ΕΤΕ: Στα €153 εκατ. τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων

ΕΤΕ: Στα €153 εκατ. τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων

Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ύψους 153 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε για το δ'' τρίμηνο του 2015 η Εθνική Τράπεζα, αυξημένα σε ποσοστό 10,1% σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, καθώς και καθαρά έσοδα από τόκους αυξημένα στα 392 εκατ. ευρώ, έναντι 389 εκατ. ευρώ στο γ'' τρίμηνο του 2015.

Βελτιωμένα εμφανίστηκαν και τα λειτουργικά έξοδα της τράπεζας, καθώς περιορίστηκαν κατά 2,1% στο σύνολο του 2015 σε σχέση με το 2014.

Πιο αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε η ΕΤΕ, τα εγχώρια οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ανέκαμψαν σε €153 εκατ. στο Δ' τρίμηνο (+10,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο), μετά τη μείωση κατά 10,4% σε τριμηνιαία βάση στο Γ' τρίμηνο, αντανακλώντας πρώιμες ενδείξεις βελτίωσης στα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε €392 εκατ. στο Δ' τρίμηνο από €389 εκατ. στο Γ' τρίμηνο, λόγω του μειωμένου κόστους και της βελτίωσης στη σύνθεση των καταθέσεων, καθώς και της χαμηλότερης έκθεσης στο μηχανισμό ELA. Η θετική επίδραση από τη μικρότερη εξάρτηση από τον ELA θα διαφανεί πλήρως από το Α΄ τρίμηνο του 2016 και εφεξής.

Τα εγχώρια λειτουργικά έξοδα για το 2015 ανήλθαν σε €1.030 εκατ. (-2,1% σε σχέση με το 2014). Στην Ελλάδα, οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 0,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και συνολικά κατά 43% από το 2009.

Το τελικό αποτέλεσμα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατά το Δ΄ τρίμηνο του 2015 επηρεάστηκε αρνητικά από έκτακτες ζημίες απομείωσης και λοιπά έξοδα, τα οποία ενσωματώνουν, μεταξύ άλλων, την απομείωση από την πώληση της NBGI PE (€106 εκατ.) και την πρόβλεψη για εθελουσία έξοδο (€118 εκατ.). 

Από τα μεγέθη της τράπεζας ξεχώρισαν, επίσης:

Χαμηλότερη έκθεση στον έκτακτο μηχανισμό ELA. Περαιτέρω μείωση του εγχώριου δείκτη Δανείων προς Καταθέσεις σε 90%, στα χαμηλότερα επίπεδα του κλάδου

Η χρηματοδότηση από τον ELA μειώθηκε κατά €4,7 δισ. από το τέλος του Γ΄ τριμήνου του 2015, στα €10,9 δισ.2, αποτελώντας τη χαμηλότερη έκθεση στον κλάδο. Η άντληση ρευστότητας από τον Πυλώνα ΙΙ έχει ήδη μειωθεί σημαντικά κατά €4,8 δισ., στα €3,8 δισ.

Δυνατότητα άντλησης επιπλέον ρευστότητας ύψους έως και €7,7 δισ.

Η ρευστότητα της ΕΤΕ θα ενισχυθεί περαιτέρω κατά €3,5 δισ. από την πώληση της Finansbank που αναμένεται να ολοκληρωθεί στο Β΄ τρίμηνο του 2016.

Εισροές καταθέσεων στην Ελλάδα ύψους €0,80 δισ. στο Δ΄ τρίμηνο, εν μέρει λόγω εποχικότητας.

Η δημιουργία νέων εγχώριων ληξιπρόθεσμων δανείων άνω των 90 ημερών μειώθηκε στα €86 εκατ. στο Δ΄ τρίμηνο έναντι €406 εκατ. στο Γ΄ τρίμηνο

Στην Ελλάδα, ο ρυθμός δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε σε €86 εκατ. στο Δ΄ τρίμηνο έναντι €406 εκατ. στο Γ΄ τρίμηνο. Η τάση αυτή συνεχίστηκε και τον Ιανουάριο/Φεβρουάριο του 2016 στο χαρτοφυλάκιο λιανικής.

