Ελληνικά Καλώδια: Αύξηση 30% του κύκλου εργασιών στο εννεάμηνο

Ελληνικά Καλώδια: Αύξηση 30% του κύκλου εργασιών στο εννεάμηνο

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Ελληνικά Καλώδια ανήλθε σε 348 εκατ. ευρώ τους πρώτους εννέα μήνες του 2015, αυξημένος κατά 30% έναντι του αντίστοιχου εννεάμηνου του 2014 (268 εκατ. ευρώ), εμφανίζοντας αντίστοιχη αύξηση του όγκου  πωλήσεων των βασικών προϊόντων του Ομίλου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 28,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2014, ενώ το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης (EBIT) του Ομίλου ανήλθε σε κέρδη 18,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 8,4 εκατ. ευρώ το 2014. Η βελτίωση των αποτελεσμάτων οφείλεται κυρίως στο μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων και στις αυξημένες πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Επιπρόσθετα τα αποτελέσματα του 2014 είχαν επιβαρυνθεί λόγω υλοποίησης των επενδυτικών έργων στο εργοστάσιο της Fulgor (κόστος αδράνειας κατά τη διάρκεια των εργασιών αναβάθμισης του υφιστάμενου εξοπλισμού και εγκατάστασης του νέου εξοπλισμού).

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 20,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2014, ενώ τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές 751 χιλ. ευρώ ή 0,0254 ευρώ ανά μετοχή.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε 236 εκατ. ευρώ την 30/9/2015 έναντι 218 εκατ. ευρώ την 31/12/2014, που οφείλεται κυρίως στις αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης λόγω του μεγαλύτερου όγκου πωλήσεων. Οι επενδύσεις κατά το εννεάμηνο του 2015 ανήλθαν σε 7,3 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με τις προοπτικές του Ομίλου, οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί τα τελευταία χρόνια έχουν επικεντρωθεί στην αύξηση πωλήσεων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, στην ανάπτυξη ανταγωνιστικού δικτύου πωλήσεων, στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη μείωση του κόστους παραγωγής. Ο Όμιλος Ελληνικά Καλώδια βρίσκεται πια σε θέση να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται διεθνώς και να ανταγωνιστεί επάξια τις κορυφαίες εταιρίες του κλάδου παγκοσμίως.