«Πράσινο φως» από την Κομισιόν για την ενίσχυση της Τράπεζας Πειραιώς

«Πράσινο φως» από την Κομισιόν για την ενίσχυση της Τράπεζας Πειραιώς

Στην έγκριση του τροποποιημένου σχεδίου αναδιάρθρωσης της τράπεζας Πειραιώς προχώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανάβοντας επίσης το πράσινο φως για κρατική ενίσχυση ύψους 2,72 δισ. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα που έχουν ήδη υλοποιηθεί στο πλαίσιο των υφιστάμενων σχεδίων αναδιάρθρωσης της τράπεζας, καθώς και εκείνα που προβλέπονται στα τροποποιημένα σχέδια, θα δώσουν τη δυνατότητα στην Τράπεζα Πειραιώς, η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο δανειστή επιχειρήσεων και νοικοκυριών στην Ελλάδα, να αποκαταστήσει τη ροή χρηματοδότησης στην ελληνική οικονομία, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Ειδικότερα, κατά τη συνολική αξιολόγηση που διενήργησε ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (ΕΕΜ) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να εξετάσει αν οι τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες διαθέτουν επαρκή κεφάλαια, διαπιστώθηκε κεφαλαιακό έλλειμμα ύψους 4,93 δισ. ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς. Από αυτά, τα 1,93 περίπου δισ. ευρώ καλύφθηκαν από ιδιώτες επενδυτές (υφιστάμενους πιστωτές, μέσω της εθελοντικής ανταλλαγής των ομολόγων τους με νέες μετοχές, και νέους επενδυτές) και τα 271 εκατ. από πρόσθετες κεφαλαιακές δράσεις. Το υπόλοιπο των κεφαλαιακών αναγκών ύψους 2,72 δισ ευρώ θα καλυφθεί από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, τη χρηματοδότηση του οποίου έχει αναλάβει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος διάσωσης της χώρας.

Την κάλυψη ενός σημαντικού μέρους των κεφαλαιακών αναγκών της Τράπεζας Πειραιώς από ιδιώτες επενδυτές, χαιρέτισε με δήλωσή της η αρμόδια επίτροπος Μαργκρέτε Βεστάχερ. «Το γεγονός αυτό αποτελεί σημάδι εμπιστοσύνης των αγορών», δήλωσε η Επίτροπος και πρόσθεσε πως η επιπλέον κρατική υποστήριξη και η περαιτέρω υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης θα επιτρέψει στην τράπεζα να επιστρέψει στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και να συνεχίσει να στηρίζει την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας».

Στις 31 Οκτωβρίου 2015, κατά τη συνολική αξιολόγηση που διενήργησε ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (ΕΕΜ) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να εξετάσει αν οι τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες διαθέτουν επαρκή κεφάλαια, διαπιστώθηκε κεφαλαιακό έλλειμμα ύψους 4,93 δισ. ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς.

Η Τράπεζα Πειραιώς κατόρθωσε να καλύψει συνολικά 1,94 δισ. ευρώ των εν λόγω μεγάλων κεφαλαιακών αναγκών από ιδιώτες (τους υφιστάμενους πιστωτές, μέσω εθελοντικής ανταλλαγής των μετοχών τους με νέες μετοχές, και από νέους επενδυτές μέσω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου). Ο ΕΕΜ ενέκρινε επίσης πρόσθετα κεφάλαια ύψους 271 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η Τράπεζα Πειραιώς συγκέντρωσε επαρκή κεφάλαια από επενδυτές του ιδιωτικού τομέα για την κάλυψη του ελέγχου ποιότητας στοιχείων ενεργητικού και των κεφαλαιακών αναγκών σύμφωνα με το βασικό σενάριο της συνολικής αξιολόγησης του ΕΕΜ. Το επίπεδο των ιδιωτικών κεφαλαίων, αποτελεί ένδειξη της εμπιστοσύνης της αγοράς στην αποκατάσταση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας της τράπεζας. Επίσης, δείχνει ότι οι συνεισφορές κατόχων ομολόγων μειωμένης ή/και αυξημένης εξασφάλισης μπορούν να μειώσουν σημαντικά την ανάγκη χρησιμοποίησης των χρημάτων των φορολογουμένων για τη στήριξη των τραπεζών, με ταυτόχρονη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Το υπόλοιπο των κεφαλαιακών αναγκών που ανέρχονται σε 2,72 δισ. ευρώ (όπως προσδιορίζονται στο λεγόμενο σενάριο ακραίων καταστάσεων της συνολικής αξιολόγησης του ΕΕΜ) θα καλυφθούν με πρόσθετη κρατική ενίσχυση που θα χορηγηθεί από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ). Αυτό θα λάβει τη μορφή συνδυασμού μετοχικού κεφαλαίου και μέσων για μετατρέψιμα σε περίπτωση ανάγκης κεφάλαια. Η χρηματοδότηση θα παρασχεθεί από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ) στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής που συμφωνήθηκε με την Ελλάδα, με χρηματοδότηση ύψους 10 δισ. ευρώ τα οποία διατίθενται για την κάλυψη δυνητικών κεφαλαιακών αναγκών του τραπεζικού τομέα.

Σε αυτή τη βάση, οι ελληνικές αρχές πρότειναν τροποποιήσεις του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Τράπεζας Πειραιώς που είχε εγκριθεί τον Ιούλιο του 2014, συμπληρωματικά προς την εκτεταμένη αναδιάρθρωση που έχει ήδη υλοποιηθεί. Οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνουν την εμβάθυνση της επιχειρησιακής αναδιάρθρωσης της τράπεζας και την τροποποίηση ορισμένων προθεσμιών, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η μεταβολή της μακροοικονομικής κατάστασης της τράπεζας. καθώς και η δέσμευση για περαιτέρω διάθεση μη βασικών στοιχείων του ενεργητικού εκτός Ελλάδος. Η Επιτροπή έλαβε υπόψη το γεγονός ότι οι περισσότερες δυσκολίες της Τράπεζας Πειραιώς δεν οφείλονται στην ανάληψη υπέρμετρου κινδύνου, αλλά στην αβεβαιότητα και τα γεγονότα που οδήγησαν τον Αύγουστο, στην συμφωνία του τρίτου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έκρινε ότι τα μέτρα που προτείνονται στο αναθεωρημένο σχέδιο αναδιάρθρωσης επαρκούν για να περιοριστούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που απορρέουν από την κρατική ενίσχυση και, ειδικότερα, δεν ζήτησε μείωση του μεγέθους των βασικών δανειοδοτικών δραστηριοτήτων της Τράπεζας στην Ελλάδα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