Ο εγχώριος δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών αυξήθηκε κατά 30μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και ανήλθε σε 34,1% κατά το Δ΄ τρίμηνο, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης απομόχλευσης (+20μ.β. επίπτωση). Σε επίπεδο Ομίλου1, ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε σε 33,1%. Και οι δύο δείκτες διατηρούνται στα χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Οι προβλέψεις για το 2015 στην Ελλάδα ύψους €3,5 δισ. αντικατοπτρίζουν πλήρως τα αποτελέσματα του ελέγχου ποιότητας στοιχείων του ενεργητικού (AQR - €2,3 δισ.) και οδηγούν το ποσοστό κάλυψης καθυστερήσεων άνω των 90 ημερών σε 76,8% (74,6% σε επίπεδο Ομίλου1), στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου.

Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET 1 στο 17,5% μετά την άντληση κεφαλαίων, τις υπο ολοκλήρωση κεφαλαιακές ενέργειες και την αποπληρωμή των CoCos

Εξαιρουμένων των υπο αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos) και λαμβάνοντας υπόψη τις υπο ολοκλήρωση αποεπενδύσεις από την ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ, την NBGI και τη Finansbank, ο δείκτης CET 1 ανέρχεται σε 17,5%. Αν συνυπολογιστούν τα CoCos, ο δείκτης αυξάνεται σε 22,7%.

Οι επικείμενες πωλήσεις των ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ και NBGI ενισχύουν το δείκτη CET 1 κατά περίπου 70 μονάδες βάσης.

Με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ, o δείκτης CET 1 ανέρχεται σε 16,8%.

Με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ΕΤΕ, ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, αναφέρει σε ανακοίνωσή του πως "τα ετήσια αποτελέσματα της Τράπεζας για το 2015 αντανακλούν τις σημαντικότερες εξελίξεις της χρονιάς στην ελληνική οικονομία. Τα τρία γεγονότα-ορόσημο που χαρακτήρισαν την πορεία του Ομίλου για το 2015 ήταν: τα αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), η επακόλουθη επιτυχημένη αύξηση κεφαλαίου, και η συμφωνηθείσα πώληση της Finansbank στην Εθνική Τράπεζα του Κατάρ (Qatar National Bank)".

"Τα αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολόγησης αντανακλούν τον αντίκτυπο της οικονομικής ύφεσης στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων της ΕΤΕ. Ο Όμιλος αύξησε το επίπεδο προβλέψεών του ώστε να καλύψει το έλλειμμα προβλέψεων και έχει πλέον αυξήσει τον δείκτη κάλυψης ληξιπρόθεσμων δανείων άνω των 90 ημερών από 60,2% το 2014 σε 76,8% το 2015.

Η ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας πραγματοποιήθηκε κατόπιν μιας συντηρητικής προσέγγισης των μελλοντικών οικονομικών προοπτικών, και συνεπώς στο τέλος του έτους, η ΕΤΕ εμφάνισε δείκτη κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET1 ύψους 22,7%, και 17.5% εξαιρουμένων των υπο αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos), μετά την ανακεφαλαιοποίηση και την συμφωνία για πώληση της Finansbank. Παρά τις πιέσεις που ασκήθηκαν στη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος, η ΕΤΕ διατήρησε τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις σε ποσοστό 91% σε επίπεδο Ομίλου και σε 90% στην Ελλάδα, ενώ η χρηματοδότησή της από το Ευρωσύστημα περιορίστηκε σε ποσοστό 17% επί του ενεργητικού της" σημειώνει ο κ. Φραγκιαδάκης και καταλήγει:

"Η εξασφάλιση της πώλησης της Finansbank το Δεκέμβριο, σύμφωνα με τη δέσμευση της ΕΤΕ προς τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, αποδεικνύει την αποφασιστικότητα της Τράπεζας να υλοποιήσει το σχέδιο αναδιάρθρωσής της. Με επαρκείς προβλέψεις, ισχυρή την κεφαλαιακή βάση και πλεονεκτική θέση από πλευράς ρευστότητα, η ΕΤΕ αναμένεται να πραγματοποιήσει το στρατηγικό της σχέδιο για το 2016, οδηγώντας την ελληνική οικονομία στην προσπάθειά της να πετύχει έξοδο από την ύφεση, και εστιάζοντας στη βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου και στη δημιουργία θετικών οργανικών αποτελεσμάτων".

Δείτε τα αποτελέσματα της Εθνικής Τράπεζας αναλυτικά ΕΔΩ.