Κρίσιμες επιχειρησιακές πολιτικές στην εποχή του κορονοϊού

Κρίσιμες επιχειρησιακές πολιτικές στην εποχή του κορονοϊού

Λόγω της επιδημίας του κορονοϊού, οποιαδήποτε εταιρεία μπορεί να χρειαστεί να δημιουργήσει, να αναθεωρήσει ή να εφαρμόσει πολιτικές για απομακρυσμένη εργασία, ταξίδια, συνέχιση επιχειρησιακής συνέχειας, διαχείρισης κινδύνων και ανάκτηση από καταστροφές. Πρακτικά η πρόκληση αφορά την προετοιμασία για πιθανή διαχείριση κρίσεων, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει: διακοπές συνέχειας λειτουργίας, ακυρωμένα επιχειρηματικά ταξιδιωτικά σχέδια, πιθανή απώλεια δεδομένων, μη προγραμματισμένο χρόνο αναμονής συμφωνιών και περισσότερους συνεργάτες ή υπαλλήλους που εργάζονται από απόσταση.

Οι παρακάτω πολιτικές μπορούν να βοηθήσουν εταιρείες να αναπτύξουν στρατηγικές και βέλτιστες πρακτικές για την παραγωγικότητα και την ομαλή λειτουργία τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Πολιτικές για απομακρυσμένη εργασία

Το σύγχρονο εργατικό δυναμικό αλλά και οι εταιρείες ταυτόχρονα έχουν όλο και περισσότερο αγκαλιάσει την έννοια της απομακρυσμένης εργασίας έναντι του παραδοσιακού γραφείου. Τα οφέλη είναι καλά τεκμηριωμένα, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του στρες, της αυξημένης παραγωγικότητας, μιας αξιοποίησης ευρύτερης ομάδας ταλέντων και των καλύτερων ποσοστών διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό να θεσπιστούν βασικοί κανόνες για να διατηρηθεί το απομακρυσμένο πρόγραμμα εργασίας αποτελεσματικό και διαχειρίσιμο. Απαιτείται λοιπόν ένα πακέτο πολιτικών, το οποίο κατ΄ ελάχιστον μπορεί να περιλαμβάνει: Πολιτική Τηλεργασίας, Πολιτική Χρήσης Εξοπλισμού της Εταιρείας, Πολιτική Ασφάλειας Φορητών Συσκευών, Πολιτική Ασφάλειας Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας, Πολιτική Κρυπτογράφησης, Πολιτική Ασφάλειας Cloud Computing, Πολιτική Ορθής Χρήσης Πληροφοριακών Συστημάτων και Πολιτική Ελέγχου Πρόσβασης.

Πολιτική χρήσης VPN - Πολιτική Ασφάλειας Δικτύου

Καθώς περισσότεροι χρήστες εργάζονται από απομακρυσμένες τοποθεσίες, η ανάγκη για ασφαλή πρόσβαση σε δίκτυα, συστήματα και δεδομένα συνεχίζει να αυξάνεται. Η χρήση εικονικού ιδιωτικού δικτύου (virtual private network, VPN) για την πρόσβαση σε εσωτερικούς πόρους όταν κάποιος εργάζεται από απόσταση πρέπει να συνοδεύεται από αρμοδιότητες για την υποστήριξη της ασφάλειας του δικτύου, καθώς και για την ασφαλή και ισότιμη χρήση και προστασία των πόρων της εταιρείας. Ιδανικά μια Πολιτική Χρήσης VPN είναι ενσωματωμένη στην Πολιτική Ασφάλειας Δικτύου, παρέχει οδηγίες για να βοηθήσει το τμήμα πληροφορικής να διασφαλίσει ότι το VPN της εταιρείας έχει αναπτυχθεί σωστά και περιγράφει τις αποδεκτές πολιτικές χρήσης για τους απομακρυσμένους τελικούς χρήστες που είναι συνδεδεμένοι σε εταιρικές και προσωπικές συσκευές.

Σχέδιο Ανάκτησης από Καταστροφές και Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας

Οι φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο και ενδεχομένως να βλάψουν τις επιχειρήσεις και το μέλλον οποιασδήποτε επιχείρησης, οπότε είναι σημαντικό να αναπτυχθεί ένα σχέδιο ετοιμότητας έκτακτης ανάγκης για τη διασφάλιση της συνέχισης των επιχειρηματικών διαδικασιών σε μια κρίση. Αυτά τα σχέδια ανάκτησης από καταστροφές και επιχειρησιακής συνέχειας παρέχουν οδηγίες για τη διαχείριση και τελικά τη μείωση των επιχειρησιακών κινδύνων.

Πολιτική διαχείρισης κινδύνων

Η διαχείριση κινδύνων περιλαμβάνει την πρακτική αντιμετώπισης και χειρισμού απειλών προς τον οργανισμό με τη μορφή κυβερνοεπιθέσεων και συμβιβασμού ή απώλειας δεδομένων. Η διαδικασία θέσπισης κατάλληλων κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση κινδύνου είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις, η παραγωγικότητα και η φήμη της επιχείρησης δεν θα υποστούν δυσμενείς επιπτώσεις. Η Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων παρέχει οδηγίες για τη θέσπιση και διατήρηση κατάλληλης στρατηγικής και πρακτικών διαχείρισης κινδύνου και μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.
 

Συστήματα υπολογιστών εξόδων διακοπής λειτουργίας

Όταν τα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών δεν λειτουργούν, η λειτουργία της επιχείρησης ανακόπτεται - και αυτό κοστίζει. Ακόμη και όταν οι επιχειρήσεις δεν έχουν τεθεί πλήρως εκτός λειτουργίας, μπορεί να χάνεται η παραγωγικότητα λόγω της αναγκαίας εκτίμησης του κόστους κάθε περιστατικού. Με τη βοήθεια ενός υπολογιστή δαπανών, μπορείτε να υπολογιστεί πόσο κοστίζει κάθε περιστατικό διακοπής.