field_kentriki_fotografia
Κλουκίνας-Λάππας: Διευκρινίσεις για την αίτηση έκτακτου ελέγχου από τον Λ. Σπεντζάρη

Σε διευκρινίσεις σχετικά με την ασκηθείσα από τον μέτοχο Λ. Σπεντζάρη αίτηση έκτακτου ελέγχου στην εταιρεία προέβη η εταιρεία Ι. Κλουκίνας - Ι. Λάππας, απαντώντας σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα, η εισηγμένη ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι τα ζητήματα που τίθενται στην εν λόγω αίτηση έκτακτου ελέγχου και οι αντίστοιχες θέσεις της διοίκησής της έχουν ως εξής:

 1. Ο αιτών μέτοχος προβάλλει αρχικά αιτιάσεις σε σχέση με την εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας της εταιρείας σε πολυεθνικό όμιλο, την οποία δήθεν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είχε αξιολογήσει δεόντως από άποψη οικονομική, εμπορική και νομική.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε σχετικό ερώτημα του ιδίου μετόχου στο πλαίσιο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2021, έχει ήδη χορηγήσει τις αναγκαίες πληρέστατες διευκρινίσεις, από τις οποίες έχει προκύψει ότι η συναλλαγή είναι απολύτως επωφελής για την εταιρεία και δεν έθεσε αυτή σε καμία διακινδύνευση.

 2. Στη συνέχεια, η αίτηση περιλαμβάνει αιτιάσεις σε σχέση με το λογιστικό χειρισμό των αμοιβών και προκαταβολών αμοιβών για το 2020, για την αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών της εταιρείας, στο πλαίσιο της από 14.7.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, επειδή δεν συνοδευόταν από την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 111 παρ. 2 του ν. 4548/2018 και για το περιεχόμενο της Πολιτικής Αποδοχών (ότι δεν έχει το ελάχιστο περιεχόμενο του άρθρου 111 παρ. 1 του ν. 4548/2018), καθώς και για περιεχόμενο της Έκθεσης Αποδοχών που είχε υποβληθεί στην ίδια Τακτική Γενική Συνέλευση. Όλα τα παραπάνω ζητήματα είχαν τεθεί από τους εκπροσώπους του και κατά τη Γενική Συνέλευση της 14.7.2021 και είχαν τύχει εξαντλητικών απαντήσεων.

 3. Επιπλέον, ο κ. Λ Σπεντζάρης διατυπώνει αιτιάσεις για δήθεν προβλήματα βιωσιμότητας της Mothercare Global Brand και για ζητήματα δήθεν μη ορθών τιμολογήσεων από αυτήν.

Οι ισχυρισμοί του αυτοί, αφενός είναι παντελώς αβάσιμοι και δεν τεκμηριώνονται από την εύρυθμη λειτουργία της προμηθευτικής αλυσίδας και την ακώλυτη και καθημερινή συνεργασία με την  Mothercare Global Brand και την προμήθεια προϊόντων από αυτήν.

 4. Ο αιτών μέτοχος αναφέρεται, επίσης, σε φορολογικό έλεγχο για τις χρήσεις 1/1/2016 - 30/6/2021 που εκκρεμεί για την εταιρεία. Ο εν λόγω φορολογικός έλεγχος δεν έχει ακόμη εκκινήσει από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

 5. Τέλος, η αίτηση αναφέρεται αφενός σε δήθεν απουσία υπεύθυνων κανονιστικής συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων – κάτι το οποίο είναι παντελώς ανακριβές, καθώς δυνάμει των από 24.2.2022 και 4.3.2022 αποφάσεων του Διοικητικού της Συμβουλίου, η εταιρεία έχει ορίσει ως υπεύθυνο κανονιστικής συμμόρφωσης τον συνεργαζόμενο με την εταιρεία δικηγόρο Αθηνών, κ. Μιλτιάδη Δανιήλ και ως υπεύθυνη διαχείρισης κινδύνων την εταιρεία ΑΜiD (outsourcing).

Οπως προκύπτει, τα ζητήματα που θέτει η αίτηση ελέγχου είτε αποτελούν επαναλήψεις παλαιότερων ερωτημάτων του μετόχου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 14.7.2021 (οπότε προκαλεί απορία γιατί επαναφέρονται σήμερα μετά από τόσους μήνες), είτε θέτουν δευτερεύοντα τυπικού χαρακτήρα θέματα. Όλα αυτά δίδουν την εντύπωση ότι η αίτηση υποβάλλεται προσχηματικά και προς επίτευξη άλλων σκοπών.

Σε κάθε περίπτωση, η διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι η επίμαχη αίτηση έκτακτου ελέγχου είναι νόμω και ουσία παντελώς αβάσιμη και ουδεμία πράξη μη συνετής και χρηστής διαχείρισης μπορεί να καταλογιστεί σε βάρος της και θα υποστηρίξει τις θέσεις της σθεναρά στο Δικαστήριο. Επίσης, η εταιρεία εξετάζει κατά πόσο η αίτηση και το περιεχόμενο της μπορεί να θεωρηθεί δυσφημιστική και σε καταφατική περίπτωση θα πράξει ανάλογα υπερασπιζόμενη τα συμφέροντά της και αυτά των μετόχων της.

Τέλος, η διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι η εν λόγω αίτηση έκτακτου ελέγχου δεν θα έχει επιπτώσεις στα οικονομικά μεγέθη της.