεργασία, η οποία έχει καθυστερήσει ανεπίτρεπτα, μέσα στην επόμενη ώρα.

Το υπουργείο είχε λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία του προσωπικού και των υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ από την προηγούμενη Παρασκευή 13 Μαρτίου, με εγκύκλιο που υπέγραψε η Υπουργός κ. Λίνα Μενδώνη.

Ανάμεσα στα μέτρα ήταν η καταγραφή προσωπικού (ποιοι εργάζονται και ποιοι έχουν άδεια) σε κάθε υπηρεσία. Στις 16 Μαρτίου, δηλαδή τρεις μέρες μετά, η γενική διεύθυνση αρχαιοτήτων απέστειλε εγκύκλιο προς τις υπηρεσίες για να γίνει η καταγραφή αυτή και να ληφθούν τα επείγοντα μέτρα που ορίζει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Χθες 17 Μαρτίου, απεστάλη νέα εγκύκλιος, στην οποία ζητείται πλάνο έκτακτης ανάγκης. Επειδή υπήρξε αυτή η αδικαιολόγητη και ασυγχώρητη καθυστέρηση από τη συγκεκριμένη Γενική Διεύθυνση, το ΥΠΠΟΑ δεν έχει ακόμα λάβει μέτρα για την εκ περιτροπής ή εξ αποστάσεως εργασία.

Έχουν όμως εφαρμοστεί, σύμφωνα με την εγκύκλιο που απέστειλε η Λίνα Μενδώνη τα εξής μέτρα προφύλαξης:

Απολύμανση, υγιεινή́ και ασφάλεια

Από́ την Παρασκευή́, 13 Μαρτίου, δόθηκαν οδηγίες από́ την Γενική́ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών προς όλες τις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, προκειμένου να προβούν άμεσα σε προμήθειες υλικών απολύμανσης και προστασίας (καθαριστικά́ χεριών, μάσκες, γάντια, χλωρίνες κλπ) και να προβαίνουν σε συχνές απολυμάνσεις των χώρων υγιεινής. Οι αναγκαίες πιστώσεις είχαν ήδη διατεθεί́ από́ την αρχή́ του έτους και υποδείχθηκαν από́ την αρμόδια Διεύθυνση οι κατάλληλοι ΑΛΕ προς επιβάρυνση των σχετικών δαπανών.

Από́ την αρχή́ της προηγούμενης εβδομάδας δρομολογήθηκε από́ την Γενική́ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών πρόγραμμα απολύμανσης των κτιρίων που στεγάζονται οι Κεντρικές Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ. Την Κυριακή́ 15 Μαρτίου. ξεκίνησε το πρόγραμμα απολύμανσης από́ τα κτίρια επί των οδών Μπουμπουλίνας, Ρεθύμνου, Θεμιστοκλέους, Καρύτση και 3ης Σεπτεμβρίου. Τη Δευτέρα 16 Μαρτίου έγινε απολύμανση στο κτήριο επί της οδού́ Πειραιώς 81. Για τις επόμενες μέρες έχει προγραμματιστεί́ η απολύμανση των υπολοίπων κτηρίων. Επισημαίνεται ότι η διαθεσιμότητα των εταιρειών απολύμανσης είναι εξαιρετικά́ περιορισμένη. Παράλληλα, η ΓΔΟΥ διέθεσε υλικά́ απολύμανσης και προστασίας σε βαθμό́ που καθορίστηκε από́ την διαθεσιμότητά τους στην αγορά́. Η προμήθεια συνεχίζεται.

Από́ την Πέμπτη, 13 Μαρτίου, η Γενική́ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών προχώρησε στη διαδικασία παράτασης της σύμβασης με το υφιστάμενο συνεργείο καθαριότητας για τα κτήρια που στεγάζεται η ΚΥ του Υπουργείου, ώστε να υπάρχει η αναγκαία κάλυψη μέχρι την ανακήρυξη του αναδόχου του τρέχοντος διαγωνισμού́, ενώ́ παράλληλα ζητήθηκε να διενεργείται καθαρισμός στα κτήρια με μεγάλη επιμέλεια δύο φορές την ημέρα με χρήση οικιακής χλωρίνης.

Τέλος, ζητήθηκε αρμοδίως από́ τις Γενικές Διευθύνσεις Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων να ορίσουν επόπτη ασφαλείας για κάθε κτήριο.

Εργασία, υπηρεσιακές συναντήσεις, μετακινήσεις

Το ΥΠΠΟΑ υποχρεούται και εφαρμόζει όλα όσα προβλέπονται για το ανθρώπινο δυναμικό́ με σκοπό́ την πρόληψη και την προστασία από́ τον COVID-19, σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. Αναμένεται άμεσα η έκδοση των οικείων αποφάσεων της Υπουργού́ Πολιτισμού́ και Αθλητισμού́.

Ιδιαίτερη προσοχή́ απαιτείται για τα έργα, τα οποία εκτελούνται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας. Απαιτείται εκ μέρους των υπευθύνων των έργων αναλογική́ εφαρμογή́ των όσων προβλέπονται στις εγκυκλίους των Υπουργείων Εσωτερικών και Υγείας με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον.

Έχουν δοθεί́ αρμοδίως οι αναγκαίες οδηγίες για την επέκταση της δυνατότητας απομακρυσμένης πρόσβασης των υπαλλήλων τόσο στο ηλεκτρονικό́ ταχυδρομείο, όσο και στο πρωτόκολλο.

Έχουν δοθεί́ αρμοδίως οι αναγκαίες οδηγίες για περιορισμό́ της εισόδου του κοινού́ προς εξυπηρέτηση από́ τις Υπηρεσίες του Υπουργείου. Οι ώρες κοινού́ για το κεντρικό́ κτήριο του Υπουργείου περιορίζονται στις 12:00 έως 14:00 και συνιστάται η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση του κοινού́ να γίνεται αποκλειστικά́ και μόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις. Ιδιαίτερα, στο χώρο του Γραφείου Πρωτοκόλλου δεν δύναται να υφίστανται ταυτοχρόνως περισσότεροι των 4 συναλλασσομένων.

Σε περίπτωση παραγγελιών φαγητού́, ιδίως στο κεντρικό́ κτήριο του Υπουργείου, κ.ο.κ. εκ μέρους των υπαλλήλων, έχουν δοθεί́ οδηγίες οι ενδιαφερόμενοι να παραλαμβάνουν οι ίδιοι το φαγητό́ τους από́ την είσοδο των κτιρίων.

Την Τρίτη 17 Μαρτίου, ολοκληρώθηκε το νέο σύστημα εξυπηρέτησης τηλεδιασκέψεων στο Αμφιθέατρο κτιρίου της Μπουμπουλίνας κατόπιν άμεσων ενεργειών των αρμόδιων Διευθύνσεων.

Τέλος, σύμφωνα με τις οδηγίες των συναρμόδιων υπουργείων, για λόγους πρόληψης και προστασίας, παρακαλούνται οι υπάλληλοι να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους από́ κτήριο σε κτήριο στις απολύτως αναγκαίες και να είναι συντονισμένες. Εκτός έδρας μετακινήσεις επιτρέπονται παρά μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από́ έγγραφη άδεια του Γενικού́ Γραμματέα στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η υπηρεσία του αιτουμένου την μετακίνηση υπαλλήλου.