Στο άρθρο 99 η Spider Μεταλλοβιομηχανία

Στο άρθρο 99 η Spider Μεταλλοβιομηχανία

Μεγαλώνει ο κατάλογος των εταιρειών που προσφεύγουν στο άρθρο 99 καθώς η Spider Μεταλλοβιομηχανία Ν. Πέτσιος κατέθεσε χθες, σύμφωνα με ανακοίνωση, σχετική αίτηση ενώπιον του αρμοδίου Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.

Ειδικότερα, η αίτηση υπαγωγής της στη διαδικασία εξυγίανσης και λήψης προληπτικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 επομ. του Ν.3588/2007, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν και ισχύουν σήμερα, αναμένεται να εκδικασθεί στις 21 Ιανουαρίου 2016.

Η εταιρεία έλαβε προσωρινή διαταγή με την οποία απαγορεύονται προσωρινά μέχρι τη συζήτηση της αίτησης και υπό τον όρο συζήτησης αυτής κάθε διωκτικό μέτρο (ατομική ή συλλογική αναγκαστικά εκτέλεση κλπ) κατά της εταιρείας και των συνοφειλετών της, η κήρυξη αυτών σε κατάσταση πτώχευσης και η συντηρητική κατάσχεση αξιώσεων της εταιρείας εις χείρας τρίτων.

Η υποβολή της αιτήσεως κατέστη αναγκαία για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της εταιρείας, την εξασφάλιση των συμφερόντων των εργαζομένων της και την προστασία της έναντι των πιστωτών της.

Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι, μέσω της διαδικασίας εξυγίανσης, η εταιρεία θα πετύχει την αναδιάρθρωση των οφειλών της  και την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της.