Εθνική Τράπεζα: Μείωση κεφαλαίου κατά 1,829 δισ. ευρώ για συμψηφισμό ζημιών

Εθνική Τράπεζα: Μείωση κεφαλαίου κατά 1,829 δισ. ευρώ για συμψηφισμό ζημιών

Σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 1.829.430.306 προχωρά η Εθνική Τράπεζα προκειμένου να διαγράψει συσσωρευμένες ζημιές προηγούμενων χρήσεων. Ο συμψηφισμός των ζημιών θα γίνει με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 1 ευρώ από 3 ευρώ στη συνεδρίαση της Δευτέρας, χωρίς να μεταβληθεί ο αριθμός των τίτλων της τράπεζας. Η μείωση έρχεται σε υλοποίηση σχετικής απόφασης που είχε ληφθεί στις 30 Ιουλίου 2021.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας, τo Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2420390/26.10.2021 απόφασή του ενέκρινε, σύμφωνα και με τη σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την τροποποίηση του σχετικού άρθρου (άρθρο 4) του Καταστατικού της Τράπεζας, η οποία καταχωρήθηκε την ίδια μέρα (26η.10.2021) στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των €914.715.153,00 διαιρούμενο σε 914.715.153 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του X.A. ενημερώθηκε για τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Τράπεζας κατά τη συνεδρίασή της στις 18.11.2021. Κατόπιν των ανωτέρω, η Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 ορίζεται ως η ημερομηνία μεταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Τράπεζας σε €1,00.