Την απορρόφηση της ΠΑΝΕΛΚΟ ενέκρινε η γενική συνέλευση της ΣΙΔΜΑ

Την απορρόφηση της ΠΑΝΕΛΚΟ ενέκρινε η γενική συνέλευση της ΣΙΔΜΑ

Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας ΠΑΝΕΛΚΟ ενέκριναν, μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι της Σιδηρεμπορικής Μακεδονίας ΣΙΔΜΑ στο πλαίσιο της έκτακτης γενικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Συγκεκριμένα, οι μέτοχοι ενέκριναν το από 14/10/2015 σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας «ΠΑΝΕΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ» από την ανώνυμη εταιρεία «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Επίσης εγκρίθηκε η επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης που συντάχθηκε βάσει του άρθρου 69 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 4.1.4.1.3 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η έκθεση της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton για την διαπίστωση και πιστοποίηση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων των συγχωνευόμενων εταιρειών, καθώς και η έκθεση της ελεγκτικής εταιρείας «PKF Eυρωελεγκτική ΑΕ» για την αποτίμηση της αξίας των συγχωνευομένων εταιρειών.

Παράλληλα, οι μέτοχοι ενέκριναν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΣΙΔΜΑ λόγω απορρόφησης της ΠΑΝΕΛΚΟ και λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικού, την έκδοση νέων μετοχών και την τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