Τεστ 72 ωρών πριν την είσοδο: Από Τετάρτη το υγειονομικό «μπλόκο» στον Προμαχώνα

Από Τετάρτη το υγειονομικό «μπλόκο» στον Προμαχώνα

Δημοσιεύεται σε λίγη ώρα η Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά τους περιορισμούς που τίθενται σε ισχύ στον Προμαχώνα από την Τετάρτη 15 Ιουλίου και ώρα 00.01, μέχρι και τις 29 Ιουλίου και ώρα 00.01 και περιλαμβάνουν τις νέες προϋποθέσεις για την είσοδο των τουριστών στην ελληνική επικράτεια. Σημειώνεται ότι οι περιορισμοί δεν αφορούν τους Έλληνες πολίτες. 

Αναλυτικότερα, στην ΚΥΑ αναφέρεται ότι η είσοδος στην ελληνική Επικράτεια από το συνοριακό σημείο ελέγχου του Προμαχώνα επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα που εισέρχονται στη Χώρα:

α) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορονοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα.

Ο έλεγχος πρέπει να έχει γίνει από εργαστήρια αναφοράς της χώρας προέλευσης ή διέλευσης ή δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια της χώρας αυτής, εφόσον τα ιδιωτικά αυτά εργαστήρια έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια εθνική αρχή πιστοποίησης της χώρας.

β) φέρουν βεβαίωση της διάγνωσης, στην αγγλική γλώσσα, η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητας του προσώπου και την οποία επιδεικνύουν στα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας που είναι επιφορτισμένα με τη διενέργεια ιατρικών ελέγχων.