8ος χρόνος, ημέρα 2278η
Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2022

Η λύση για να αποτραπεί η πτώχευση

Η λύση για να αποτραπεί η πτώχευση

Όλη η διαδικασία ρύθμισης χρεών, εξωδικαστικά, για να αποφευχθεί η πτώχευση περιγράφεται σε ένα από τα «κομμάτια» του παζλ που συνθέτουν το νέο Πτωχευτικό Κώδικα. Βάσει χρονοδιαγράμματος, το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί εντός του καλοκαιριού και να τεθεί σε ισχύ από 1.1.2021. Στην παρούσα φάση αυτό που προέχει είναι η κυβέρνηση και οι τράπεζες να ...γεφυρώσουν τις τελευταίες διαφωνίες τους επ’ αυτού και να αποσταλεί στους θεσμούς.

Στο πλαίσιο του ν/σ, προβλέπεται πως κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών. Ωστόσο, υπενθυμίζεται πως οι τράπεζες έχουν εκφράσει τις ενστάσεις τους σχετικά, καθώς εκτιμούν πως αυτή η δυνατότητα πρέπει να αφορά, αποκλειστικά, σε επιχειρήσεις και όχι σε νοικοκυριά.

Η διαδικασία

Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών, θα υποβάλλεται από τον οφειλέτη, ηλεκτρονικά, στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.), όπου θα στηθεί πλατφόρμα γι' αυτόν το σκοπό. Τα δεδομένα του οφειλέτη θα τηρούνται στη βάση δεδομένων της Γραμματείας για τρία χρόνια από τη λήξη εκτέλεσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών. Εφόσον η αίτηση δεν καταλήξει σε σύμβαση τα δεδομένα θα διαγράφονται τρία χρόνια μετά την υποβολή τους.

Στο μεταξύ, το Ελληνικό Δημόσιο, οι φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή οι χρηματοδοτικοί φορείς θα δύνανται ως πιστωτές να κινήσουν τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών. Στην πράξη αυτό θα γίνεται κοινοποιώντας στον οφειλέτη με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με ισοδύναμου τύπου ταχυδρομική επιστολή ή αυτοπρόσωπη παράδοση, πρόσκληση για την εξωδικαστική αναδιάρθρωση των οφειλών του, όπου θα τίθεται προθεσμία για την αποδοχή της έως 30 ημερολογιακές ημέρες. Η αποδοχή της πρότασης, από πλευράς οφειλέτη, θα γίνεται με την υποβολή της αίτησης και θα ακολουθεί η διαδικασία διαπραγμάτευσης από τους συμμετέχοντες πιστωτές.

Αναδιάρθρωση οφειλών

Εφόσον η πρόταση εξασφαλίσει τη συναίνεση του οφειλέτη, της πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών και τουλάχιστον του ποσοστού συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο, θα υπογράφεται μεταξύ των πιστωτών που συναινούν και του οφειλέτη η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών. Στην περίπτωση που προβλέπεται συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου ή/και φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στη συμφωνία αναδιάρθρωσης οφειλών, η σύμβαση θα μπορεί να τελεί υπό την αίρεση της συναίνεσής τους. Αν δεν υπογραφεί η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η διαδικασία θα θεωρείται περατωθείσα ως άκαρπη.

Μάλιστα στον Κώδικα θα προβλέπεται πως όταν περισσότεροι του ενός χρηματοδοτικοί φορείς έχουν ή διαχειρίζονται ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις έναντι του ίδιου οφειλέτη, για τον οποίο υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις οικονομικές του υποχρεώσεις, αυτοί θα μπορούν να συνεργάζονται, προκειμένου να επεξεργαστούν και να υποβάλουν στον οφειλέτη κοινή πρόταση, με σκοπό την εξεύρεση βιώσιμης λύσης.

Περιεχόμενο αίτησης

Στην αίτηση ο οφειλέτης θα είναι υποχρεωτικό να συμπεριλάβει μία σειρά από στοιχεία όπως: κατάλογο των περιουσιακών του στοιχείων, με αναφορά στην εκτιμώμενη εμπορική αξία τους, έτσι ώστε να μπορεί να προσδιοριστεί η αξία ρευστοποίησης της περιουσίας του, κατάλογο όλων των προσώπων και φορέων που έχουν απαιτήσεις κατά αυτού (π.χ. προμηθευτών ή εργαζόμενων) με πλήρη στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), των οφειλομένων ποσών ανά πιστωτή, της ημερομηνίας, αναφορικά με την οποία προσδιορίζεται το ύψος της κάθε οφειλής, και των συνοφειλετών που ευθύνονται έναντι κάθε πιστωτή, κ.λπ.

Τέλος, με την αίτηση ο οφειλέτης θα παρέχει στους συμμετέχοντες πιστωτές την άδεια πρόσβασης στα δεδομένα του π.χ. δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (E.1), κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε.3) των τελευταίων πέντε φορολογικών ετών, συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών των τελευταίων πέντε φορολογικών ετών, δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9) κ.λπ.