Τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα και χωρίς πέναλτι – σε ισχύ η απόφαση

Τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα και χωρίς πέναλτι – σε ισχύ η απόφαση

Κάθε καλοκαίρι οι ιδιοκτήτες ΙΧ αυτοκινήτων που έχουν καταθέσει τις πινακίδες, εξετάζουν τρόπους προκειμένου να τις πάρουν πίσω για μικρό χρονικό διάστημα, δύο ή τρεις μήνες, αλλά λειτουργεί ανασταλτικά το γεγονός ότι υπάρχει «πέναλτι».

Αυτό το ντε αβαντάζ αναμένεται σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα να αποτελέσει παρελθόν και οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να παίρνουν πίσω τις πινακίδες χωρίς να πληρώνουν «πέναλτι» για όσο χρονικό διάστημα το θελήσουν (για παράδειγμα 1, 2, ή 3 μήνες).

Χθες ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ εξέδωσε την σχετική εγκύκλιο και τίθεται εφέτος για πρώτη φορά σε εφαρμογή η επιστροφή πινακίδων χωρίς πέναλτι. 

Συγκεκριμένα για παράδειγμα εάν ένας ιδιοκτήτης αυτοκινήτου 2.000 κυβικών, θέλει πίσω τις πινακίδες, των οποίων τα ετήσια τέλη είναι 690 ευρώ, θα πρέπει να πληρώσει 172,5 ευρώ, εάν τις θέλει για τρεις μήνες ( 3 μήνες από 57,5 ευρώ ο καθένας) αντί για 230 ευρώ που προέβλεπε το σύστημα ανάκτησης πινακίδων μέχρι πέρυσι.

Αντίστοιχα αν ένας ιδιοκτήτης αυτοκινήτου 3.700 κυβικών με ετήσια τέλη 1.050 ευρώ θελήσει να πάρει πίσω τις πινακίδες του για το υπόλοιπο διάστημα του 2020, δηλαδή Ιούλιος- Δεκέμβριος μετά την κατάργηση των ποινών θα πρέπει να καταβάλλει 525 ευρώ (έξι μήνες επί 87,5) αντί για 700 ευρώ (87,5 ευρώ για έξι συν δύο μήνες).

Η δυνατότητα ανάκτησης πινακίδων δίνεται κάθε χρόνο με το σύστημα που ίσχυε μέχρι και πέρυσι να προβλέπει καταβολή των τελών κυκλοφορίας ίση με τόσα δωδεκατημόρια όσα οι μήνες που θα κυκλοφορεί το Ι.Χ με προσαύξηση ενός μηνός. Ανάκτηση πινακίδων για τρεις μήνες σήμαινε πληρωμή τελών για τέσσερις μήνες, ενώ για άρση ακινησίας έως το τέλος του έτους, ο ιδιοκτήτης έπρεπε να πληρώσει τέλη κυκλοφορίας με προσαύξηση δύο επιπλέον μηνών.

Σύμφωνα με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή προκύπτει:

1.  Στην περίπτωση εκούσιας ακινησίας, οι κάτοχοι δύνανται να άρουν την ακινησία αυτή άπαξ εντός του έτους, καταβάλλοντας τα δωδεκατημόρια των ετησίων τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στους μήνες της άρσης αυτής. Επομένως, για την άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 1 μηνός, καταβάλλεται το 1/12 των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας, για την άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 2 μηνών, καταβάλλονται τα 2/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας, για την άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 3 μηνών, καταβάλλονται τα 3/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας, κ.ο.κ..

Η ανωτέρω επιλογή χρονικού διαστήματος άρσης, εφόσον γίνει, είναι δεσμευτική και δεν παρέχεται η δυνατότητα εκ νέου, εντός του 2020,άρσης της ακινησίας και κυκλοφορίας του οχήματος με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με αναλογική καταβολή. Εντούτοις, σε περίπτωση που έχει ήδη γίνει άπαξ χρήση του δικαιώματος άρσης και ο κάτοχος, ενώ έχει επιστρέψει εμπρόθεσμα τα στοιχεία κυκλοφορίας στη Δ.Ο.Υ. και έχει θέσει εκ νέου το όχημα σε ακινησία, επιθυμεί να άρει την ακινησία αυτή και πάλι, δύναται να το κάνει μόνο καταβάλλοντας τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας αφαιρουμένου του ποσού που έχει ήδη καταβληθεί. Κατ’ αναλογία, οποιοδήποτε νέο αίτημα μετατροπής του αρχικού αιτήματος άρσης της ακινησίας (πχ από 1 σε 2 ή 3 μήνες ή για το υπόλοιπο του έτους κλπ), δεν γίνεται δεκτό, καθώς η απαλλαγή χορηγείται άπαξ και για το συγκεκριμένο αρχικό χρονικό διάστημα. Η αλλαγή χρονικού διαστήματος, πραγματοποιείται μόνο εφόσον καταβληθούν τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας αφαιρουμένου του ποσού που αρχικά είχε καταβληθεί.

Εξυπακούεται ότι η δυνατότητα αυτή προϋποθέτει μετατροπή του αρχικού αιτήματος, δηλαδή πριν την λήξη του μήνα για τον οποίο έχουν καταβληθεί αναλογικά τέλη κυκλοφορίας. Ομοίως, σε κάθε περίπτωση πρόωρης επιστροφής των στοιχείων κυκλοφορίας, δηλαδή πριν την συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος για το οποίο έχουν καταβληθεί αναλογικά τέλη κυκλοφορίας, δεν παρέχεται δυνατότητα εκ νέου χρήσης του μέτρου της μερικής άρσης. Η μόνη περίπτωση εκ νέου άρσης της ακινησίας γίνεται εφόσον καταβληθούν τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας αφαιρουμένου του ποσού που έχει ήδη καταβληθεί. Επισημαίνεται ότι, διάστημα άρσης ακινησίας μικρότερο του μηνός λογίζεται ως ολόκληρος μήνας και καταβάλλεται για αυτό ποσό ίσο με ένα δωδεκατημόριο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

2.   Υπάρχει  υποχρέωση για εμπρόθεσμη επιστροφή των στοιχείων κυκλοφορίας στη Δ.Ο.Υ., ήτοι για επιστροφή τους έως την τελευταία ημέρα της περιόδου κυκλοφορίας του οχήματος για την οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας κι εφόσον αυτή είναι μη εργάσιμη ή συμπίπτει με επίσημη αργία, η εν λόγω προθεσμία μετατίθεται έως την επόμενη εργάσιμη, για τη Φορολογική Διοίκηση, ημέρα. Η μη εμπρόθεσμη επιστροφή των στοιχείων κυκλοφορίας επισύρει αυτοτελές πρόστιμο που ισούται με το διπλάσιο των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας.

3.   Εφόσον η λήξη της περιόδου κυκλοφορίας του οχήματος συμπίπτει με το τέλος του έτους 2020, δεν απαιτείται επιστροφή των στοιχείων κυκλοφορίας στη Δ.Ο.Υ., υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας του επομένου έτους (2021).