Συνεχίζεται η μείωση πωλήσεων για την ΕΒΖ

Συνεχίζεται η μείωση πωλήσεων για την ΕΒΖ

Σημαντική μείωση πωλήσεων και διεύρυνση ζημιών, κατέγραψε σε εταιρικό επίπεδο η ΕΒΖ, στο εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης. Αντίστοιχα μειωμένη ήταν οι δραστηριότητα και σε επίπεδο ομίλου, αλλά και στη θυγατρική στη Σερβία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα εγκριθέντα οικονομικά στοιχεία ο κύκλος των εργασιών της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανήλθε σε 16.816,74 ευρώ μειωμένος κατά 27,05% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών εταιρειών της Σερβίας) ανήλθε σε 21.471,89 ευρώ μειωμένος κατά 52,33% έναντι της περσινής περιόδου. Σημειώνεται ότι στη μείωση αυτή του κύκλου εργασιών σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο της περσινής περιόδου, συνέβαλαν ιδίως η μείωση των πωλήσεων ως αποτέλεσμα των νέων συνθηκών του ανταγωνισμού

Η ΕΒΖ ΑΕ για δύο χρήσεις (2013/14 & 2014/15), βίωσε δραματική μείωση των τιμών πώλησης της ζάχαρης στην Ελληνική αγορά, εξαιτίας μεγάλης πίεσης των τιμών τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο, λόγω υπεραποθεματοποίησης που οφείλεται σε συνεχείς πλεονασματικές παραγωγές. Περαιτέρω στην Ελληνική αγορά αναπτύχθηκε ισχυρός ανταγωνισμός από τις θυγατρικές των μεγάλων ζαχαροβιομηχανιών, οι οποίες επιδιώκουν να κερδίσουν μερίδια αγοράς και να ισχυροποιήσουν τη θέση τους.

Ως εκ τούτου, το Μικτό Περιθώριο Κέρδους της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανήλθε σε -8,34% έναντι -10,52% της περσινής περιόδου. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον Όμιλο ανήλθε σε -4,85% έναντι -1,81% της περσινής περιόδου.

Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανήλθαν σε ζημιές 3.455,83 ευρώ,  έναντι ζημιών 2.577,08 ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον Όμιλο ανήλθε σε ζημιές 3.243,68 ευρώ έναντι ζημιών 2.692,78 ευρώ της περσινής περιόδου.

Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. παρουσίασαν ζημιές 5.991,34 ευρώ έναντι ζημιών 6.377,25 ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον Όμιλο ανήλθε σε ζημιές 6.111,38  ευρώ έναντι ζημιών 7.381,63 ευρώ της περσινής περιόδου.

Τέλος τα καθαρά αποτελέσματα της εταιρίας μετά φόρων παρουσίασαν ζημιές 6.165,85 ευρώ έναντι ζημιών 6.245,60 ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Tα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου μετά φόρων παρουσίασαν ζημιές 6.656,52 ευρώ έναντι ζημιών 7.630,61 ευρώ  της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Η εταιρία λειτουργεί σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και δυσμενές χρηματοοικονομικό περιβάλλον, που κατέστησε απολύτως αναγκαία την αναδιάρθρωση και προσαρμογή της στις νέες δύσκολες συνθήκες της αγοράς.

Την 29/07/2015, προκειμένου η πιστώτρια Τράπεζα να αξιολογήσει ένα βιώσιμο σχέδιο αναδιάρθρωσης, τόσο αναφορικά με το δανεισμό προς την εταιρεία όσο και την εν γένει λειτουργία της, υπογράφτηκε μία «Συμφωνία Πλαίσιο» (Standstill Agreement), διάρκειας έως και την 30/10/2015, ώστε να σχεδιαστεί η οριστική συμφωνία αναδιάρθρωσης της ΕΒΖ.

 Η εταιρία, έχοντας αναθέσει σε εταιρία Συμβούλων την εκπόνηση νέου επιχειρηματικού σχεδίου, καθώς και εκπόνηση μελέτης αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων της, παρουσίασε στην πιστώτρια Τράπεζα το επιχειρηματικό της σχέδιο με βασικούς άξονες την προσθήκη νέων δραστηριοτήτων με υψηλό δείκτη κερδοφορίας και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, καθώς και βελτίωση των υφιστάμενων οικονομικών μεγεθών (π.χ. κόστος παραγωγής).

 Στόχος, αφενός η επίτευξη συμφωνίας για την αναδιάρθρωση των δανείων και αφετέρου η μετάβαση σε κερδοφορία με σταθερό θετικό λειτουργικό αποτέλεσμα και παράλληλη συνέχιση της πρωτογενούς παραγωγικής δραστηριότητας, εξυπηρετώντας τη σχετική εθνική στρατηγική. Οι συζητήσεις της Διοίκησης της εταιρίας με την Τράπεζα για το θέμα αυτό βρίσκονται σε εξέλιξη την τρέχουσα περίοδο και από αυτές προκύπτει ότι η Τράπεζα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας, καθώς και της συνολικής της πρότασης.

Επιπρόσθετα, ο Όμιλος στα πλαίσια ενδεχόμενης ανάγκης ενίσχυσης της ρευστότητας του, πέραν του προγράμματος εξοικονόμησης κόστους και επίτευξης συνεργιών, μέσω της αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων του, εξετάζει μία σειρά πρόσθετων ενεργειών που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν: αποτελεσματική εκμετάλλευση και διακίνηση κεφαλαίων μεταξύ των θυγατρικών του Ομίλου και αναθεώρηση υφιστάμενων συμφωνιών με συνεργάτες.