7ος χρόνος, ημέρα 2057η
Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021

Τα γράμματα των πρωταγωνιστών του 1821 στη δημοπρασία του Α. Βέργου

Τα γράμματα των πρωταγωνιστών του 1821 στη δημοπρασία του Α. Βέργου

Στην ψηφιακή εποχή οι ιδιόχειρες επιστολές από το μακρινό παρελθόν τραβούν το ενδιαφέρον του αναγνώστη ως τεκμήρια μιας εποχής. Όταν μάλιστα φέρουν την υπογραφή ενός ιστορικού ονόματος, προκαλούν συγκίνηση με πολλούς συνειρμούς για τον συντάκτη του γράμματος. Οι πρωτεργάτες της παλιγγενεσίας, αγωνιστές και πολιτικοί, είναι μορφές που παραμένουν ψηλά στη συλλογική μας μνήμη.

Και τα γράμματά τους κομίζουν κάτι από τα πάθη και τους καημούς, τις χαρές και τις αγωνίες τους. Τέτοια πολύτιμα χειρόγραφα έχει συγκεντρώσει ο οίκος «Βέργος» για τη δημοπρασία σπάνιων βιβλίων και χαρακτικών που προγραμματίζει στις 9 Ιουνίου (ξενοδοχείο Athens Plaza, Σύνταγμα). Ο Γέρος του Μοριά, ο ήρωας Καραϊσκάκης, ο ευφυής Μαυροκορδάτος κι ο μπουρλοτιέρης Κανάρης μας «μιλούν» μέσα από τα χειρόγραφά τους. Και ένας μοναδικός λαχνός για τους συλλέκτες τους είδους: μια αυτόγραφη επιστολή από τον φιλέλληνα Victor Hugo.

Κολοκοτρώνης Θεόδωρος Ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του («ὁ Γεν(ικ)ός Ἀρχηγός / Θ. κολοκοτρόνης») πρός τόν στρατηγό Ἀνδρέα Λόντο. Τιμή εκκίνησης: € 2.000

Μία σελίδα, 229 x 168 mm. (στην πρώτη σελίδα δίφυλλου, το δεύτερο φύλλο του οποίου έχει κολληθεί σε νεότερο χαρτόνι). «... Κατ’ αἴτησιν τῶν εὐγενεστάτων πληρεξουσίων τῆς πελοποννήσου δι’ ἐγγράφου των, τῆς ὁποίας Σᾶς περικλείεται καί ἀντίγραφον, διατάττεσαι νά ἀναλάβης τό βάρος τῆς φρουραρχίας ὥστε νά μή ταράττονται αἱ συνεδριάσεις ἐκ τῶν συμπιπτόντων ἀταξιῶν καί νά μετέρχεσαι εἰς τήν τῶν τοιούτων ἀπάντησιν καθ’ ὅλην τήν ἔκτασιν, ἔχων ὑπό τήν ὁδηγίαν Σου τριακοσίους στρατιώτας. Φρόντισον λοιπόν μέ ὅλην τήν ἀπαιτουμένην προσοχήν διά νά φυλάττεται ἡ εὐταξία ἐκπληρῶν τά χρέη σου...».

Καραϊσκάκης Γεώργιος Ἔγγραφο μέ τήν ὑπογραφή του («καραησκάκις») πρός τόν Παν. Λιδωρίκη. Τιμή εκκίνησης: € 1.500

Μία σελίδα, 184 x 138 mm. «Ὁ Γεν. ἀρχηγός τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος! Προσκαλεῖται ὁ κύριος Παναγιωτάκης Λιδωρίκης, διά νά σταθῇ ἐπιστάτης τοῦ τελωνίου Δερβενοχωρίων καί Σαλαμίνος, διά νά συνάξῃ τάς ἐθνικάς προσόδους, αἱ ὁποῖαι θέλει χρησιμεύσουν διά ἐξοικονόμισιν τῶν λαβωμένων...».

Κανάρης Κωνσταντίνος Ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του («Κ. Κανάρης») πρός τόν Ἰωάννη Παπαρρηγόπουλο. Τιμή εκκίνησης: € 600

Μία σελίδα, 286 x 201 mm. • «... Ἀξιοσέβαστε φίλε! Ἡ πρός ἐμέ εἰλικρινής ἀγάπη Σας μ’ ἐνθαῤῥύνει εἰς τό νά ἐπαναλάβω τάς πρός τήν Ἐκλαμπρότητα Σας συστάσεις μου διά τόν Συμπολίτην καί φίλον μου Κύριον Νικόλαον Κ. Κυπαρίσην περί τῆς ὑποθέσεως τοῦ ὁποίου καί ἄλλοτε Σᾶς ἔγραψα παρακλητικῶς, καθώς καί ὁ ἴδιος διά ζώσης Σᾶς ἐξηγήθη. Σᾶς θερμοπαρακαλῶ δέ καί αὖθις νά τόν ἔχητε ὑπό τήν γενναίαν ἐνθύμησιν Σας, ὅπως δι’ αὐτῆς ἐπιτύχῃ τῆς δικαίας αἰτήσεως του...».

