Βελτίωση μεγεθών στο εννεάμηνο για την Έλαστρον

Βελτίωση μεγεθών στο εννεάμηνο για την Έλαστρον

Σημαντική βελτίωση σημείωσε ο κύκλος εργασιών του ομίλου Έλαστρον κατά το εννεάμηνο της χρήσης 2015, ο οποίος ανήλθε σε € 45 εκατ. από € 38,2 εκατ. πέρυσι.

Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε € 5 εκατ. ή 11,1% επί των πωλήσεων, έναντι € 3,8 εκατ. ή 10% επί των πωλήσεων το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων (EBIT) αντιστράφηκαν πλήρως και ανήλθαν σε κέρδη € 0,8 εκατ. έναντι ζημιών € 0,5 εκατ. το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2014.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν σημαντική άνοδο και ανήλθαν σε κέρδη € 2,2 εκατ. έναντι κερδών € 0,9 εκατ., ενώ τέλος, τα αποτελέσματα πριν από τους φόρους βελτιώθηκαν επίσης και οι ζημίες περιορίστηκαν σε € 1,5 εκατ. έναντι € 2,2 εκατ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρίας ο κύκλος εργασιών σημείωσε άνοδο 18% και διαμορφώθηκε σε € 42,9 εκατ. έναντι € 36,5 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ το μικτό κέρδος ανήλθε σε € 3,8 εκατ. ή 8,9% επί των πωλήσεων, έναντι € 3 εκατ. ή 8,1% επί των πωλήσεων το 2014.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε € 1,2 εκατ. έναντι € 0,6 εκατ., ενώ τα αποτελέσματα πριν από τους φόρους διαμορφώθηκαν στα ίδια με τα περυσινά επίπεδα, ήτοι σε ζημίες € 1,1 εκατ.

Σύμφωνα με την εταιρία, η βελτίωση των αποτελεσμάτων του ομίλου στο γ΄ τρίμηνο του έτους αλλά και στο σύνολο του εννεάμηνου αντανακλά την αύξηση του επιπέδου δραστηριότητας του χαλυβουργικού τομέα, την επαναφορά της σταθερότητας στον ενεργειακό τομέα, καθώς και την πλήρη εκμετάλλευση της παραγωγικής δυναμικότητας του νεοσύστατου αγροτικού τομέα.

Πιο συγκεκριμένα, στον χαλυβουργικό τομέα, η μείωση του κόστους παραγωγής μέσω της συγκέντρωσης των δραστηριοτήτων της μητρικής εταιρίας, καθώς και η περαιτέρω στόχευση σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, άρχισε ήδη να αποτυπώνεται τόσο στην αύξηση της ποσότητας των εξαγωγών όσο και στην βελτίωση της συνεισφοράς αυτών στο συνολικό επίπεδο δραστηριότητας.

Η συνεχιζόμενη ωστόσο πτωτική πορεία των τιμών διεθνώς, ως επακόλουθο της σημαντικής επιβράδυνσης της οικονομίας της Κίνας, σε συνδυασμό με την ανεκμετάλλευτη υπερπροσφορά χαλυβουργικών ειδών, επηρέασε αρνητικά τις τιμές πώλησης των προϊόντων χάλυβα του ομίλου και κατ'' επέκταση το ρυθμό αύξησης του κύκλου εργασιών του.

Αντιθέτως, στον ενεργειακό τομέα, η σταθεροποίηση των τιμών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και η έλλειψη έκτακτων μέτρων συνετέλεσαν στην επιστροφή του κλάδου στην προσδοκώμενη κερδοφορία.

Τέλος, στον αγροτικό τομέα του ομίλου, η περαιτέρω βελτίωση της παραγωγικής του δυναμικότητας καθώς και η πλήρης απορρόφηση των προϊόντων του, συνεισέφεραν στην δημιουργία θετικών αποτελεσμάτων από τον 2ο ήδη χρόνο παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Όσον αφορά την στρατηγική του ομίλου για το υπόλοιπο του έτους, στόχος παραμένει η διατήρηση και βελτίωση του ρυθμού ανάπτυξης του χαλυβουργικού τομέα, μέσω της παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, στοχεύοντας στην περαιτέρω διείσδυση στις ανεπτυγμένες αγορές της Κεντρικής Ευρώπης.

 

Ταυτόχρονα, η διοίκηση του ομίλου παραμένει προσηλωμένη στην βέλτιστη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, στην δανειακή απομόχλευση καθώς και στην επωφελέστερη αξιοποίηση της υπάρχουσας ρευστότητας.

Όσον αφορά τον αγροτικό τομέα, σε εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση του 2ου σταδίου της επένδυσης που περιλαμβάνει τον διπλασιασμό της υφιστάμενης μονάδας θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων με την ολοκλήρωση του έργου να τοποθετείται στις αρχές του νέου έτους. Η προσδοκώμενη αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας από τη νέα μονάδα αναμένεται να συμβάλλει στην κάλυψη της αυξημένης ζήτησης που παρατηρείται στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στην σταδιακή είσοδο σε αγορές του εξωτερικού.