Με κωδικό «ΟΠΑΠΟ2» την Πέμπτη στο Χρηματιστήριο το ομόλογο του ΟΠΑΠ

Με κωδικό «ΟΠΑΠΟ2» την Πέμπτη στο Χρηματιστήριο το ομόλογο του ΟΠΑΠ

Τη διαπραγμάτευσή του στο ελληνικό χρηματιστήριο θα ξεκινήσει την Πέμπτη το ομόλογο του ΟΠΑΠ ύστερα από την επιτυχή δημόσια εγγραφή του που απέφερε 200 εκατ. ευρώ στον Οργανισμό, ενώ υπήρξε ιστορικά μεγάλη υπερκάλυψη κατά 3,06 φορές, καθώς οι συνολικές προσφορές ανήλθαν στα 611,9 εκατ. ευρώ.

Η τιμή έναρξης της κάθε ομολογίας θα είναι τα 1.000 ευρώ εκάστη, ήτοι στο 100% της ονομαστικής της αξίας, ενώ ο κωδικός με ελληνική γραμματοσειρά θα είναι «ΟΠΑΠΟ2» και με λατινική γραμματοσειρά «OPAPB2». Παράλληλα, το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών στο ομόλογο ανήλθε στους 8.046.

Θυμίζουμε ότι η έκδοση αυτού του ομολόγου ήταν μια μεγάλη επιτυχία του Οργανισμού αλλά μια επιβεβαίωση του πόσο έχει αλλάξει η εικόνα της Ελλάδας στη διεθνή επενδυτική σκηνή, καθώς η αποκλιμάκωση των ομολόγων της χώρας όλο το τελευταίο διάστημα είναι τεράστια.

Η τελική απόδοση των ομολογιών του ΟΠΑΠ ορίστηκε στο κατώτερο εύρος, ήτοι στο 2,10%, όπως και το επιτόκιο στο 2,10%, κάτι που μειώνει σημαντικά το κόστος δανεισμού για τον Οργανισμό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΑΠ την Τρίτη το απόγευμα, τα έσοδα έφτασαν στα 200 εκατ. ευρώ, ενώ οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε 3,5 εκατ. ευρώ, που θα καλυφθούν από τα ίδια διαθέσιμα της εταιρείας. Σ’ ό,τι αφορά τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων, από τα 200 εκατ. ευρώ, τα 150 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την ολική αποπληρωμή ομολογιακού δανείου και τα 50 για κεφάλαιο κίνησης.

Πρόκειται για την αποπληρωμή του από την 01.04.2020 κοινού ομολογιακού δανείου αρχικού ύψους 200 εκατ. ευρώ το οποίο έχει εκδώσει ο ΟΠΑΠ, υπολοίπου 150 εκατ. ευρώ.

Το προϊόν της Έκδοσης, έως την πλήρη διάθεσή του, θα επενδύεται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως ενδεικτικά προθεσμιακές καταθέσεις, repos και ομόλογα. Η Εταιρεία θα ενημερώνει τη Διοίκηση του Χ.Α. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την Έκδοση.

Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Χ.Α. και της Εταιρείας. Η Εταιρεία θα προβαίνει σε δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών που σχετίζονται με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από το ΚΟΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Το Χ.Α. την 14.10.2020 διεπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των προϋποθέσεων εισαγωγής των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. και την 16.10.2020 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. υπό την αίρεση επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών.

Πως έγινε η κατανομή του ομολόγου

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του ΟΠΑΠ, οι ομολογίες κατανεμήθηκαν βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 2,10% ως εξής:

α) 137.000 ομολογίες (68,5% επί του συνόλου) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 363.860 ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 37,65% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών)

και β) 63.000 ομολογίες (31,5% επί του συνόλου) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές επί συνολικού αριθμού 237.461 ομολογιών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 26,53% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών).

Επίσης, από τις 63.000 ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, οι Ανάδοχοι έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 13.000 ομολογίες ως ακολούθως: Ανάδοχος Κατανεμηθείσες ομολογίες Τράπεζα Eurobank A.E. και συνδεδεμένες εταιρείες - ALPHA BANK A.E. και συνδεδεμένες εταιρείες 6.500 Τράπεζα Πειραιώς και συνδεδεμένες εταιρείες 3.714 Τράπεζα Optima Bank και συνδεδεμένες εταιρείες 2.786 Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και συνδεδεμένες εταιρείες.