Μαυροκορδάτος Αλέξανδρος Αὐτόγραφη ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του («Α. Μαυρκορδᾶτος») πρός τήν Ἐπιτροπή τῶν Ψαρῶν στήν Αἴγινα. Τιμή εκκίνησης: € 600

Δύο σελίδες, 227 x 185 mm. (κομμένα μικρά τμήματα από τις γωνίες). Σφραγίδα σε κόκκινο βουλοκέρι. «... Ὅσα νέα ἔχομεν εἶναι τά ἑξῆς. Ἕνας φυγάς ἀπό τόν ἐχθρικόν στόλον ὁποῦ εἶναι εἰς τό Νεόκαστρον λέγει, ὅτι ἡ πανούκλα θερίζει εἰς τόν στόλον. Εἰς τό ἕν δελίνι δέν ἔμειναν παρά 250 ἄνθρωποι, καί εἰς τό ἄλλο, εἰς τό ὁποῖον ἦτον αὐτός, εἶχον ἀποθάνει 150. Ἡ πανούκλα εἶναι καί εἰς τά τρία κάστρα. Προσμένουν τόν αἰγυπτιακόν στόλον, καί λέγουν ὅτι ἀργοπόρησε, διότι τό ἀσκέρι ἐῤῥεμπέλεβεν εἰς Ἀλεξάνδρειαν, καί δέν ἤθελε νά ἰσβαρκαρισθῇ (τοῦτο εἶναι ἀπίθανον). Τά εἰς Νεόκαστρον Καράβια εἶναι 27 ἐξ ὧν δύω τῆς Λίνεας καί 6 φρηγάνταις. Οἱ ἀρκάδιοι ἐκαρτέρησαν εἰς τό νερόν 60 Τούρκους ὁποῦ εὐγῆκαν ἀπό τά Καράβια, καί τούς ἐφόνευσαν ὅλους πλήν τεσσάρων, τούς ὁποίους ἔπιασαν ζωντανούς, καί αὐτοί λέγουν τά ἴδια. Ὁ Τοπάλης εἶναι εἰς Μιτυλήνην, καί ὁ ἐδικός μας στόλος εἰς τά Ψαῤῥά, στέλλονται τώρα καί ἄλλα ἕξι καράβια, ἐξ ὧν τά δύω πυρπολικά. Εἰς τήν Κόρινθον ἔπαυσαν αἱ ἐμφύλιοι ταραχαί, εἴθε νά μήν ἀρχήσουν ἀλλοῦ. Ὁ Νικήτας, Κολιόπουλος [Πλαπούτας] καί Γενναῖος ἐκινήθησαν διά τόν Ἅγιαννην. Ἐδῶ δέν ἄρχησαν ἀκόμη νά συνάζωνται οἱ πληρεξούσιοι...».

Κρητική Επανάσταση 1866 – Victor Hugo. Αὐτόγραφη ἐπιστολή μέ τήν ὑπογραφή του («Victor H.») πρός ἕνα μή κατονομαζόμενο ἀποδέκτη («Mon honorable et excellent confrère et ami»). Τιμή εκκίνησης: € 4.000

Δύο σελίδες, 208 x 130 mm. • «... ceci est un communiqué de l’ infortuné gouvernement crétois. J’ ai promis de vous le transmettre, mais je me borne à faire la commission, sans insistance. Je suis l’ avocat des causes perdues et le médecin des maladies désespérées, ce qui fait que je ne gagne aucun procès et que je ne guéris aucun mourant. Mais je ne veux pas entraîner mes amis dans mes aventures, et surtout un ami tel que vous, qui a la responsibilité d’ une publicité considérable tandis que, moi, je ne suis responsable que de moi. Faites donc du communiqué ce que vous jugerez à propos. Ce sera bien. Vous n’ êtes pas forcé d’ être, comme moi, Crétois à mort... [... αὐτό εἶναι ἕνα ἀνακοινωθέν τῆς δύσμοιρης κρητικῆς κυβέρνησης. Ὑποσχέθηκα νά σᾶς τό διαβιβάσω, ἀλ­λά περιορίζομαι νά ἐκτελέσω τήν ἐντολή χωρίς νά ἐπιμένω. Εἶμαι δικηγόρος χαμένων ὑποθέσεων καί γιατρός ἀσθενειῶν χωρίς ἐλπίδα, μέ ἀποτέλεσμα νά μήν κερδίζω καμμιά δίκη καί νά μή θεραπεύω κανέναν πού κινδυνεύει νά πεθάνει. Δέν θέλω ὅμως νά παρασύρω τούς φίλους μου στίς δικές μου περιπέτειες, καί κυρίως ἕνα φίλο σάν κι’ ἐσᾶς, πού ἔχει τήν εὐθύνη μιᾶς σημαντικῆς δημοσίευσης, ἐνῶ ἐγώ δέν ἔχω παρά τήν εὐθύνη τοῦ ἑαυτοῦ μου. Κάντε λοιπόν μ’ αὐτό τό ἀνακοινωθέν ὅ,τι κρίνετε πρέπον. Αὐτό θά εἶναι ἐντάξει. Δέν εἶστε ὑποχρεωμένος νά εἶστε, ὅπως ἐγώ, ἕνας Κρητικός καταδικασμένος σέ θάνατο...]».

Η εξέταση των λαχνών θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 25 Μαΐου έως την Τρίτη 8 Ιουνίου (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 π.μ. – 4:00 μ.μ. και Σάββατο, 10:00 π.μ. – 3:00 μ.μ.) στα γραφεία της εταιρείας (Νεοφύτου Δούκα 10, Κολωνάκι) κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλέφωνο +30 210 3614897.