ΕΧΑΕ: Μέρισμα €0,25036335/μτχ. (μεικτό) ενέκριναν οι μέτοχοι

ΕΧΑΕ: Μέρισμα €0,25036335/μτχ. (μεικτό) ενέκριναν οι μέτοχοι

Μέρισμα ποσού 0,25036335 ευρώ ανά μετοχή, προ παρακράτησης φόρου, ενέκριναν οι μέτοχοι της ΕΧΑΕ, κατά τη γενική τους συνέλευση σήμερα Πέμπτη 13 Ιουνίου.

Ως ημερομηνίες αποκοπής και προσδιορισμού δικαιούχων (βάσει του κανόνα record date) εγκρίθηκαν η 25η Ιουνίου και 26η Ιουνίου 2024, αντίστοιχα, και το αντίστοιχο ποσό θα καταβάλλεται στους μετόχους από τη Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024.

Αναλυτικά οι αποφάσεις της Γ.Σ.:

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024 και ώρα 18:00 πραγματοποιήθηκε η 23η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας με υβριδικό τρόπο, ήτοι με φυσική παρουσία των μετόχων στην έδρα της Εταιρείας και με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπούντες 26.301.936 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 45,5% επί συνόλου 60.348.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, μη υπολογιζομένων 2.498.000 ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

H Τακτική Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

Στο πρώτο (1ο) θέμα της Ημερησίας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.

Στο δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023 και τη διανομή μερίσματος σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

Το εν λόγω ποσό μερίσματος ανά μετοχή, σύμφωνα με το νόμο, προσαυξάνεται με το ποσό που αντιστοιχεί στις 2.498.000 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία, οι οποίες δεν δικαιούνται μέρισμα, και τελικώς ανέρχεται σε ποσό 0,25036335 ευρώ ανά μετοχή, προ παρακράτησης φόρου.

Ως ημερομηνίες αποκοπής και προσδιορισμού δικαιούχων (βάσει του κανόνα record date) εγκρίθηκαν η 25η Ιουνίου και 26η Ιουνίου 2024, αντίστοιχα, και το αντίστοιχο ποσό θα καταβάλλεται στους μετόχους από τη Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024.

Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει ξεχωριστή ανακοίνωση για την διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους.

Στο τρίτο (3ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2023 σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 1 περ. θ) του Ν. 4449/2017.

Στο τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023 σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Στο πέμπτο (5ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απήλλαξαν τους Ελεγκτές σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 για τον έλεγχο που διενήργησαν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023.

Στο έκτο (6ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023 σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

Στο έβδομο (7ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025 σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

Στο όγδοο (8ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι εξέλεξαν την ανώνυμη Εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών με την επωνυμία "GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024, και ενέκριναν την αμοιβή της, σύμφωνα με τα προταθέντα.

Στο ένατο (9ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι παρείχαν θετική ψήφο στην Έκθεση Αποδοχών του οικονομικού έτους 2023 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Στο δέκατο (10ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας ως επακριβώς προτάθηκε στο Σώμα.

Στο ενδέκατο (11ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι χορήγησαν άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, εταιρειών.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση θα δημοσιευτούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133, παράγραφος 2 του N. 4548/2018.